etkileştirilmektedir. İTK tekniği yardımıyla uçucu yağlar bileşenlerine kabaca ayrılarak aktiviteden sorumlu bileşen ortaya çıkarılmaktadır. Yöntemde test maddesi iki İTK plağına birden uygulanmakta ve plaklardan biri referans plak olarak kabul edilmektedir. Diğeri deneyde mikroorganizmaların uygulandığı plaktır. Referans plak reaktiflerle renkli hale getirilerek ya da 254 veya 366 mm UV ışığı altında incelenerek fraksiyonlar işaretlenmektedir. Deneyde kullanılan plağın inkübasyonundan sonra, hangi maddenin üzerinde inhibisyon zonu olduğu belirlenerek o maddenin Rf değeri hesaplanmaktadır. Rf değeri (Retention Factor, Tutunma Faktörü), maddenin plak üzerinde yürüdüğü mesafenin, çözücünün yürüdüğü mesafeye oranı hesaplanarak bulunmaktadır. Referans olarak saklanan İTK plağındaki maddeler ile inhibisyon zonlarının oluştuğu maddelerin Rf değerleri karşılaştırılarak zonu oluşturan madde işaretlenmekte ve bu aşamadan sonra zonu oluşturan madde çeşitli yöntemlerle referans plaktan izole edilerek tayin yoluna gidilmektedir. Aslında biyootografi yöntemi antibiyotikler gibi antimikrobiyal aktivitesi yüksek olan bileşikleri ortaya çıkarmak için uygundur. Bitki ekstreleri veya benzeri organik bileşikler içinden de en aktif olan bileşenleri ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar üç biyootografik metot bildirilmiştir. Bunlar; mikroorganizmanın doğrudan İTK plağı üzerinde geliştirildiği direkt biyootografi yöntemi (a) İTK plağında yürütülen maddenin plaktan izole edilerek mikroorganizma ile inoküle edilmiş bir besiyerine aktarılmasıyla gerçekleştirilen kontakt biyootografi yöntemi (b), ve son olarak belirli bir mikroorganizma ile inoküle edilmiş besiyerinin İTK plağının üzerine dökülmesiyle gerçekleştirilen immersiyon biyootografi ya da Agar-overlay53. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 29
17 uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test edilecek maddenin uygulanışı ve sonuçların değerlendirilmesi bakımından farklılıklar göstermektedir. En büyük farklılık yöntemde ince tabaka kromatografisi (İTK) tekniği kullanılmakta, uçucu yağ İTK plaklarına uyguland...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 27
bitki ekstrelerinin veya saf maddelerin hem bitki hem de insan patojenlerine karşı denenmesinde oldukça kolay ve doğru sonuçlar veren bir yöntemdir. Bu yöntemde uçucu yağın antibakteriyel özellikleri yanında asıl olarak uçucu yağı oluşturan organik bileşenlerden hangisinin aktiviteden sorumlu olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu yöntem agar difüzyon tekniğinin prensiplerine dayanmaktadır. Ancak test ed...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 28
duyarlıdır ve deney sonunda oldukça net inhibisyon zonları gözlenebilmektedir. Ancak bu yöntemin dezavantajı da İTK plağı üzerinde mikroorganizmaların gelişme zorluğudur. Kontak biyootografi yönteminde bu sorun yoktur ancak İTK plağından maddenin izolasyonu ve transferi bazı problemler doğurmaktadır. Alınan madde miktarı veya İTK da birbirine çok yakın gelmiş maddeler birlikte alındığı için sonuçl...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inhibisyon
maddeler
oluşturan
madde
biyootografi
bitki


53. SAYFA ICERIGI

etkileştirilmektedir. İTK tekniği yardımıyla uçucu yağlar bileşenlerine kabaca ayrılarak aktiviteden sorumlu bileşen ortaya çıkarılmaktadır. Yöntemde test maddesi iki İTK plağına birden uygulanmakta ve plaklardan biri referans plak olarak kabul edilmektedir. Diğeri deneyde mikroorganizmaların uygulandığı plaktır. Referans plak reaktiflerle renkli hale getirilerek ya da 254 veya 366 mm UV ışığı altında incelenerek fraksiyonlar işaretlenmektedir. Deneyde kullanılan plağın inkübasyonundan sonra, hangi maddenin üzerinde inhibisyon zonu olduğu belirlenerek o maddenin Rf değeri hesaplanmaktadır. Rf değeri (Retention Factor, Tutunma Faktörü), maddenin plak üzerinde yürüdüğü mesafenin, çözücünün yürüdüğü mesafeye oranı hesaplanarak bulunmaktadır. Referans olarak saklanan İTK plağındaki maddeler ile inhibisyon zonlarının oluştuğu maddelerin Rf değerleri karşılaştırılarak zonu oluşturan madde işaretlenmekte ve bu aşamadan sonra zonu oluşturan madde çeşitli yöntemlerle referans plaktan izole edilerek tayin yoluna gidilmektedir. Aslında biyootografi yöntemi antibiyotikler gibi antimikrobiyal aktivitesi yüksek olan bileşikleri ortaya çıkarmak için uygundur. Bitki ekstreleri veya benzeri organik bileşikler içinden de en aktif olan bileşenleri ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar üç biyootografik metot bildirilmiştir. Bunlar; mikroorganizmanın doğrudan İTK plağı üzerinde geliştirildiği direkt biyootografi yöntemi (a) İTK plağında yürütülen maddenin plaktan izole edilerek mikroorganizma ile inoküle edilmiş bir besiyerine aktarılmasıyla gerçekleştirilen kontakt biyootografi yöntemi (b), ve son olarak belirli bir mikroorganizma ile inoküle edilmiş besiyerinin İTK plağının üzerine dökülmesiyle gerçekleştirilen immersiyon biyootografi ya da Agar-overlay
Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….
single.php