besiyerinde ve KCN buyyonunda üremez. H2S oluşturmaz, jelatini eritmez. Çok nadir 1-2 türü dışında laktozu fermente etmez. Laktoz (-) tir. Fermente ettiği diğer şekerlerden gaz yapmadan asit yapar. Üreaz yapmaz. Üreaaz (-) tir. Hem oksidatif hem de fermentatif metabolizmaları vardır(38).
1.11.2. Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium lar tabiatta, hayvan ve insanların normal florasın da bulunabildikleri gibi, bazı formları ile de hastalık oluşabilmektedir. Corynebacterium diphtheriae difteri etkenidir. Bilinen rezevuarı, insanların üst solunum yollarıdır. 2-3 m boyunda sporsuz basillerdir. Bakterinin tipik topuz görünümü, hücre duvarının basilin uç kısmında daha ince olmasına bağlıdır. Gram (+) boyanırlar. Hücre bölünmesi sırasında çin harfleri şeklinde görülürler. Metilen mavisi, neisser boyası veya difteri basilleri K+ telüriti indirgeyerek siyah renkli tellür oluşur. Bakterinin aerob ve fakültatif anaerob formları vardır.
37 C de kolaylıkla ürerler. Difteri, inkübasyon süresi en kısa olan bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. Bakteri üst solunum yollarına yerleşebildiği gibi, daha sonraları nazofarinks, larinks ve trakeaya kadar ilerleyebilir. Üst solunum yolları dışında göz ve yara enfeksiyonu yapabilir. Corynebacterium diphtheriae sadece insanda patojendir. Bakteri insanda ilk defa nazofarinkse yerleşerek daha sonraları ilerleyen bir enfeksiyon55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 56
sıvılarda kendine barınma yeri sa layabilir. Hatta steril saf suda bile tespit edilmi tir. Antibiyotiklere, fiziksel ve kimyasal ajanlara, plazmidler aracılı ıyla direnç geli tirir. Fırsatçı bir patojendir. Bakteri, organizmaya girdi inde, ilk olarak kolonize olur, ardından lokal invazyonla sistemik hastalık yapar. Pseudomonas aeruginosa’nın yaptı ı çe itli enfeksiyonlar unlardır: -Gözde, kontak...
Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) taksonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 57
boyanırlar. Hücre bölünmesi sırasında çin harfleri eklinde görülürler. Metilen mavisi, neisser boyası veya difteri basilleri K+ telüriti indirgeyerek siyah renkli tellür olu ur. Bakterinin aerob ve fakültatif anaerob formları vardır. 37 °C’de kolaylıkla ürerler. Difteri, inkübasyon süresi en kısa olan bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. Bakteri, üst solunum yollarına yerle ebildi i gibi, daha ...
Difteri toksoidi içeren in-sitü jel yapısındaki adjuvan formülasyonlarının geliştirilmesi, ın vitro ve in vivo değerlendirilmesi - Sayfa 68
45 amino grupları, negatif yüklü hücre membranları ve mukozal hücreler arasındaki sıkı bağlantılarla (tight junctionlar) etkileşmekte, sıkı bağlantıların bütünlüğü bozularak bileşiklerin paraselüler yoldan taşınması sağlanmaktadır. Kitosan bilindiği kadarıyla toksik ve immünojenik değildir ve kitosanın sıkı bağlantılar üzerindeki etkisi geçicidir (Kotze ve ark., 1998; Davis, 2006; Andrews ve ark....

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

difteri
bakteri
solunum
diphtheriae
enfeksiyon
gram


55. SAYFA ICERIGI

besiyerinde ve KCN buyyonunda üremez. H2S oluşturmaz, jelatini eritmez. Çok nadir 1-2 türü dışında laktozu fermente etmez. Laktoz (-) tir. Fermente ettiği diğer şekerlerden gaz yapmadan asit yapar. Üreaz yapmaz. Üreaaz (-) tir. Hem oksidatif hem de fermentatif metabolizmaları vardır(38).
1.11.2. Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium lar tabiatta, hayvan ve insanların normal florasın da bulunabildikleri gibi, bazı formları ile de hastalık oluşabilmektedir. Corynebacterium diphtheriae difteri etkenidir. Bilinen rezevuarı, insanların üst solunum yollarıdır. 2-3 m boyunda sporsuz basillerdir. Bakterinin tipik topuz görünümü, hücre duvarının basilin uç kısmında daha ince olmasına bağlıdır. Gram (+) boyanırlar. Hücre bölünmesi sırasında çin harfleri şeklinde görülürler. Metilen mavisi, neisser boyası veya difteri basilleri K+ telüriti indirgeyerek siyah renkli tellür oluşur. Bakterinin aerob ve fakültatif anaerob formları vardır.
37 C de kolaylıkla ürerler. Difteri, inkübasyon süresi en kısa olan bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. Bakteri üst solunum yollarına yerleşebildiği gibi, daha sonraları nazofarinks, larinks ve trakeaya kadar ilerleyebilir. Üst solunum yolları dışında göz ve yara enfeksiyonu yapabilir. Corynebacterium diphtheriae sadece insanda patojendir. Bakteri insanda ilk defa nazofarinkse yerleşerek daha sonraları ilerleyen bir enfeksiyonsingle.php