(putrifikasyon) / mayalaşma (fermantasyon) dengesinin düzenlenmesine ve beslenme ile ilgili bazı hususlara yardımcı olurlar.
Belirli koşullar altında Escherichia coli, insan ve hayvanlar için patojen olup gerek yangı gerekse sürgün şeklinde ortaya çıkan bağırsak hastalıklarına neden olur. Normal bağırsak florasında bulunan Escherichia coli herhangi bir nedenle bulundukları yerin dışına, başka dokulara geçme olanağı buldukları taktirde önemli yangılı enfeksiyonların oluşmasına neden olabilirler. Özellikle idrar yolları, safra kesesi ve safra yolları, akçiğer, periton ve manejlere ulaşan Escherichia coli bakterileri önemli hastalıklara yol açarlar (38). 1.11.4. Enterococcus faecalis
Normal yaşam ortamları insan ve hayvanların bağırsakları olan enterokoklar besinlerde de (peynir, salam, sosis vs.) bulunabilirler. Hareketsiz, katalaz negatif olup D-grup antijenine sahiptirler. 45 Co de, % 6.5 NaCl de ve pH 9 da üreyebilirler. Klasik bir fırsatçı patojen olarak patojeniteleri sınırlıdır. Ancak hastane infeksiyonlarında karışık flora kapsamında başka etkenlerle birlikte etken olarak sıklıkla izole edilir. İzole edilen suşların yaklaşık %90 ı E. faecalis, %10 u E. faeceium dur. En çok korkutucu olan enterokok infeksiyonu endokardittir. Endokardit tedavisinde bir aminopenisilin, streptomisin veya gentamisinle kombine olarak verilmelidir. Tedavide başarının önkoşulu kombinasyonun bakterisid etkili olmasıdır. Bu streptomisine (MİK> 1000 mg/1) veya gentamisin (MİK> 500 mg/1) veya aminopenisiline yüksek düzeyde direnç söz konusu olduğunda57. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 30
17 Tablo 2. Bakteri Suşlarıve Özellikleri Bakterinin Adı SuşNumarası Morfolojik Görünüm Acinetobacter baumanii A8 Kokobasil Bacillus subtilis A57 Basil Enterobacter cloacae A296 Kok Enterococcus faecalis ATCC-29122 Kok Escherichia coli A1 Basil Proteus vulgaris KUKEM1329 Basil Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 Basil Staphylococcus aureus ATCC-292...
Tabanidae (Diptera:Insecta) türlerinin sindirim sistemlerinden bakteri izolasyonu ve tanımlanması - Sayfa 128
gerek hastane gerekse hastane dışı ortamda endojen kaynaklı infeksiyonlara yol açmaktadırlar (Tok, 2006). Klasik bir fırsatçı patojen olarak patojeniteleri sınırlıdır. Ancak hastane infeksiyonlarında karışık flora kapsamında başka etkenlerle birlikte izole edilirler. İzole edilen suşların yaklaşık %90’ı E. faecalis, %10’u E. faecium’dur. E. faecalis diğer enterokok türlerine göre dışkıda daha yüks...
Ege denizi kıyılarında bulunan bazı makro alg türlerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin saptanması - Sayfa 55
43 2. Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 Staphylococcus epidermidis; hareketsiz, kapsülsüz, gram pozitif koklardır. Koagülaz ve mannitol negatiftir. Koagülaz negatif stafilokoklar içerisinde hastalık etkeni olarak en sık (%70%80) izole edilen tür S. epidermidis’tir. Deri ve mukoza normal florasında bulunurlar. Fırsatçı patojendirler, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde tek başına veya baş...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
patojen
flora
hastane
insan
enterokok


57. SAYFA ICERIGI

(putrifikasyon) / mayalaşma (fermantasyon) dengesinin düzenlenmesine ve beslenme ile ilgili bazı hususlara yardımcı olurlar.
Belirli koşullar altında Escherichia coli, insan ve hayvanlar için patojen olup gerek yangı gerekse sürgün şeklinde ortaya çıkan bağırsak hastalıklarına neden olur. Normal bağırsak florasında bulunan Escherichia coli herhangi bir nedenle bulundukları yerin dışına, başka dokulara geçme olanağı buldukları taktirde önemli yangılı enfeksiyonların oluşmasına neden olabilirler. Özellikle idrar yolları, safra kesesi ve safra yolları, akçiğer, periton ve manejlere ulaşan Escherichia coli bakterileri önemli hastalıklara yol açarlar (38). 1.11.4. Enterococcus faecalis
Normal yaşam ortamları insan ve hayvanların bağırsakları olan enterokoklar besinlerde de (peynir, salam, sosis vs.) bulunabilirler. Hareketsiz, katalaz negatif olup D-grup antijenine sahiptirler. 45 Co de, % 6.5 NaCl de ve pH 9 da üreyebilirler. Klasik bir fırsatçı patojen olarak patojeniteleri sınırlıdır. Ancak hastane infeksiyonlarında karışık flora kapsamında başka etkenlerle birlikte etken olarak sıklıkla izole edilir. İzole edilen suşların yaklaşık %90 ı E. faecalis, %10 u E. faeceium dur. En çok korkutucu olan enterokok infeksiyonu endokardittir. Endokardit tedavisinde bir aminopenisilin, streptomisin veya gentamisinle kombine olarak verilmelidir. Tedavide başarının önkoşulu kombinasyonun bakterisid etkili olmasıdır. Bu streptomisine (MİK> 1000 mg/1) veya gentamisin (MİK> 500 mg/1) veya aminopenisiline yüksek düzeyde direnç söz konusu olduğundasingle.php