16. yüzyıl Osmanlı yapılarını etkileyen bâni-sanat-sanatçı ilişkisinin İstanbul camileri özelinde incelenmesi


YILDIZ TEKNiK UNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU
IS-o/3!14

16. Y0ZYIL OSMANLI YAPILARINI ETKiLEYEN BANi-SANAT-SANAT~I iLiSKiSiNiN iSTANBUL
CAMiLERi OZELiNDE iNCELENMESi
1%134

Mimar Aysun AYDIN

FBE Mimarhk Anabilim Dah Mimarhk Tarihi ve Kuram1 Programmda Haz1rlanan

YUKsEK LiSANS TEZi

Do~. i )Tez Danifmam’ Dr. Nur URFALIOGLU (YT0)

.

PfQR Or. ~~\\L Ot:t~ ~\TCJJ~

Ooc, Or. Gu’ A1l0tf\J~t_ ( ~r T0)~

S\vt ov. \or~h~ ‘. 0{, \2. 2_00 y

iSTANBUL, 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bauhaus'un Türkiye'deki sanat eğitimine etkileri ve yansımaları - Sayfa 18
XVI Resim 4.5.b. istanbul Tatbiki Gilzel Sanatlar Yiiksek Okulu, iy Mimarhk Boliimii <;ah~malanndan, i.T.G.S.Y.O. Bro~ilrii, 1971...................................................... 107 Resim 4.5.c. istanbul Tatbiki.Guzel Sanatlar Yiiksek Okulu, iy Mimarhk Boliimil <;ah~malanndan, i.T.G.S.Y.O. Bro~ilrii, 1971...................................................... 108 Resim 4....
Propaganda afişlerinin tarihsel gelişimi: Başlangıcından 68'e - Sayfa 290
258 1975 ytlmda istanbul'da dogdu. ilk, Orta ve lise ogrenimini istanbul'da tamam ladl. 1993 y1lmda Ozel Moda Koleji 'nden mezun oldu. 1997 y1bnda istanbuITeknik Oniversitesi Mimarhk Fakilltesi Mimarhk Boliirnti'nden mezun oldu. 1998 ytlmda Mimar Sinan Oniversitesi Gtizel Sanatlar Faktiltesi Grafik. Boliirnti Ytiksek Llsans Programma girdi. 1999 y1hndan beridir Galatasaray Oniversitesi ileti§im F...
Türkiye'de ahşap evin bölgelere göre yapısal olarak incelenmesi ve restorasyonlarında yöntem - Sayfa 334
KAYNAKLAR 334 Ak~, Nevca, "Tmkiye ve Eski Eserler", Mimarhk, istanbul, 1972/8, sf. 39-42. Ak~ Nevca, "Yabanet Olkelerde Eski Eserlerin Korunmas1", Mimarbk, istanbul, 1973/8, sf. 13-17. Akdemir, M Zafer, "Ban Karadeniz Balgesi Yerlqmelerinde Geleneksel Kent Kiiltiiriine Balh Bi~I ve Yap1sal Kurgu Ozelliklerine Ait Ol~iitler", Y.0. Fen Bil.Enst., Basdmam1§ Doktora tezi, 1997. Alan (Fersan),...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mimarhk
mimar
istanbul
lisans
tezi
tarihi


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNiK UNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU
IS-o/3!14

16. Y0ZYIL OSMANLI YAPILARINI ETKiLEYEN BANi-SANAT-SANAT~I iLiSKiSiNiN iSTANBUL
CAMiLERi OZELiNDE iNCELENMESi
1%134

Mimar Aysun AYDIN

FBE Mimarhk Anabilim Dah Mimarhk Tarihi ve Kuram1 Programmda Haz1rlanan

YUKsEK LiSANS TEZi

Do~. i )Tez Danifmam’ Dr. Nur URFALIOGLU (YT0)

.

PfQR Or. ~~\\L Ot:t~ ~\TCJJ~

Ooc, Or. Gu’ A1l0tf\J~t_ ( ~r T0)~

S\vt ov. \or~h~ ‘. 0{, \2. 2_00 y

iSTANBUL, 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php