AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi

58
8.3 Sertlik Testi
Döküm ve homojenize numunelerin yaşlandırma sırasındaki sertlik değişimleri Şekil 8.13de verilmektedir. Her iki numune için yaklaşık 400-600 dk aralığında maksimum sertlik değerine ulaşılmaktadır. Her iki numunede yaklaşık 90HV sertlik değeri elde edilmiş olup homojenizasyon işleminin sertlikte belirgin bir etkisi görülmemiştir. Bu durum homojenizasyon işleminin etkisinin sertlik ölçümü yoluyla belirlenemeyeceği sonucunu ortaya koymaktadır. Oysa daha evvel verilen mikro yapılarda oldukça önemli değişiklikler olduğu bilinmektedir. Mikrosertlikte matris sertliğinin silisyum miktarına bağlı olarak değişmesine rağmen makro sertlikte önemli bir değişimin ortaya çıkmaması makro sertlik yönteminin kendi doğasından kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir.

110

100

90

80

Sertlik [HV1]

70

60

50

40
Döküm numune 30 Homojenize numune

20 0

200 400 600
Yaşlandırma Süresi [dk]

800

Şekil 8.13 Döküm ve homojenize numunenin yaşlandırma süresine bağlı olarak sertlik değişimleri70. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AA-6061 işlem alaşımının homojenizasyon prosesinin ekstrüzyon kabiliyetine etkisi - Sayfa 75
63    gerilme, şekil değişimleri ve boyutsal değişimler oluşacaktır. Bunların ortadan kaldırılması pahalı rektifikasyon işlemleri gerekebilir. Şayet kalınlıktaki azalma tolere edilebilmesi durumunda gerdirme ile bazı düzeltmeler gerçekleştirilebilir. Aşırı gerdirme sünekliliği azaltır ve kaba yüzey görünümüne neden olmaktadır. Sıcak basma ve su verme işlemini takiben Al-6061 alaşımlarında 175oC’ ...
AA 6063 alüminyum alaşımının düşey sürekli döküm yönteminde üretim parametrelerinin geliştirilmesi - Sayfa 91
deformasyon sergileşmiş ve tekli kayma sistemi tarafından sadece tekli kayma bantları oluşturmuştur. Düşük dispersoid içeriği ve GP bölgelerinin düşük boyutu ve yüksek hacimli ile ilişkilendirilen, tekli kayma sistemi hareketi için geçerli bir eğilim var olduğu bulunmuştur. M. Gavgali v.d. (2003), AA 6063 alaşımının aşınma özelliklerinin tespiti için yapay yaşlandırma etkilerini araştırdıkları ça...

70. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sertlik
numune
yaşlandırma
döküm
testi
homojenizasyon


70. SAYFA ICERIGI

58
8.3 Sertlik Testi
Döküm ve homojenize numunelerin yaşlandırma sırasındaki sertlik değişimleri Şekil 8.13de verilmektedir. Her iki numune için yaklaşık 400-600 dk aralığında maksimum sertlik değerine ulaşılmaktadır. Her iki numunede yaklaşık 90HV sertlik değeri elde edilmiş olup homojenizasyon işleminin sertlikte belirgin bir etkisi görülmemiştir. Bu durum homojenizasyon işleminin etkisinin sertlik ölçümü yoluyla belirlenemeyeceği sonucunu ortaya koymaktadır. Oysa daha evvel verilen mikro yapılarda oldukça önemli değişiklikler olduğu bilinmektedir. Mikrosertlikte matris sertliğinin silisyum miktarına bağlı olarak değişmesine rağmen makro sertlikte önemli bir değişimin ortaya çıkmaması makro sertlik yönteminin kendi doğasından kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir.

110

100

90

80

Sertlik [HV1]

70

60

50

40
Döküm numune 30 Homojenize numune

20 0

200 400 600
Yaşlandırma Süresi [dk]

800

Şekil 8.13 Döküm ve homojenize numunenin yaşlandırma süresine bağlı olarak sertlik değişimlerisingle.php