2.2.2.2 Mikrobroth Dilüsyon Metodu
Çalışmada kullanılan patojen bakterilerin geliştirilmesi için çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) ve patojen maya olan Candida albicans için ise Sabouraud Dextrose Broth (SDB) kullanımıştır. Steril Mueller Hinton Broth ve Sabouraud Dextrose Broth bulunan tüplere mikroorganizmalar aşılanarak 37 Cde 24 saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrasında gelişen kültürler, Mc Farland No:0.5 (yaklaşık 10 8 CFU/ml) tüpüne göre bulanıklılık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar, her birinden 4mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplerde tartılmış ve 2şer ml steril saf Dimetil Sülfoksit (DMSO) eklenerek çözülmeleri, homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Stok çözelti denemeler için 96 U tipi kuyucuklara sahip mikrodilüsyon petrileri (96 Well Plate) kullanılmıştır. Mikropipet yardımıyla kuyucuklara önce 100er l steril distile su ilave edilmiştir (1, 11, 12 inci sütunlar hariç). Daha sonra ilk sütundaki kuyucukların her birine hazırlanan stok çözeltilerden 200er l koyulmuştur. Bu sütundan alınan 100 llik kısımlar ikinci sütuna transfer edilmiş ve bu şekilde seri olarak yapılan dilüsyonlar ile stok solüsyonların seyreltilmeleri sağlanmıştır. Yalnızca mikroorganizmasız antimikrobiyal ajanların seri dilüsyonlarını içeren sondan bir önceki sütun (11 inci) negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Son sütuna ise pozitif kontrol olarak bakteriler için bir antibiyotik olan kloramfenikol, Candida albicans için ise standart antifungal madde olan ketakonazol kullanılmıştır. Bu işlem tüm kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için önceden bulanıklığı Mc Farland No:0.5e göre ayarlanan mikroorganizma kültürleriyarım saat 37Cde bekletilerek her satıra bir mikroorganizma gelecek şekilde (11 inci sütun hariç) 100er l ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra mikrodilüsyon petrilerinin kapakları kapatılarak 37 Cde 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda kuyucuklar da üremenin varlığı ya da yokluğunun tespit edilebilmesi amacıyla mikrodilüsyon petrileri üzerine tetrazolium violet çözeltisi püskürtülmüştür. Bu işlemin sonunda renklenmenin olması için 37 Cde 30 dakika daha inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda renklenmenin olmadığı ilk kuyucukların sahip olduğu konsantrasyonlar MİK olarak değerlendirilmiştir. Deney çift paralel olarak tekrarlanmıştır.
5454. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 56
çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) içersinde 37 oC’de 24 saat inkübe edilmiştir. 24 saatlik inkübasyonun sonunda gelişen mikroorganizmalar bulundukları tüpten alınarak Mc Farland No:0,5’e (yaklaşık 108 CFU/ml) göre bulanıklık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar, her birinden 4 mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplere tartılmış ve üzerlerine 2’şer ml saf Dimetil sülfoksit (DMSO) eklene...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 54
2.2.2.1 Agar Disk Difüzyon Metodu Steril petrilere 15' er mi olacak şekilde Mueller Hinton Agar (MHA) dökülerek, petriler düz bir zemin üzerinde donmaya bırakılmıştır. Kullanılacak olan mikroorganizmalar uygun besiyerlerinde 24 saat inkübasyona bırakılmış ve 24 saat sonunda Mc Farland No:0.5'e göre bulanıklık ayarları yapılmıştır. Steril kabin içerisinde petriler alt kapaklan üzerinden kalemle dö...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 49
çalışılmıştır. Kullanılacak mikroorganizmalar Tryptic Soy Broth içeren tüplere geçirilmiş ve Salmonella enteritidis ve E. coli O157:H7 37 °C’de ve Listeria monocytogenes 30 °C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında gelişen kültürler, Mc Farland No: 0,5 ’e (yaklaşık 108 CFU/ml) göre bulanıklık ayarı yapılmıştır. Test edilecek ekstraktlar, her birinden 4 mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplerde...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

farland
mikroorganizma
inkübasyon
saat
sonunda
broth


54. SAYFA ICERIGI

2.2.2.2 Mikrobroth Dilüsyon Metodu
Çalışmada kullanılan patojen bakterilerin geliştirilmesi için çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) ve patojen maya olan Candida albicans için ise Sabouraud Dextrose Broth (SDB) kullanımıştır. Steril Mueller Hinton Broth ve Sabouraud Dextrose Broth bulunan tüplere mikroorganizmalar aşılanarak 37 Cde 24 saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrasında gelişen kültürler, Mc Farland No:0.5 (yaklaşık 10 8 CFU/ml) tüpüne göre bulanıklılık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar, her birinden 4mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplerde tartılmış ve 2şer ml steril saf Dimetil Sülfoksit (DMSO) eklenerek çözülmeleri, homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Stok çözelti denemeler için 96 U tipi kuyucuklara sahip mikrodilüsyon petrileri (96 Well Plate) kullanılmıştır. Mikropipet yardımıyla kuyucuklara önce 100er l steril distile su ilave edilmiştir (1, 11, 12 inci sütunlar hariç). Daha sonra ilk sütundaki kuyucukların her birine hazırlanan stok çözeltilerden 200er l koyulmuştur. Bu sütundan alınan 100 llik kısımlar ikinci sütuna transfer edilmiş ve bu şekilde seri olarak yapılan dilüsyonlar ile stok solüsyonların seyreltilmeleri sağlanmıştır. Yalnızca mikroorganizmasız antimikrobiyal ajanların seri dilüsyonlarını içeren sondan bir önceki sütun (11 inci) negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Son sütuna ise pozitif kontrol olarak bakteriler için bir antibiyotik olan kloramfenikol, Candida albicans için ise standart antifungal madde olan ketakonazol kullanılmıştır. Bu işlem tüm kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için önceden bulanıklığı Mc Farland No:0.5e göre ayarlanan mikroorganizma kültürleriyarım saat 37Cde bekletilerek her satıra bir mikroorganizma gelecek şekilde (11 inci sütun hariç) 100er l ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra mikrodilüsyon petrilerinin kapakları kapatılarak 37 Cde 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda kuyucuklar da üremenin varlığı ya da yokluğunun tespit edilebilmesi amacıyla mikrodilüsyon petrileri üzerine tetrazolium violet çözeltisi püskürtülmüştür. Bu işlemin sonunda renklenmenin olması için 37 Cde 30 dakika daha inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda renklenmenin olmadığı ilk kuyucukların sahip olduğu konsantrasyonlar MİK olarak değerlendirilmiştir. Deney çift paralel olarak tekrarlanmıştır.
54single.php