2.2.2.3 Antifungal Aktivite Antifungal aktivite çalışmaları için de agar disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Konidi elde etmek amacı ile flamentöz funguslar 90 mm çapında petri kaplarında Czapek Dox Agar (CDA) besiyeri kullanılarak 25C de 710 gün süreyle geliştirilmiş, her birinin çap ölçümleri alınmıştır. Konidi süspansiyonları % 5 (w/v) DMSO ihtiva eden % 1 (w/v) sodyum klorür karışımı kullanılarak hazırlanmıştır. Spor süspansiyonları filtre edildikten sonra -20 C de muhafaza edilmiştir. Daha sonra ayrı ayrı birer öze dolusu alınan spor süspansiyonları Czapek Dox Agar ve Malt Ekstrakt Agar (MEA) besiyerini içeren petri kaplarının merkezine uygulanmıştır. Her uçucu yağın 20şer l olarak 6 mm çapındaki steril kağıt disklere emdirilmiş ve petri kabının merkezine uygulanan spor süspansiyonunun üzerine yerleştirilmiştir. Petri kapları 710 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda oluşan kolonilerin çap ölçümleri alınmıştır. Daha sonra her bir uçucu yağ için aşağıdaki formüle göre % inhibisyon değerleri hesaplanmıştır [85]. % inhibisyon = (C-T/C) x 100 (C:Kontrol petrisinde oluşan koloninin çapı T:Test petrisinde oluşan koloninin çapı)
5555. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 57
bakteriler için bir antibiyotik olan kloramfenikol, Candida albicans için ise standart antifungal madde olan ketakonazol kullanılmıştır. Bu işlem tüm kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için önceden bulanıklığı Mc Farland No: 0,5 ’e göre ayarlanan mikroorganizma kültürleri yarım saat 37 oC’de bekletilerek her satıra bir mikroorganizma gelecek ş...
Güney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesi - Sayfa 59
mg/ml), %27,5 (275 mg/ml), %25 (250 mg/ml) ve %22,5 (225 mg/ml) oranlarındaki dilüsyonları aseptik koşullarda çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) ve çift kuvvet Sabouraud Dextrose Broth (C.albicans için) içersinde hazırlanmıştır. Hazırlanan her bir bal dilüsyonundan 1 ml alınarak test tüplerine aktarılmış üzerlerine Mc Farland No:0,5’e göre ayarlanan taze mikroorganizma süspansiyonlarından 20 µ...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 55
önceki sütun (1 1) negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Son sütun pozitif kontrol olarak birer antibiyotik olan klora.mfenikol bakteriler iç~ standart antifungal madde olan ketokonazol ise Candida albicans için kullanılmıştır. ·Bu işlem tilin kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için bulanıklığı önceden Mc Farland No:O.S'e göre ayarlanan mikro...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

agar
petri
çapı
sonra
inkübasyon
edilmiştir


55. SAYFA ICERIGI

2.2.2.3 Antifungal Aktivite Antifungal aktivite çalışmaları için de agar disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Konidi elde etmek amacı ile flamentöz funguslar 90 mm çapında petri kaplarında Czapek Dox Agar (CDA) besiyeri kullanılarak 25C de 710 gün süreyle geliştirilmiş, her birinin çap ölçümleri alınmıştır. Konidi süspansiyonları % 5 (w/v) DMSO ihtiva eden % 1 (w/v) sodyum klorür karışımı kullanılarak hazırlanmıştır. Spor süspansiyonları filtre edildikten sonra -20 C de muhafaza edilmiştir. Daha sonra ayrı ayrı birer öze dolusu alınan spor süspansiyonları Czapek Dox Agar ve Malt Ekstrakt Agar (MEA) besiyerini içeren petri kaplarının merkezine uygulanmıştır. Her uçucu yağın 20şer l olarak 6 mm çapındaki steril kağıt disklere emdirilmiş ve petri kabının merkezine uygulanan spor süspansiyonunun üzerine yerleştirilmiştir. Petri kapları 710 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda oluşan kolonilerin çap ölçümleri alınmıştır. Daha sonra her bir uçucu yağ için aşağıdaki formüle göre % inhibisyon değerleri hesaplanmıştır [85]. % inhibisyon = (C-T/C) x 100 (C:Kontrol petrisinde oluşan koloninin çapı T:Test petrisinde oluşan koloninin çapı)
55single.php