dolayı tercih edilmektedirler [89]. Bunun yanında antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklerinin bulunduğu da rapor edilmiştir [89, 90, 91].
Skocibusic ve arkadaşları, Achillea clavennaenın uçucu yağının bazı solunum sistemi patojenlerine karşı antimikrobiyal aktivitesini araştırmışlardır. En fazla aktiviteyi Klebsiella pneumoniae ve Streptococcus pneumoniaeye karşı saptamışlardır. Ayrıca yağın çalışılan mikroorganizmalar içimde, gram (-) Haemophilus influenzae ve Pseudomonas aeruginosaya karşı kuvvetli aktivite gösterdiğini ve gram (+) Streptococcus pyogenesnin ise yağa karşı en dirençli bakteri olduğunu belirtmişlerdir [25].
Senatore ve arkadaşları, Achillea falcata uçucu yağını GC/MS ile analiz etmişler ve ana bileşenleri siklobutan etanol izomerleri olan 1-metil-2-(1metylenil), grandisol ve fragranol olarak belirlemişlerdir. Uçucu yağın özellikle gram pozitif bakteriler üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir [92].
Achillea uçucu yağlarının test bakterileri ve fırsatçı patojen bir maya olan Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivitelerinin tespit edilmesinde Disk Difüzyon Tekniği kullanılmıştır. Disk Difüzyon Testlerinin sonucunda elde edilen zon çapları ölçülmüş ve mm cinsinden değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.1de gösterilmektedir. Disk Difüzyon tekniğine göre; tüm test bakterileri ve C. albicansın test edilen tüm uçucu yağlara karşı duyarlı oldukları gözlenmiş ve 7 11 mm arasında zonlar elde edilmiştir.
Boudouxe göre; eğer inhibisyon zonu 23 mm ise uçucu yağ iyi bir antimikrobiyal etkiye sahip, 3 mmden fazla ise çok etkilidir. Eğer hiç inhibisyon zonu yoksa bu uçucu yağın test edilen mikroorganizmalar üzerine hiçbir etkisinin olmadığı söylenebilir [93].
Achillea uçucu yağlarının Minimal İnhibisyon Konsantrasyonlarının (MİK değeri) belirlenmesinde Mikrobroth Dilüsyon Tekniği kullanılmıştır. Mikrobroth Dilüsyon Tekniğine göre test bakterileri ve Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivite değerleri Tablo 3.2de gösterilmektedir. Test materyallerinin antifungal
6363. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kilis yöresinde yetişen bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 19
antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmış ve FPR1 ve FPR2 örneklerinin 8 farklı organizmanın büyümesini önlediğini, diğer örneklerin de seçici aktivite gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Örneklerin ham özütlerinin minimal etki konsantrasyonunun çalışmada kullanılan mikrobiyal türlerin %50 sinde 64 μg/ml olduğunu kaydetmişlerdir. Salmonella typhi, Escherichia coli ve Candida albicans ATCC suşları için ...
Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 54
41 sonuçlarıTablo 6 ve antikandidal-antifungal aktivite test sonuçlarıise Tablo 7’ de verilmiştir. Antimikrobiyal testler üç farklıbitki türüyle gerçekleştirildiğinden, her bir bitki türünden elde edilen sonuçlar ayrıdeğerlendirildi. T. pseudopulegioides uçucu yağının denendiği disk difüzyon testlerinde, Pseudomonas aureginosa hariç, 12-3 ila 42 mm arasında değişen zon çaplarıölçüldü. Böylelikle...
Tıbbi amaçlar için kullanılan bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 29
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosea, Streptococcus agalactea üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır [57]. Pistacia vera bitkisinin ekstraktlarının antiviral, antifungal, antibakteriyal aktiviteleri üzerine yapılan çalışmada bitkinin tüm ekstraktlarının Gram (+) bakteriler üzerinde Gram (-) bakterilerden daha fazla antibakteriyal etki gösterdiği ve Candida albicans, Cand...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antimikrobiyal
aktivite
bakteriler
edilen
karşı
bakteri


63. SAYFA ICERIGI

dolayı tercih edilmektedirler [89]. Bunun yanında antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklerinin bulunduğu da rapor edilmiştir [89, 90, 91].
Skocibusic ve arkadaşları, Achillea clavennaenın uçucu yağının bazı solunum sistemi patojenlerine karşı antimikrobiyal aktivitesini araştırmışlardır. En fazla aktiviteyi Klebsiella pneumoniae ve Streptococcus pneumoniaeye karşı saptamışlardır. Ayrıca yağın çalışılan mikroorganizmalar içimde, gram (-) Haemophilus influenzae ve Pseudomonas aeruginosaya karşı kuvvetli aktivite gösterdiğini ve gram (+) Streptococcus pyogenesnin ise yağa karşı en dirençli bakteri olduğunu belirtmişlerdir [25].
Senatore ve arkadaşları, Achillea falcata uçucu yağını GC/MS ile analiz etmişler ve ana bileşenleri siklobutan etanol izomerleri olan 1-metil-2-(1metylenil), grandisol ve fragranol olarak belirlemişlerdir. Uçucu yağın özellikle gram pozitif bakteriler üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir [92].
Achillea uçucu yağlarının test bakterileri ve fırsatçı patojen bir maya olan Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivitelerinin tespit edilmesinde Disk Difüzyon Tekniği kullanılmıştır. Disk Difüzyon Testlerinin sonucunda elde edilen zon çapları ölçülmüş ve mm cinsinden değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.1de gösterilmektedir. Disk Difüzyon tekniğine göre; tüm test bakterileri ve C. albicansın test edilen tüm uçucu yağlara karşı duyarlı oldukları gözlenmiş ve 7 11 mm arasında zonlar elde edilmiştir.
Boudouxe göre; eğer inhibisyon zonu 23 mm ise uçucu yağ iyi bir antimikrobiyal etkiye sahip, 3 mmden fazla ise çok etkilidir. Eğer hiç inhibisyon zonu yoksa bu uçucu yağın test edilen mikroorganizmalar üzerine hiçbir etkisinin olmadığı söylenebilir [93].
Achillea uçucu yağlarının Minimal İnhibisyon Konsantrasyonlarının (MİK değeri) belirlenmesinde Mikrobroth Dilüsyon Tekniği kullanılmıştır. Mikrobroth Dilüsyon Tekniğine göre test bakterileri ve Candida albicansa karşı antimikrobiyal aktivite değerleri Tablo 3.2de gösterilmektedir. Test materyallerinin antifungal
63single.php