şikayetlerinin farklılığı bölgenin mevsimsel özellikleri, hastanenin donanımı ve acil servislerin bulunduğu yer ile ilgili olabilir.
Çalışmamızda üşüme, titreme, halsizlik, genel durum bozukluğu gibi spesifik olmayan şikayetler bir arada değerlendirildiğinde bu semptomlarla başvuru oranlarının yüksek olduğu saptandı. Non spesifik şikayetlerin fazlalığı yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyonlarda meydana gelen yetersizlikle açıklanabilir33. Ayrıca bu tür şikayetler altta yatan pek çok hastalığın spesifik olmayan semptomlarıdır.
Hastaların 417sinden (%43,9) konsültasyon istendiği gözlendi. Konsültasyon istenen hastaların %47,9u yatmıştır. En sık konsültasyon istenen beş bölüm kardiyoloji (%15,2), iç hastalıkları (%13,7), göğüs hastalıkları (%7,4), nöroloji (%6,6) ve genel cerrahi (%3) olarak bulundu. Başka bir çalışmada en sık istenen beş konsültasyon sırasıyla kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji ve nöroloji olarak bulunmuştur28. Bizim sonuçlarımıza göre konsültasyon istenilen hastaların yarısına yakını yatırılmıştır. Bu sonuç acil servis doktorlarının yatış gereken hastaları öngörüsünün yüksek olması ile açıklanabilir. İstenilen konsültasyonların oranı hastaların var olan sağlık problemleri, hastalıkların ciddiyeti ve acil serviste o şifte çalışan doktorların klinik bilgi ve becerisi, acil servisin yoğunluğu vb. ile orantılı olarak farklılık gösterebilir. Gençlerle karşılaştırldığında yaşlı hastalardan daha fazla konsültasyon istendiği bulunmuştur28.
Çalışmamızda yaş gruplarına bakıldığında konsültasyon istenme oranı ilerleyen yaşlarla birlikte artmaktadır. Yaşla birlikte eşlik eden hastalıklar ve bu hastalıkların yaşlı üzerindeki etkisinin belirginleşmesi bunun sebebi olarak gösterilebilir. Yaş grupları karşılaştırıldığında 85 ve üzeri grupta daha çok iç hastalıklarından konsültasyon istendiği bulunmuştur. İleri yaşlarda eşlik eden hastalık oranının artması, biliçsel fonksiyonlardaki azalma, böbrek yetmezlikleri, elektrolit anormalliklerine yatkın oldukları bilinen bir gerçektir ve bu sonuç bunu desteklemektedir28.
Nöbet, bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve ğöğüs ağrısı ile acile başvuran hastaların acilde daha uzun süre kaldıkları bulunmuştur. Bu durum bu tür şikayetlerle getirilen hastalarda ayırıcı tanı yapmanın güçlüğülü ve uzun gözlem süresi gerektirmesi nedenleriyle açıklanabilir.
Baum ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaşlı hastaların acilde kalış süresi 5-6 saat olarak bulunmuştur68. Ross ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada acilde kalış süresinin 15,8 saat olduğu belirtilmiştir10. Satar ve arkadaşlarının yaptığı çalişmada ise
3637. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvuran geriatrik hastaların acil serviste kaldığı süre içindeki maliyeti ve bu maliyete etki eden faktörlerin araştırılması - Sayfa 38
32 Geriatrik yaş grubunda, nörolojik sistem, kas-iskelet sistemi, görsel ve işitsel sistemde meydana gelen değişiklikler ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak düşme riski artar. Bu yaş grubunda diğer minör travmalar da sık görülür (94,95,96,97). 65–79 yaşları arasında düşme oranı % 34’tür. Bu oran yaşla birlikte artarak 90 yaş ve üstünde % 56’ya kadar çıkmaktadır (98). Her yaş grubu için travma yük...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
hastalık
hastalıkları
göğüs
hastalıklar
acil


37. SAYFA ICERIGI

şikayetlerinin farklılığı bölgenin mevsimsel özellikleri, hastanenin donanımı ve acil servislerin bulunduğu yer ile ilgili olabilir.
Çalışmamızda üşüme, titreme, halsizlik, genel durum bozukluğu gibi spesifik olmayan şikayetler bir arada değerlendirildiğinde bu semptomlarla başvuru oranlarının yüksek olduğu saptandı. Non spesifik şikayetlerin fazlalığı yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyonlarda meydana gelen yetersizlikle açıklanabilir33. Ayrıca bu tür şikayetler altta yatan pek çok hastalığın spesifik olmayan semptomlarıdır.
Hastaların 417sinden (%43,9) konsültasyon istendiği gözlendi. Konsültasyon istenen hastaların %47,9u yatmıştır. En sık konsültasyon istenen beş bölüm kardiyoloji (%15,2), iç hastalıkları (%13,7), göğüs hastalıkları (%7,4), nöroloji (%6,6) ve genel cerrahi (%3) olarak bulundu. Başka bir çalışmada en sık istenen beş konsültasyon sırasıyla kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji ve nöroloji olarak bulunmuştur28. Bizim sonuçlarımıza göre konsültasyon istenilen hastaların yarısına yakını yatırılmıştır. Bu sonuç acil servis doktorlarının yatış gereken hastaları öngörüsünün yüksek olması ile açıklanabilir. İstenilen konsültasyonların oranı hastaların var olan sağlık problemleri, hastalıkların ciddiyeti ve acil serviste o şifte çalışan doktorların klinik bilgi ve becerisi, acil servisin yoğunluğu vb. ile orantılı olarak farklılık gösterebilir. Gençlerle karşılaştırldığında yaşlı hastalardan daha fazla konsültasyon istendiği bulunmuştur28.
Çalışmamızda yaş gruplarına bakıldığında konsültasyon istenme oranı ilerleyen yaşlarla birlikte artmaktadır. Yaşla birlikte eşlik eden hastalıklar ve bu hastalıkların yaşlı üzerindeki etkisinin belirginleşmesi bunun sebebi olarak gösterilebilir. Yaş grupları karşılaştırıldığında 85 ve üzeri grupta daha çok iç hastalıklarından konsültasyon istendiği bulunmuştur. İleri yaşlarda eşlik eden hastalık oranının artması, biliçsel fonksiyonlardaki azalma, böbrek yetmezlikleri, elektrolit anormalliklerine yatkın oldukları bilinen bir gerçektir ve bu sonuç bunu desteklemektedir28.
Nöbet, bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve ğöğüs ağrısı ile acile başvuran hastaların acilde daha uzun süre kaldıkları bulunmuştur. Bu durum bu tür şikayetlerle getirilen hastalarda ayırıcı tanı yapmanın güçlüğülü ve uzun gözlem süresi gerektirmesi nedenleriyle açıklanabilir.
Baum ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaşlı hastaların acilde kalış süresi 5-6 saat olarak bulunmuştur68. Ross ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada acilde kalış süresinin 15,8 saat olduğu belirtilmiştir10. Satar ve arkadaşlarının yaptığı çalişmada ise
36

İlgili Kaynaklarsingle.php