g) Diğer: 1. Ağır sepsis veya septik şok 2. Hemodinamik monitörizasyon 3. Yoğun Bakım hemşireliği düzeyinde bakım gerektiren klinik durumlar 4. Hemodinamik monitörizasyon / mekanik ventilatör desteği / hemşire bakımı
gerektiren ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki hastalar 5. Çevresel hasar (yıldırım çarpması, boğulma, hipo/hipertermi) 6. Genel vücut travması 7. Komplikasyon riski olan yeni veya deneysel tedaviler
2.5.3. Objektif Parametre Modeli a) Vital bulgular 1. Nabız <40 ya da >150/dk 2. Sistolik kan basıncı <90 mmHg ya da sistolik kan basıncında 40 mmHgden fazla düşme 3. Ortalama arter basıncı <60 mmHg 4. Diyastolik arter basıncı >120 mmHg 5. Solunum sayısının >35/dk olması ya da apneik<8/dk olması b) Laboratuvar bulguları: 1. PaO2 < 50 mm Hg ya da tedavi altında yükselen PCO2 (>60 mmHg) ve
artan respiratuvar asidoz (pH <7.33) 2. Serum sodyum <110 mEq/L ya da >170 mEq/L 3. Serum potasyum <2.0 mEq/L ya da >7 mEq/L 4. pH <7.3 ya da >7.5 5. Serum glukoz >800 mg/dL 6. Serum kalsiyum >15 mg/dL 7. Hemodinamik ya da nörolojik olarak stabil olmayan bir hastada ilaç ya da
bir başka kimyasal maddenin toksik düzeyleri
c) Radyografi / Ultrasonografi / Tomografi (yeni tanı) 1. Bozulmuş mental durum ya da fokal nörolojik defisit ile seyreden serebral
vaskuler hemoraji, kontüzyon ya da subaraknoid hemoraji 2. Hemodinamik unstabil organ perforasyonu
1424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat'ın spinal beyin omurilik sıvısına geçişinin araştırılması - Sayfa 31
Tablo 5. Tavşanların serum biyokimya değerleri ve fizyolojik parametreleri (31) Kalp atım hızı Sistolik kan basıncı Diyastolik kan basıncı Solunum sayısı Tidal volüm Dakika volümü Vücut sıcaklığı İdrar Total kan volümü Eritrosit volümü Hemoglobin Hemotokrit Kan pH HCO3 Kan üre nitrojen Glukoz Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Fosfor 306-333 atım/dk. 90-130 mmHg 60-91 mmHg 32/60/dk 19.3-24.6...
Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespiti - Sayfa 42
meq/L, potasyum ortalama değeri 4.4±0.5 meq/L, TSH ortalama değeri 1.7±2 µIU/ml, AKG ’da pH ortalama değeri 7.41±0.05 olarak bulunmuştu. Ekokardiyografi bulgularında; EF ortalama değeri %35±16, diyastol sonu çap ortalama değeri 55±13 mm, sistol sonu çap ortalama değeri 44±15 mm, sistolik arter basıncı ortalama değeri 46±8 mmHg, pulmoner arter basıncı ortalama değeri 46±15 mmHg olarak saptanmıştı....
Kalp yetmezliği tanı ve tedavi için hastaneye yatırılan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası DLCO değişimleri ile akciğer fonksiyonlarında düzelmenin tespiti - Sayfa 39
Hastalar iskemik ve noniskemik kalp yetmezliği olguları olarak gruplandırıldığında; 1) İskemik kalp yetmezliği olan hastalarda verileri Yirmi iki hastada (%55) iskemik kalp yetmezliği mevcuttu. Bu olguların laboratuvar değerleri; ProBNP median değeri 7797 pg/mL (59835000), kreatinin ortalama değeri 1.4±0.8 mg/dL, sodyum ortalama değeri 138±5 meq/L, potasyum ortalama değeri 4.4±0.6 meq/L, TSH orta...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sodyum
sistolik
basıncı
mmhg
mgdl
meql


24. SAYFA ICERIGI

g) Diğer: 1. Ağır sepsis veya septik şok 2. Hemodinamik monitörizasyon 3. Yoğun Bakım hemşireliği düzeyinde bakım gerektiren klinik durumlar 4. Hemodinamik monitörizasyon / mekanik ventilatör desteği / hemşire bakımı
gerektiren ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki hastalar 5. Çevresel hasar (yıldırım çarpması, boğulma, hipo/hipertermi) 6. Genel vücut travması 7. Komplikasyon riski olan yeni veya deneysel tedaviler
2.5.3. Objektif Parametre Modeli a) Vital bulgular 1. Nabız <40 ya da >150/dk 2. Sistolik kan basıncı <90 mmHg ya da sistolik kan basıncında 40 mmHgden fazla düşme 3. Ortalama arter basıncı <60 mmHg 4. Diyastolik arter basıncı >120 mmHg 5. Solunum sayısının >35/dk olması ya da apneik<8/dk olması b) Laboratuvar bulguları: 1. PaO2 < 50 mm Hg ya da tedavi altında yükselen PCO2 (>60 mmHg) ve
artan respiratuvar asidoz (pH <7.33) 2. Serum sodyum <110 mEq/L ya da >170 mEq/L 3. Serum potasyum <2.0 mEq/L ya da >7 mEq/L 4. pH <7.3 ya da >7.5 5. Serum glukoz >800 mg/dL 6. Serum kalsiyum >15 mg/dL 7. Hemodinamik ya da nörolojik olarak stabil olmayan bir hastada ilaç ya da
bir başka kimyasal maddenin toksik düzeyleri
c) Radyografi / Ultrasonografi / Tomografi (yeni tanı) 1. Bozulmuş mental durum ya da fokal nörolojik defisit ile seyreden serebral
vaskuler hemoraji, kontüzyon ya da subaraknoid hemoraji 2. Hemodinamik unstabil organ perforasyonu
14

İlgili Kaynaklarsingle.php