Bu çalışma ile acil servise başvuran ve yoğun bakım ünitesine yatışı gereken kritik hasta oranlarını ve bu hastaların yoğun bakım ünitesine yatış durumlarını, yoğun bakım ünitesi yataklarının uygun ya da uygunsuz kullanım oranlarını, hastaların acil serviste kalış sürelerini ve bu süreyi etkileyen faktörleri saptamayı amaçladık. Ayrıca acil servis kalış süresinin, hasta bakım kalitesi ve mortalite üzerindeki etkilerini araştırmak istedik. Bu çalışma, kritik hasta bakım kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayabilir. Çalışmadan çıkan sonuçlar, etkili politikaların oluşturulmasına faydalı olabilir.
Hastanemiz acil servisi, 8 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım alanı, 4 yataklı resüsitasyon odası, 2 yataklı travma odası, 4 yataklı monitörize gözlem alanı, 10 yataklı takip alanı, 1 yataklı kadın doğum odası ve hızlı bakı alanından oluşmaktadır.
Hastanemizde bulunan yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasiteleri;
Anesteziyoloji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 5 yataklı postoperatif hariç) Genel Cerrahi-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) İç Hastalıkları-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi ( 8 yataklı) Nöroloji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) Nöroşirürji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 13 yataklı) Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) olup,
toplam 62 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.
3.2. İstatistiksel Analiz
Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde İstatistiksel analizi için SPSS 15.0 (SPSS Inc, Chichago, IL, USA) programı kullanıldı. Sayısal değişkenler ortalama standart sapma veya ortanca (minimummaksimum) ile nitelik değişkenler ise sayı ve yüzde ile gösterildi. Nitelik değişkenler bakımından gruplar arasında farklılık olup olmadığı ki kare testi ile araştırıldı. İki grup arasında sayısal değişkenler bakımından farklılık olup olmadığı parametrik test varsayımlarının karşılanması durumunda bağımsız gruplarda t testi ile, karşılanmaması durumunda ise Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Anlamlılık düzey p<0.05 olarak belirlendi. 1727. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
servis
yatış
hastaların
bakı
serviste


27. SAYFA ICERIGI

Bu çalışma ile acil servise başvuran ve yoğun bakım ünitesine yatışı gereken kritik hasta oranlarını ve bu hastaların yoğun bakım ünitesine yatış durumlarını, yoğun bakım ünitesi yataklarının uygun ya da uygunsuz kullanım oranlarını, hastaların acil serviste kalış sürelerini ve bu süreyi etkileyen faktörleri saptamayı amaçladık. Ayrıca acil servis kalış süresinin, hasta bakım kalitesi ve mortalite üzerindeki etkilerini araştırmak istedik. Bu çalışma, kritik hasta bakım kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayabilir. Çalışmadan çıkan sonuçlar, etkili politikaların oluşturulmasına faydalı olabilir.
Hastanemiz acil servisi, 8 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım alanı, 4 yataklı resüsitasyon odası, 2 yataklı travma odası, 4 yataklı monitörize gözlem alanı, 10 yataklı takip alanı, 1 yataklı kadın doğum odası ve hızlı bakı alanından oluşmaktadır.
Hastanemizde bulunan yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasiteleri;
Anesteziyoloji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 5 yataklı postoperatif hariç) Genel Cerrahi-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) İç Hastalıkları-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi ( 8 yataklı) Nöroloji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) Nöroşirürji-Yoğun Bakım Ünitesi ( 13 yataklı) Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi-Yoğun Bakım Ünitesi ( 9 yataklı) olup,
toplam 62 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.
3.2. İstatistiksel Analiz
Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde İstatistiksel analizi için SPSS 15.0 (SPSS Inc, Chichago, IL, USA) programı kullanıldı. Sayısal değişkenler ortalama standart sapma veya ortanca (minimummaksimum) ile nitelik değişkenler ise sayı ve yüzde ile gösterildi. Nitelik değişkenler bakımından gruplar arasında farklılık olup olmadığı ki kare testi ile araştırıldı. İki grup arasında sayısal değişkenler bakımından farklılık olup olmadığı parametrik test varsayımlarının karşılanması durumunda bağımsız gruplarda t testi ile, karşılanmaması durumunda ise Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Anlamlılık düzey p<0.05 olarak belirlendi. 17

İlgili Kaynaklarsingle.php