arasında Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre ise, ABD de kritik hastaların acil servis kalış süresinin, 3 saat 15 dk dan 4 saate çıktığı saptanmış ve bu yükselişin anlamlı olduğu belirtilmiştir [12]. Acil servisin uygunsuz kullanımı, acil servis başvurularındaki genel artış, laboratuvar ve radyoloji sonuçlarındaki gecikmeler, konsültasyonların sonuçlanma süresinde uzama, hastane yatak sayısının yeterli olmaması, kritik hasta grubu ve yaşlı nüfusun, yaşam beklentisinin ve komorbiditenin artışı gibi nedenler acil servis kalabalıklığına ve yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır [15-18].
Kritik hastanın acil serviste uzamış kalış süresinin, mortaliteyi arttırdığı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır [3-8]. Bu çalışmada da, yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste 24 saatten uzun kalmaları durumunda mortalitenin 2.4 kat arttığı saptandı. Chalfin ve arkadaşlarının ABDde yaptığı 50.000 kritik hasta verili çok merkezli bir çalışmada acil serviste kalış süresi 6 saatten fazla olan hastaların, hastane mortalitelerinin 1.5 kat arttığı saptanmıştır [5]. Cardoso ve arkadaşları, acil serviste kalış süresindeki her bir saatlik artışta, yoğun bakım mortalitesinde %1.5 artış saptamıştır [7]. Simchen ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada ise, yoğun bakım ünitesine 72 saat içinde yatan hastalarda ölüm oranlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir [2].
Bu çalışmada kritik hastaların 61i (%15,3) yoğun bakım ünitesine yatırılamayıp acil serviste izlendi. Acil serviste kalan hastalarda yaş ortalaması daha yüksek, öncelik modeli 3, malignite, sepsis, pulmoner ve gastrointestinal sistem tanılı hastalıklar daha fazla idi. Acil serviste kalan hastalarda, yoğun bakım ünitesine yatan hastalara göre mortalite 3.7 kat fazla idi. Bu durum kritik hastalar için yoğun bakım tedavisinin gerekliliğini göstermektedir. Bununla birlikte yaşam beklentisi düşük öncelik 3 grup hastaların acil serviste daha fazla kalması da mortalitede etkili olabilir.
Acil servise başvuran kritik hastaların uygun kritik bakım alanına (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) yatamaması veya yatış süresinin uzaması, hem acil servise hasta kabulünü zorlaştırmakta hem de acil serviste verilen hizmeti aksatmaktadır. Bu nedenle bu hastaların acil servisten uygun kritik bakım alanlarına yatışını kolaylaştıracak ve yatış süresini kısaltacak
3545. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil servise başvuran onkolojik veya hematolojik maligniteli hastalarda Modifiye erken uyarı skoru (MEWS) ile mortalite ve morbiditenin belirlenmesi - Sayfa 7
GİRİŞ Acil tıp sisteminin 1960’larda ortaya çıkışı ile acil servisler, hastane sistemine giriş ve takiben gerçekleşen hasta bakım sürecinin başlamasında önemli bir rol üstlenmişlerdir (1). Günümüzde, giderek artan toplam hasta sayısı ile birlikte acil servise başvuran ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik hasta oranı artmıştır. Acil servis hasta sayılarının artması, hastaların acil servisl...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
servis
acil
yatış
yoğun
bakım


45. SAYFA ICERIGI

arasında Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre ise, ABD de kritik hastaların acil servis kalış süresinin, 3 saat 15 dk dan 4 saate çıktığı saptanmış ve bu yükselişin anlamlı olduğu belirtilmiştir [12]. Acil servisin uygunsuz kullanımı, acil servis başvurularındaki genel artış, laboratuvar ve radyoloji sonuçlarındaki gecikmeler, konsültasyonların sonuçlanma süresinde uzama, hastane yatak sayısının yeterli olmaması, kritik hasta grubu ve yaşlı nüfusun, yaşam beklentisinin ve komorbiditenin artışı gibi nedenler acil servis kalabalıklığına ve yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır [15-18].
Kritik hastanın acil serviste uzamış kalış süresinin, mortaliteyi arttırdığı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır [3-8]. Bu çalışmada da, yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste 24 saatten uzun kalmaları durumunda mortalitenin 2.4 kat arttığı saptandı. Chalfin ve arkadaşlarının ABDde yaptığı 50.000 kritik hasta verili çok merkezli bir çalışmada acil serviste kalış süresi 6 saatten fazla olan hastaların, hastane mortalitelerinin 1.5 kat arttığı saptanmıştır [5]. Cardoso ve arkadaşları, acil serviste kalış süresindeki her bir saatlik artışta, yoğun bakım mortalitesinde %1.5 artış saptamıştır [7]. Simchen ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada ise, yoğun bakım ünitesine 72 saat içinde yatan hastalarda ölüm oranlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir [2].
Bu çalışmada kritik hastaların 61i (%15,3) yoğun bakım ünitesine yatırılamayıp acil serviste izlendi. Acil serviste kalan hastalarda yaş ortalaması daha yüksek, öncelik modeli 3, malignite, sepsis, pulmoner ve gastrointestinal sistem tanılı hastalıklar daha fazla idi. Acil serviste kalan hastalarda, yoğun bakım ünitesine yatan hastalara göre mortalite 3.7 kat fazla idi. Bu durum kritik hastalar için yoğun bakım tedavisinin gerekliliğini göstermektedir. Bununla birlikte yaşam beklentisi düşük öncelik 3 grup hastaların acil serviste daha fazla kalması da mortalitede etkili olabilir.
Acil servise başvuran kritik hastaların uygun kritik bakım alanına (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) yatamaması veya yatış süresinin uzaması, hem acil servise hasta kabulünü zorlaştırmakta hem de acil serviste verilen hizmeti aksatmaktadır. Bu nedenle bu hastaların acil servisten uygun kritik bakım alanlarına yatışını kolaylaştıracak ve yatış süresini kısaltacak
35

İlgili Kaynaklarsingle.php