çalışılmıştır. Kullanılacak mikroorganizmalar Tryptic Soy Broth içeren tüplere geçirilmiş ve Salmonella enteritidis ve E. coli O157:H7 37 Cde ve Listeria monocytogenes 30 Cde inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında gelişen kültürler, Mc Farland No: 0,5 e (yaklaşık 108 CFU/ml) göre bulanıklık ayarı yapılmıştır. Test edilecek ekstraktlar, her birinden 4 mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplerde tartılmış ve 2 ser ml steril saf Dimetil Sülfoksit (DMSO) eklenerek çözülmeleri ve homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Stok çözelti denemeler için 96 U tipi kuyucuklara sahip mikrodilüsyon petrileri (96 Well Plate) kullanılmıştır. Mikropipet yardımıyla kuyucuklara önce 100 er L steril distile su ilave edilmiştir (1, 11, 12inci sütunlar hariç). Daha sonra ilk sütundaki kuyucukların her birine hazırlanan stok çözeltilerden 200 er L konulmuştur. Bu sütundan alınan 100 L lik kısımlar ikinci sütuna transfer edilmiş ve bu şekilde seri olarak yapılan dilüsyonlar ile stok solüsyonların seyreltilmeleri sağlanmıstır. Yalnızca mikroorganizmasız antimikrobiyal ajanların seri dilüsyonlarını içeren sondan bir önceki sütun (11 inci sütun) negatif kontrol olarak kullanılmıstır. Son sütun ise pozitif kontrol olarak bakteriler için bir antibiyotik olan Trimethoprim kullanılmıştır. Bu işlem tüm kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi islemine geçilmiştir. Bunun için önceden bulanıklığı Mc Farland No: 0,5 e göre ayarlanan mikroorganizma kültürleri yarım saat 37 Cde bekletilerek her satıra bir mikroorganizma gelecek sekilde (11 inci sütun hariç) 100 er L ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra mikrodilüsyon petrilerinin kapakları kapatılarak 37Cde 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda kuyucuklar da üremenin varlığı ya da yokluğunun tespit edilebilmesi amacıyla mikrodilüsyon petrileri üzerine tetrazolium violet çözeltisi püskürtülmüştür. Bu işlemin sonunda renklenmenin olması için 37oC de 30 dakika daha inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda renklenmenin olmadığı ilk kuyucukların sahip olduğu konsantrasyonlar MİK (Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu) olarak degerlendirilmistir. Her bir örnek için, iki ayrı bağımsız set düzenlenerek değerlerin ortalaması alınmış, negatif kontrol olarak sadece örneklerin çözündüğü çözücü kullanılmıştır.
3849. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Achillea (Anthemideae) cinsi Filipendulinae ve Santolinoidea seksiyonunlarına ait yedi türün uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal aktivite özellikleri Composition and - Sayfa 54
2.2.2.2 Mikrobroth Dilüsyon Metodu Çalışmada kullanılan patojen bakterilerin geliştirilmesi için çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) ve patojen maya olan Candida albicans için ise Sabouraud Dextrose Broth (SDB) kullanımıştır. Steril Mueller Hinton Broth ve Sabouraud Dextrose Broth bulunan tüplere mikroorganizmalar aşılanarak 37 ºC’de 24 saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonras...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 56
çift kuvvet Mueller Hinton Broth (MHB) içersinde 37 oC’de 24 saat inkübe edilmiştir. 24 saatlik inkübasyonun sonunda gelişen mikroorganizmalar bulundukları tüpten alınarak Mc Farland No:0,5’e (yaklaşık 108 CFU/ml) göre bulanıklık ayarı yapılmıştır. Test edilecek uçucu yağlar, her birinden 4 mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplere tartılmış ve üzerlerine 2’şer ml saf Dimetil sülfoksit (DMSO) eklene...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 55
önceki sütun (1 1) negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Son sütun pozitif kontrol olarak birer antibiyotik olan klora.mfenikol bakteriler iç~ standart antifungal madde olan ketokonazol ise Candida albicans için kullanılmıştır. ·Bu işlem tilin kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için bulanıklığı önceden Mc Farland No:O.S'e göre ayarlanan mikro...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saat
mikroorganizma
sonra
farland
inkübasyon
edilmiş


49. SAYFA ICERIGI

çalışılmıştır. Kullanılacak mikroorganizmalar Tryptic Soy Broth içeren tüplere geçirilmiş ve Salmonella enteritidis ve E. coli O157:H7 37 Cde ve Listeria monocytogenes 30 Cde inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında gelişen kültürler, Mc Farland No: 0,5 e (yaklaşık 108 CFU/ml) göre bulanıklık ayarı yapılmıştır. Test edilecek ekstraktlar, her birinden 4 mg olmak üzere ayrı ayrı steril tüplerde tartılmış ve 2 ser ml steril saf Dimetil Sülfoksit (DMSO) eklenerek çözülmeleri ve homojen bir karışım haline gelmeleri sağlanmıştır. Stok çözelti denemeler için 96 U tipi kuyucuklara sahip mikrodilüsyon petrileri (96 Well Plate) kullanılmıştır. Mikropipet yardımıyla kuyucuklara önce 100 er L steril distile su ilave edilmiştir (1, 11, 12inci sütunlar hariç). Daha sonra ilk sütundaki kuyucukların her birine hazırlanan stok çözeltilerden 200 er L konulmuştur. Bu sütundan alınan 100 L lik kısımlar ikinci sütuna transfer edilmiş ve bu şekilde seri olarak yapılan dilüsyonlar ile stok solüsyonların seyreltilmeleri sağlanmıstır. Yalnızca mikroorganizmasız antimikrobiyal ajanların seri dilüsyonlarını içeren sondan bir önceki sütun (11 inci sütun) negatif kontrol olarak kullanılmıstır. Son sütun ise pozitif kontrol olarak bakteriler için bir antibiyotik olan Trimethoprim kullanılmıştır. Bu işlem tüm kuyucuklara uygulandıktan sonra mikroorganizmaların eklenmesi islemine geçilmiştir. Bunun için önceden bulanıklığı Mc Farland No: 0,5 e göre ayarlanan mikroorganizma kültürleri yarım saat 37 Cde bekletilerek her satıra bir mikroorganizma gelecek sekilde (11 inci sütun hariç) 100 er L ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra mikrodilüsyon petrilerinin kapakları kapatılarak 37Cde 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda kuyucuklar da üremenin varlığı ya da yokluğunun tespit edilebilmesi amacıyla mikrodilüsyon petrileri üzerine tetrazolium violet çözeltisi püskürtülmüştür. Bu işlemin sonunda renklenmenin olması için 37oC de 30 dakika daha inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun sonunda renklenmenin olmadığı ilk kuyucukların sahip olduğu konsantrasyonlar MİK (Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu) olarak degerlendirilmistir. Her bir örnek için, iki ayrı bağımsız set düzenlenerek değerlerin ortalaması alınmış, negatif kontrol olarak sadece örneklerin çözündüğü çözücü kullanılmıştır.
38single.php