Ayamama deresinin Marmara denizine deşarj alanındaki bakteriyolojik kirlilik düzeyinin incelenmesi13
edilerek Enterococcus avium ve Enterococcus gallinarium olarak değiştirilmiştir (Collins ve diğ., 1984; Ludwig, 1985)
Fekal streptokoklar, Gram pozitif, hareketsiz, spor yapmayan, tek yönde bölünerek zincir yapan katalaz negatif olan koklardır. % 40 safraya gösterdikleri tolerans fekal streptokokların özelliğidir. Genellikle 44 oC ve 10 oCde üreyebilirler. 60 oCye 30 dakika dayanabilirler. pH 9,6ya toleranslıdırlar. Fekal streptokoklar insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan türleri içerir. E. faceium insan ve hayvanlarda, E. faecalis ise daha çok insanlarda yaygın olarak bulunurlar.
Fekal streptokoklar fekal koliformlara göre daha dirençli olduklarından, deniz suyunda daha uzun süre yaşarlar. Bu nedenle önemli indikatör organizmalardır. Fekal streptokoklar absorbsiyon ve flokülasyon sonucu, sedimentte yoğunlaşma eğiliminde olduklarından fekal streptokokların sedimentte bulunması önceki kirliliğin göstergesi olarak düşünülmelidir (Kimiran, 1999).
Ayrıca fekal koliform / fekal streptokok oranı (FK/FS) kirlilik kökeninin hayvansal veya insan kaynaklı olup olmadığının araştırılmasında kullanılmaktadır. Feachem (1983) kirlilik kaynağının belirlenmesinde FK/FS oranının kullanılabileceğini ilk Winslow ve Palmer tarafından 1910 yılında gösterildiğini belirtmiştir. FK/FS oranı temel alınarak suyun fekal kirlilik kaynağının insan veya hayvan olabileceği hakkında karar vermenin teorik olarak mümkün olduğu ancak bu oranın eğer 24 saat içerisinde fekal materyal girdisi olan bir dereden örnek alınmışsa bir gösterge olarak düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Pratikte suda fekal kirliliğin zamanının tanımlanması genellikle imknsız veya zor olduğundan FK/FS oranlarının hesaplanması kirlilik kaynağının bazı ipuçlarını vermesi açısından önemli olmaktadır (Feachem, 1983).
FK/FS oranı, kirli suların niteliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Türler arasında belirgin farklılıklar olmasına rağmen, genellikle hayvan dışkılarında fekal streptokoklar sayıca oldukça fazladır. Örnek olarak, koyun dışkısı gramında yaklaşık 3,8×107 fekal streptokok, 1,6×107 fekal koliform inek dışkısı ise gramında 1,3×106 fekal streptokok, 2,3×105 fekal koliform içermektedir. Buna karşılık, insan dışkısının gramında 3,0×10628. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İstanbul deniz suyu örneklerinin kirlilik indikatörü bakteriler yönünden incelenmesi - Sayfa 25
9 Fekal streptokoklara fekal koliforınlardan sonra fekal kirlenmenin ikinci indikatörü olarak bakılır ve Escherichia coli bulunmayan bir örnekte koliform organizmaların varlığının anlamı fekal streptokokların tayini ile olur. Nadir olarak, streptokok türlerinin identifıkasyonu ile insan ve hayvan kaynaklı kirliliğin aynını yapılabilmektedir [17]. Total koliform bulunduğu zaman, Escherichia coli b...
Van ili ve çevresindeki içme ve kullanma sularında Salmonella sp. ve Shigella sp. varlığının tespiti Determination of - Sayfa 19
6 ailesinin tek üyesidir. İnsan, hayvan ve kuşların dışkılarında çok miktarda (1 g insan dışkısında 1×109’dan fazla) bulunmasına karşın, dışkı ile kirlenmeyen su ya da toprakta çok nadir bulunmaktadır (Rheinmer, 1991). Yapılan çalışmalarda, fekal koliform testlerinde Klebsiella pneumoniae’nin pozitif hataya yol açmasından dolayı, fekal kirliliğin göstergesi olarak E. coli’nin kullanılması ile il...
İstanbul deniz suyu örneklerinin kirlilik indikatörü bakteriler yönünden incelenmesi - Sayfa 24
8 Pekal koliformlar, Gram negatif ve spor oluşturmayan çomaklardır [38]. Pekal orijinli koliformlann tanımlanması için 44 °C' de laktozu fermente etmesi, gaz üretmesi ve triptofandan indol oluşturması gibi özelliklerinin bulunması gereklidir. Bu özellikleri pozitif olan bakteriler Escherichia coli olarak düşünülür. Escherichia coli, çoğunlukla hareketli, genellikle laktozu hızlı bir şekilde ferm...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koliform
fekal
hayvan
kirlilik
streptokok
insan


28. SAYFA ICERIGI

13
edilerek Enterococcus avium ve Enterococcus gallinarium olarak değiştirilmiştir (Collins ve diğ., 1984; Ludwig, 1985)
Fekal streptokoklar, Gram pozitif, hareketsiz, spor yapmayan, tek yönde bölünerek zincir yapan katalaz negatif olan koklardır. % 40 safraya gösterdikleri tolerans fekal streptokokların özelliğidir. Genellikle 44 oC ve 10 oCde üreyebilirler. 60 oCye 30 dakika dayanabilirler. pH 9,6ya toleranslıdırlar. Fekal streptokoklar insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan türleri içerir. E. faceium insan ve hayvanlarda, E. faecalis ise daha çok insanlarda yaygın olarak bulunurlar.
Fekal streptokoklar fekal koliformlara göre daha dirençli olduklarından, deniz suyunda daha uzun süre yaşarlar. Bu nedenle önemli indikatör organizmalardır. Fekal streptokoklar absorbsiyon ve flokülasyon sonucu, sedimentte yoğunlaşma eğiliminde olduklarından fekal streptokokların sedimentte bulunması önceki kirliliğin göstergesi olarak düşünülmelidir (Kimiran, 1999).
Ayrıca fekal koliform / fekal streptokok oranı (FK/FS) kirlilik kökeninin hayvansal veya insan kaynaklı olup olmadığının araştırılmasında kullanılmaktadır. Feachem (1983) kirlilik kaynağının belirlenmesinde FK/FS oranının kullanılabileceğini ilk Winslow ve Palmer tarafından 1910 yılında gösterildiğini belirtmiştir. FK/FS oranı temel alınarak suyun fekal kirlilik kaynağının insan veya hayvan olabileceği hakkında karar vermenin teorik olarak mümkün olduğu ancak bu oranın eğer 24 saat içerisinde fekal materyal girdisi olan bir dereden örnek alınmışsa bir gösterge olarak düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Pratikte suda fekal kirliliğin zamanının tanımlanması genellikle imknsız veya zor olduğundan FK/FS oranlarının hesaplanması kirlilik kaynağının bazı ipuçlarını vermesi açısından önemli olmaktadır (Feachem, 1983).
FK/FS oranı, kirli suların niteliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Türler arasında belirgin farklılıklar olmasına rağmen, genellikle hayvan dışkılarında fekal streptokoklar sayıca oldukça fazladır. Örnek olarak, koyun dışkısı gramında yaklaşık 3,8×107 fekal streptokok, 1,6×107 fekal koliform inek dışkısı ise gramında 1,3×106 fekal streptokok, 2,3×105 fekal koliform içermektedir. Buna karşılık, insan dışkısının gramında 3,0×106

İlgili Kaynaklarsingle.php