Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüuzmanları, diş hekimleri, konuşma tedavisi ve psikiyatri uzmanlarının yardımı önemlidir (1,2,3). 2.2. Hipofarenksin anatomisi
Hipofarenks hiyoid kemik seviyesinden başlayıp krikoid kıkırdağın alt sınırına kadar uzanan farenksin en alt bölümüdür (Şekil-2.1). Alt hizası yaklaşık 6. servikal vertebra ile aynı düzeydedir. Hipofarenksin yüzeyi keratinize olmayan çok katlı yassı epitel ile döşeli olup anatomik olarak üç alt bölgeye ayrılır;
1. Priform sinüs 2. Postkrikoid bölge 3. Posterior farenks duvarı
Şekil 2-1 Hipofarenks 2.3. Hipofarenksin bölümleri 2.3.1. Priform sinüs
Priform sinüs farengo-epiglottik kıvrımdan başlayan ters piramid şeklinde bir yapıdır. Ön, mediyal ve lateral duvarları vardır, apeks olarak adlandırılan ters piramidin ucu krikoid kıkırdağın biraz altına kadar devam eder. Priform sinüs lateralinde tiroid kıkırdak ve tirohiyoid membran bulunur. Superior larengeal sinirin internal dalı buradan geçer.
313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2007-2010 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen baş ve boyun kanserli hastaların retrospektif değerlendirilmesi - Sayfa 20
4 servikal vertebra ile aynı düzeydedir. Esas olarak üç bölgeye ayrılır; piriform sinüs, postkrikoid bölge ve posterior farenks duvarıdır (10). Larenksin arka sınırı; postkrikoid bölgeyi oluşturur. Bu bölge arytenoid seviyesinden başlar ve krikoid kıkırdağın alt seviyesine kadar devam eder. Posterolateral farenks, hyoid kemik seviyesinden başlayıp krikofarengeal kasın alt sınırına kadar devam ed...
Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanan ratlarda proksimal özefageal ve hipofarengeal fibrozisi önlemede metilprednizolon ve halofigunonun etkinliği - Sayfa 13
Bataini ve ark.(9) boyuna radyoterapi uygulanan 1646 hastanın %9'unda şiddetli veya orta derecede şiddetli komplikasyonlar gözlemlemiştir ve bu komplikasyonların %3'ünün primer tümörün radyasyonundan ziyade boyundaki hastalığın tedavisinden kaynaklandığını belirtmiştir. En yaygın komplikasyonun, hipoglossal sinirin etkilendiği kranial sinir paralizileri ile beraberlik gösteren servikal bölgede yer...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

krikoid
farenks
bölge
hipofarenks
duvarı
kadar


13. SAYFA ICERIGI

uzmanları, diş hekimleri, konuşma tedavisi ve psikiyatri uzmanlarının yardımı önemlidir (1,2,3). 2.2. Hipofarenksin anatomisi
Hipofarenks hiyoid kemik seviyesinden başlayıp krikoid kıkırdağın alt sınırına kadar uzanan farenksin en alt bölümüdür (Şekil-2.1). Alt hizası yaklaşık 6. servikal vertebra ile aynı düzeydedir. Hipofarenksin yüzeyi keratinize olmayan çok katlı yassı epitel ile döşeli olup anatomik olarak üç alt bölgeye ayrılır;
1. Priform sinüs 2. Postkrikoid bölge 3. Posterior farenks duvarı
Şekil 2-1 Hipofarenks 2.3. Hipofarenksin bölümleri 2.3.1. Priform sinüs
Priform sinüs farengo-epiglottik kıvrımdan başlayan ters piramid şeklinde bir yapıdır. Ön, mediyal ve lateral duvarları vardır, apeks olarak adlandırılan ters piramidin ucu krikoid kıkırdağın biraz altına kadar devam eder. Priform sinüs lateralinde tiroid kıkırdak ve tirohiyoid membran bulunur. Superior larengeal sinirin internal dalı buradan geçer.
3single.php