Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüyakalanan yük hasıl eder. Bu da eşik voltajında bir değişime neden olup, toplam doz, ışınlama sırasında veya ışınlamadan sonra ölçülebilir. İyonize radyasyon SiO2 tabakasını geçerse, elektron- boşluk çifti oluşur. Boşluklar (+ yüklü) Si/SiO2 ara yüzeyinde tuzağa yakalanır. Eğer gate elektrodunda negatif voltaj var olursa MOSFET boyunca bir akım geçer. Bu durumda MOSFET ON dur. Bu voltaj, absorplanan dozun lineer fonksiyonudur. Okside penetre olan iyonize radyasyon, kalıcı olarak tuzaklara yakalanan bir yük oluşturur ve sonuç olarak eşik voltajında bir değişiklik ortaya çıkar. İntegre doz, ışınlama sırasında veya daha sonra ölçülebilir (12).
Mega voltaj huzmeler için enerji düzeltmesi gerekmez ve tek kalibrasyon faktörü kullanılabilir. Diyotlar gibi, tek MOSFETler sıcaklık bağımlılığı sergilerler. Fakat bu etki özel tasarımlanmış çift MOSFET detektör sistemiyle aşılabilir. Genel olarak total absorbe doz ile lineer olmayan bir cevap sergilerler. Ancak, belirli bir ömürde MOSFETler uygun lineerlikte kalırlar. Cevapları ışınlamadan sonra hafifçe kayar. Bu nedenle okumalar ışınlamadan belli bir süre sonra okunmalıdır. MOSFETler rutin hasta doz verifikasyonu gibi in-vivo ölçümlerde, fantom ölçümlerinde, brakiterapide, tüm vücut ışınlamalarında (TBI), YART ve SRC (stereotaktik radyocerrahi) de birkaç yıldır kullanılmaktadır (12).
2.6.6. Jel Dozimetri
Jel dozimetri, relatif doz ölçümleri için tek 3 boyutlu dozimetri olup aynı zamanda 3 boyutlu geometride absorbe dozun ölçülebildiği bir fantomdur. Hemen hemen doku eşdeğeridir ve istenen şekilde hazırlanabilir. 2 tipe ayrılır;
Fricke dozimetriye dayanan Fricke jel, Polimer jel
Fricke jelde, Fe+2 iyonları jelatin ve agaroseda dağılmıştır. Radyasyona bağlı değişiklikler, radyasyonun direkt absorpsiyonuna veya sudaki serbest radikallerle olur. Radyasyon altında Fe+2 iyonları Fe+3 iyonlarına dönüşür ve paramagnetizma özelliği gösterirler. Bu da MR (magnetik rezonans) relaksasyon oranları kullanılarak ölçülebilir. Kompleks klinik vakalarda; YART de 3 boyutlu doz dağılımlarının elde edilmesine olanak sağlar (13).
1323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 19
(düşüşünün) olduğu ve stereotaktik radyocerrahide kullanılan küçük alanların dozimetrisinde ve hastada in-vivo dozimetride kullanılırlar. Bir alanın veya komplex alanların giriş ve çıkış dozları ölçülebilir. İntrakaviter brakiterapide rektum, mesane veya intraluminal doz ölçüleri yapılabilir. Diyotların davranışları; radyasyonun tipi, doz rate, sıcaklık, enerji ve diod şekli ile değişir (16). 2.7...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 23
absorbe doz ile lineer olmayan bir cevap sergilerler. Ancak, belirli bir ömürde MOSFET’ ler uygun lineerlikte kalırlar. Cevapları ışınlamadan sonra hafifçe kayar. Bu nedenle okumalar ışınlamadan belli bir süre sonra yapılmalıdır. MOSFET’ ler rutin hasta doz verifikasyonu gibi in-vivo ölçümlerde, fantom ölçümlerinde, brakiterapide, tüm vücut ışınlamalarında (TBI), YART ve SRC (stereotaktik radyocer...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 22
ayrılır ve zayıf bölge içinde var olan elektrik alan tarafından sürüklenirler. Bu da radyasyona bağlı bir akım oluşturur. Akım zayıf bölgenin dışında oluşan boşluk ve elektronların difüzyonuyla daha da büyür. Bu elektrik akım akışının yönü n bölgesinden p bölgesine doğrudur. Diyotlar tipik iyonizasyon odalarından 18000 kere daha hassas oldukları için çok küçük boyutlarda (2.5x2.5x0.4 mm) kullanıla...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dozimetri
radyasyon
enerji
olan
ışınlama
özel


23. SAYFA ICERIGI

yakalanan yük hasıl eder. Bu da eşik voltajında bir değişime neden olup, toplam doz, ışınlama sırasında veya ışınlamadan sonra ölçülebilir. İyonize radyasyon SiO2 tabakasını geçerse, elektron- boşluk çifti oluşur. Boşluklar (+ yüklü) Si/SiO2 ara yüzeyinde tuzağa yakalanır. Eğer gate elektrodunda negatif voltaj var olursa MOSFET boyunca bir akım geçer. Bu durumda MOSFET ON dur. Bu voltaj, absorplanan dozun lineer fonksiyonudur. Okside penetre olan iyonize radyasyon, kalıcı olarak tuzaklara yakalanan bir yük oluşturur ve sonuç olarak eşik voltajında bir değişiklik ortaya çıkar. İntegre doz, ışınlama sırasında veya daha sonra ölçülebilir (12).
Mega voltaj huzmeler için enerji düzeltmesi gerekmez ve tek kalibrasyon faktörü kullanılabilir. Diyotlar gibi, tek MOSFETler sıcaklık bağımlılığı sergilerler. Fakat bu etki özel tasarımlanmış çift MOSFET detektör sistemiyle aşılabilir. Genel olarak total absorbe doz ile lineer olmayan bir cevap sergilerler. Ancak, belirli bir ömürde MOSFETler uygun lineerlikte kalırlar. Cevapları ışınlamadan sonra hafifçe kayar. Bu nedenle okumalar ışınlamadan belli bir süre sonra okunmalıdır. MOSFETler rutin hasta doz verifikasyonu gibi in-vivo ölçümlerde, fantom ölçümlerinde, brakiterapide, tüm vücut ışınlamalarında (TBI), YART ve SRC (stereotaktik radyocerrahi) de birkaç yıldır kullanılmaktadır (12).
2.6.6. Jel Dozimetri
Jel dozimetri, relatif doz ölçümleri için tek 3 boyutlu dozimetri olup aynı zamanda 3 boyutlu geometride absorbe dozun ölçülebildiği bir fantomdur. Hemen hemen doku eşdeğeridir ve istenen şekilde hazırlanabilir. 2 tipe ayrılır;
Fricke dozimetriye dayanan Fricke jel, Polimer jel
Fricke jelde, Fe+2 iyonları jelatin ve agaroseda dağılmıştır. Radyasyona bağlı değişiklikler, radyasyonun direkt absorpsiyonuna veya sudaki serbest radikallerle olur. Radyasyon altında Fe+2 iyonları Fe+3 iyonlarına dönüşür ve paramagnetizma özelliği gösterirler. Bu da MR (magnetik rezonans) relaksasyon oranları kullanılarak ölçülebilir. Kompleks klinik vakalarda; YART de 3 boyutlu doz dağılımlarının elde edilmesine olanak sağlar (13).
13single.php