Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüDozimetre; radyoaktif kaynaktan veya x-ışını kaynaklarından çıkan ışınları ve bu kaynaklar çevresinde çalışan insanların aldıkları radyasyon miktarını tayin etmeye yarayan bir düzenektir. Bu düzeneklerden, temeli termolüminesansa dayananlara termolüminesans dozimetre (TLD) denir. Bu tip dozimetrilerin esası yukarıda anlatıldığı gibi, x-ışınları veya radyoaktif kaynaklardan çıkan ışınlarla ışınlanan, termolüminesans özellik gösteren kristalin bir miktar enerji soğurması ve ısıtılınca bu enerjiyi optik radyasyon (termolüminesans ışıma) şeklinde geri yayınlaması olayına dayanır. Termolüminesans ışıma şiddeti, zamanın veya sıcaklığın fonksiyonu olarak çizilebilir. Buna da TLDnin ışıma eğrisi (Şekil-2.5) denir. Bu eğrinin şeklini etkileyen en önemli faktörler; kristalin türü, şekli ve büyüklüğü, ışınlama düzeyi, ışıma hızı, radyasyon tipi, kristalin fırınlanması, ışınlanıp okunması arasında geçen ve kullanılan kayıt aletidir. Işınlama eğrisinde kristal tuzaklarının farklı enerji seviyelerinde bulunmalarından dolayı, birden fazla pik olabilir. Dolayısıyla piklerin sayısı kullanılan kristale bağlıdır. Eğrinin altında kalan toplam alan ise kristalin maruz kaldığı radyasyonla ve aynı zamanda ısıtıldığında yaydığı ışık miktarıyla orantılıdır. Bütün kristaller, sıcaklığa bağlı olarak termolüminesans özelliklerinde bazı değişiklikler gösterirler (12).
Şekil 2-5 Çalışmada kullanılan TLD100 için ışıma eğrisi Radyasyona karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bütün tuzaklarını boşaltarak tekrar kullanılmalarını sağlamak için kristallerin fırınlanmaları zorunludur. Fırınlama işlemi, ışınlamadan önce ve sonra olmak üzere iki türlüdür. Kristal ışınlamadan önce radyasyona duyarlılığı arttırmak, ışınlandıktan sonra (okumaya geçmeden önce) ise istenmeyen TL sinyallerini ortadan kaldırmak için fırınlanır (12).
1525. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karniyospinal ışınlamalarda rando fantom kullanılarak farklı tedavi yöntemlerinde termolüminesans dozimetri tekniği yardımı ile doz tayini - Sayfa 31
16 Kristal ısıtılınca, tuzaklanmış holler veya elektronlar tuzaklardan kurtulur ve daha düşük enerji durumlarına dönerken enerji farkını ışık fotonu olarak dışarı yayarlar Şekil 2.10(c). Kristalden yayımlanan ışık miktarı tuzaklardaki elektron ve hollerin sayısı ile orantılıdır. Yayımlanan ışık miktarının ölçülmesi ile katının soğurduğu radyasyon ölçülmüş olur. Şekil 2.10 TLD’ nin çalışma mekaniz...
Pozitron emisyon tomografi?bilgisayar tomografi (PET-CT) uygulamalarında hastanın aldığı radyasyon dozunun belirlenmesi - Sayfa 100
  76      3.2 Termolüminesans Dozimetre (TLD) Termolüminesans, kristale verilen enerjinin kristal ısıtıldığı zaman optik radyasyon şeklinde geri yayınlanması olarak tanımlanabilir. Değerlilik bandı bağlı durumda bulunan, iletkenlik bandı ise kristal örgü içinde serbestçe hareket edebilen tüm elektronları içermektedir. İletkenlik ile değerlilik band aralığında, kuantum teorisine göre yasaklanmış...
Nazofarenks kanseri radyoterapisinde alan birleşim noktalarının rando fantom üzerinde termolüminesans dozimetre yöntemiyle incelenmesi - Sayfa 30
15 örgü içinde serbestçe hareket edebilen tüm elektronları içermektedir. İletkenlik bandı ile değerlik bandı arasındaki enerji aralığı kuantum teorisine göre yasaklanmış olmasına rağmen, termolüminesans özellik gösteren katılarda, kristaldeki yapı bozuklukları veya kristal içinde yabancı atomların ilavesi ile oluşturulan ara enerji durumları vardır. Bu ara enerji durumları deşikler (holler) ve el...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ışıma
kristalin
radyasyon
ışınlama
sıcaklığın
kristal


25. SAYFA ICERIGI

Dozimetre; radyoaktif kaynaktan veya x-ışını kaynaklarından çıkan ışınları ve bu kaynaklar çevresinde çalışan insanların aldıkları radyasyon miktarını tayin etmeye yarayan bir düzenektir. Bu düzeneklerden, temeli termolüminesansa dayananlara termolüminesans dozimetre (TLD) denir. Bu tip dozimetrilerin esası yukarıda anlatıldığı gibi, x-ışınları veya radyoaktif kaynaklardan çıkan ışınlarla ışınlanan, termolüminesans özellik gösteren kristalin bir miktar enerji soğurması ve ısıtılınca bu enerjiyi optik radyasyon (termolüminesans ışıma) şeklinde geri yayınlaması olayına dayanır. Termolüminesans ışıma şiddeti, zamanın veya sıcaklığın fonksiyonu olarak çizilebilir. Buna da TLDnin ışıma eğrisi (Şekil-2.5) denir. Bu eğrinin şeklini etkileyen en önemli faktörler; kristalin türü, şekli ve büyüklüğü, ışınlama düzeyi, ışıma hızı, radyasyon tipi, kristalin fırınlanması, ışınlanıp okunması arasında geçen ve kullanılan kayıt aletidir. Işınlama eğrisinde kristal tuzaklarının farklı enerji seviyelerinde bulunmalarından dolayı, birden fazla pik olabilir. Dolayısıyla piklerin sayısı kullanılan kristale bağlıdır. Eğrinin altında kalan toplam alan ise kristalin maruz kaldığı radyasyonla ve aynı zamanda ısıtıldığında yaydığı ışık miktarıyla orantılıdır. Bütün kristaller, sıcaklığa bağlı olarak termolüminesans özelliklerinde bazı değişiklikler gösterirler (12).
Şekil 2-5 Çalışmada kullanılan TLD100 için ışıma eğrisi Radyasyona karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bütün tuzaklarını boşaltarak tekrar kullanılmalarını sağlamak için kristallerin fırınlanmaları zorunludur. Fırınlama işlemi, ışınlamadan önce ve sonra olmak üzere iki türlüdür. Kristal ışınlamadan önce radyasyona duyarlılığı arttırmak, ışınlandıktan sonra (okumaya geçmeden önce) ise istenmeyen TL sinyallerini ortadan kaldırmak için fırınlanır (12).
15single.php