Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3.2.6. Lineer Hızlandırıcıda Işınlama Lineer hızlandırıcıda simülasyon pozisyonunda olduğu gibi rando fantom masaya
yerleştirilerek laser noktalarının oturması sağlandı. Daha sonra maskesi takılarak SSD ölçümü yapılan fantom üzerine belirlenen alanlar BTPSde yapılan sanal tedavi simülasyonuna uygun enerjide huzmelerle, ışınlandı. İlk aşamadaki ortogonal asimetrik alanlar ışınlanırken alan merkez akslarına, 3 adet, boost alanları ışınlanırken foton-elektron çakışma çizgilerine 3er adet TLD, yüzeyel olarak, yerleştirildi. Foton alanları 6 MV ve elektron alanları 8 MeV ortalama enerjilerindeki huzmelerle ışınlandı. Işınlama işlemleri, TLD okumalarında ortaya çıkabilecek hataların en aza indirilmesi amacıyla 5 farklı günde, 5 kez tekrarlandı. 3.2.7. TLDlerin okunması
Daha önceden tanımlandığı gibi, gruplanan ve her birine numara verilen, TLDler sıralamaları bozulmadan ve ışınlamadan sonra en az 10 saat bekletilerek, TLD okuyucusuna yerleştirildi. TLDlerin tek tek ve her birinin numarası girilerek yapılan okuma işleminin ardından, ışıma eğrileri oluşturuldu. Bu eğriler okuma programında değerlendirilerek soğrulan doz hesaplandı. BTPSnde hesaplanan dozlarla ölçülen dozlar karşılaştırılarak tablo oluşturuldu. Her nokta için değerler arasındaki farklar ve bunların yüzdelik değerleri hesaplandı. 3.2.8. Hata Hesaplaması
Işınlanan Tldler okunduktan sonra BTPSden elde edilen doz değerleriyle karşılaştırıldı ve aşağıda verilen formülle yüzde hata hesaplaması yapıldı.
% hata = (BTPS doz TLD doz) / BTPS doz *100
2737. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 37
Fantom BT-SİM’ de kullanılan sabitleme gereçleriyle birlikte aynı pozisyon verilerek konvansiyonel simülatöre alındı. BTPS’ nden alınan dijital rekonstriktif radyogafiler kullanılarak sanal simülasyonda belirlenen alanlar floroskopi yardımıyla koruma blokları kontrol edilerek fantom üzerine çizildi. 3.2.7 TLD’ lerin yerleştirilmesi Randofantom içinde oluşturulmuş boşluklara kullandığımız TLD tipi...
Tanjansiyel meme ışınlamasında kaynak-yüzey mesafeli ( SSD ) ve kaynak-eksen mesafeli ( SAD ) tedavi tekniklerinin karşılaştırılması - Sayfa 67
67 3.2.6 Termolüminesans dozimetri (TLD) TLD-100H yongaları önce TLD fırınında termosoft programı kullanılarak 240°C’de 10 dakika süre ile tavlama işleminden geçirildi. Kullanılan 200 adet TLD100H yongaları Kobalt-60 cihazında özel olarak hazırlanmış PTW marka RW3 katı su fantomu kullanılarak, 25x25cm2 alanda, 1,8cm derinlikte, yüzerli gruplar halinde, her birine 50cGy verilecek şekilde ışınland...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 37
üzere ayırılmıştır. ECC değeri her bir TLD’nin karakteristiğini gösterir. Bu nedenle fırınlama ve doz ölçümleri sırasında TLD’lerin sıralamalarının karıştırılmaması gerekir. Alderson Rando Fantomunda ışınlamadan önce fantomun kesitleri birbirinden ayrılmış ve Tablo 3.1’de belirtilen 5 farklı kesitte belirlenen noktalara TLD-100 çipleri yerleştirilmiştir. Daha sonra fantomun kesitleri tekrar bir...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ışınlama
alan
değerler
rando
fantom
sonra


37. SAYFA ICERIGI

3.2.6. Lineer Hızlandırıcıda Işınlama Lineer hızlandırıcıda simülasyon pozisyonunda olduğu gibi rando fantom masaya
yerleştirilerek laser noktalarının oturması sağlandı. Daha sonra maskesi takılarak SSD ölçümü yapılan fantom üzerine belirlenen alanlar BTPSde yapılan sanal tedavi simülasyonuna uygun enerjide huzmelerle, ışınlandı. İlk aşamadaki ortogonal asimetrik alanlar ışınlanırken alan merkez akslarına, 3 adet, boost alanları ışınlanırken foton-elektron çakışma çizgilerine 3er adet TLD, yüzeyel olarak, yerleştirildi. Foton alanları 6 MV ve elektron alanları 8 MeV ortalama enerjilerindeki huzmelerle ışınlandı. Işınlama işlemleri, TLD okumalarında ortaya çıkabilecek hataların en aza indirilmesi amacıyla 5 farklı günde, 5 kez tekrarlandı. 3.2.7. TLDlerin okunması
Daha önceden tanımlandığı gibi, gruplanan ve her birine numara verilen, TLDler sıralamaları bozulmadan ve ışınlamadan sonra en az 10 saat bekletilerek, TLD okuyucusuna yerleştirildi. TLDlerin tek tek ve her birinin numarası girilerek yapılan okuma işleminin ardından, ışıma eğrileri oluşturuldu. Bu eğriler okuma programında değerlendirilerek soğrulan doz hesaplandı. BTPSnde hesaplanan dozlarla ölçülen dozlar karşılaştırılarak tablo oluşturuldu. Her nokta için değerler arasındaki farklar ve bunların yüzdelik değerleri hesaplandı. 3.2.8. Hata Hesaplaması
Işınlanan Tldler okunduktan sonra BTPSden elde edilen doz değerleriyle karşılaştırıldı ve aşağıda verilen formülle yüzde hata hesaplaması yapıldı.
% hata = (BTPS doz TLD doz) / BTPS doz *100
27single.php