Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüBTPS verileriyle en fazla %2,41lik fark göstermekteydi. Bu da kullanılan tekniğin uygun olduğunu göstermektedir.
Dozimetrik süreç kontrolü randofantom yada hastalar üzerinde giriş-çıkış dozlarına bakılarak da yapılabilir. Giriş-çıkış dozları hem tedavi alanlarının uygunluğu hem de cihazların çalışma performansları hakkında bilgi vermektedir. Böylece BTPSde, hastaya verilmesi öngörülen dozun hesaplanmasında kullanılan dozimetrik süreç kontrol altında tutlmuş olur. Essers ve Mıjnheer yaptıkları çalışma sonucunda eksternal radyoterapi alan hastalar için:
1. Tedavi başlangıcında ve her alan, doz ve teknik değişiminde giriş-çıkış dozlarına bakılmasını, eğer bu ölçülen dozlar % 5 uygunluk sınırını aşıyorsa araştırılması gerektiği,
2. Uygulanması planlanan farklı teknikler için rutin uygulamaya geçmeden, yapılacak in vitro ölçümlerden sonra, belirli sayıda hasta üzerinde düzenli giriş-çıkış dozlarına bakılmasını,
3. Düzenli ölçümlerde hedef volümün alacağı dozu daha doğru değerlendirmek açısından portal görüntüleme yapılmasını,
4. Tüm vucut ışınlamasında hedef volümün aldığı dozu belirlemek amacıyla her fraksiyonda giriş-çıkış dozlarının ölçülmesini,
5. Ayrıca riskli organlar üzerine de TLD yerleştilimesini, 6. Yüksek doz inhomojenitesinin olduğu durumlarda fotografik filmlerle portal doz
ölçümü yapılmasını önermektedirler (22). Sonuç olarak in vivo dozimetrik düzenekler modern radyoterapi merkezleri için vazgeçilmez kalite kontrol ekipmanlarıdır. Hem hasta dozlarının kontrolü açısından hemde çalışanların radyasyon güvenliği açısından önemlidir. Çalışmamızda hasta üzerinde olmasa da randofantom üzerinde bir tedavi süreci açısından dozimetrik kontroller yaptık ve bunların uygunluğunu araştırdık. Aldığımız sonuçlar BTPS ile sanal ortamda öngördüğümüz tedavinin pratik hasta tedavisine aktarılmasında kullandığımız dozimetrik sürecin uygun olduğunu gösterdi.
3242. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 41
5.TARTIŞMA VE SONUÇ Prostat kanseri radyoterapisinde genellikle üç boyutlu tedavi planlama tekniği kullanılmaktadır. Bu süreç esnasında, planlanan tedavi hasta üzerine uygulanırken bazı hatalar oluşabilir bu nedenle, tedavi planlama sisteminde kaynaklanan hataları en aza indirebilmek için çeşitli dozimetrik ekipmanlarla doz hesaplama algoritmalarının kontrol edilmesi gerekir. Bu ekipmanlar verile...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 42
2. Herbir uygulanan teknik için belirli hasta üzerinde düzenli giriş çıkış dozlarına bakılmasını, 3. Yapılacak düzenli ölçümlerde hedef volümün alacağı dozu daha doğru değerlendirmek açısından port film çekilmesini, 4. Tüm vucut ışınlamasına alınacak hastalar üzerinde herbir fraksiyonda giriş çıkış dozlarına bakılması gerektiğini, 5. Aynı zamanda giriş çıkış dozlarına bakılarak riskli organ doz...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

btps
kontrol
dozlar
tedavi
dozları
hedef


42. SAYFA ICERIGI

BTPS verileriyle en fazla %2,41lik fark göstermekteydi. Bu da kullanılan tekniğin uygun olduğunu göstermektedir.
Dozimetrik süreç kontrolü randofantom yada hastalar üzerinde giriş-çıkış dozlarına bakılarak da yapılabilir. Giriş-çıkış dozları hem tedavi alanlarının uygunluğu hem de cihazların çalışma performansları hakkında bilgi vermektedir. Böylece BTPSde, hastaya verilmesi öngörülen dozun hesaplanmasında kullanılan dozimetrik süreç kontrol altında tutlmuş olur. Essers ve Mıjnheer yaptıkları çalışma sonucunda eksternal radyoterapi alan hastalar için:
1. Tedavi başlangıcında ve her alan, doz ve teknik değişiminde giriş-çıkış dozlarına bakılmasını, eğer bu ölçülen dozlar % 5 uygunluk sınırını aşıyorsa araştırılması gerektiği,
2. Uygulanması planlanan farklı teknikler için rutin uygulamaya geçmeden, yapılacak in vitro ölçümlerden sonra, belirli sayıda hasta üzerinde düzenli giriş-çıkış dozlarına bakılmasını,
3. Düzenli ölçümlerde hedef volümün alacağı dozu daha doğru değerlendirmek açısından portal görüntüleme yapılmasını,
4. Tüm vucut ışınlamasında hedef volümün aldığı dozu belirlemek amacıyla her fraksiyonda giriş-çıkış dozlarının ölçülmesini,
5. Ayrıca riskli organlar üzerine de TLD yerleştilimesini, 6. Yüksek doz inhomojenitesinin olduğu durumlarda fotografik filmlerle portal doz
ölçümü yapılmasını önermektedirler (22). Sonuç olarak in vivo dozimetrik düzenekler modern radyoterapi merkezleri için vazgeçilmez kalite kontrol ekipmanlarıdır. Hem hasta dozlarının kontrolü açısından hemde çalışanların radyasyon güvenliği açısından önemlidir. Çalışmamızda hasta üzerinde olmasa da randofantom üzerinde bir tedavi süreci açısından dozimetrik kontroller yaptık ve bunların uygunluğunu araştırdık. Aldığımız sonuçlar BTPS ile sanal ortamda öngördüğümüz tedavinin pratik hasta tedavisine aktarılmasında kullandığımız dozimetrik sürecin uygun olduğunu gösterdi.
32single.php