Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüTEŞEKKÜR Çalışmamın tüm aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan danışmanım Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. başkanı Doç Dr. Lütfi ÖZKAN başta olmak üzere, ders aldığım bütün öğretim üyelerine, çalışmam esnasında bana her türlü mesleki yardımlarda bulunan radyoterapi merkezi personeline ve yaşamım boyunca bana destek olmaktan vazgeçmeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.
3545. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Depresyon ve anksiyete tanısı almış çocuklar ile kontrol grubunun anne-babalarının bağlanma stillerine göre evlilik uyumlarının incelenmesi - Sayfa 129
TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca beni destekleyen, bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan tez danışmanım Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD Başkanı Sayın Prof. Dr. Suna TANELİ’ ye, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Başkanı Sayın Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ ya en içten teşekkür ve saygılarımı sunarım. Bu çalışmanın gerçekleşmedeki yardımlarından dol...
Nonilfenol ve bisfenol a'nın sığırlarda gamet fizyolojisine olan etkileri - Sayfa 3
ÖNSÖZ ii Tez konusunun belirlenmesinde yardımcı olan, çalışmalarım esnasında her türlü desteği ve yardımı esirgemeyen, bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren, danışman hocam Prof. Dr. Cevdet UĞUZ’a teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarımda benden ilgi ve desteğini esirgemeyen ikinci tez danışmanım Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı öğretim üyesi P...
Anti-endoteliyal hücre antikoru ile granülosit sitoplazmasına karşı oluşmuş otoantikor ilişkisinin araştırılması - Sayfa 8
viii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren ve desteklerini esirgemeyen hocalarım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilkay Baştürk’e ve Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Barboros Balabanlı’ya; ayrıca Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı ...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
uludağ
üniversitesi
fakültesi
öğretim
destek


45. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Çalışmamın tüm aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan danışmanım Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. başkanı Doç Dr. Lütfi ÖZKAN başta olmak üzere, ders aldığım bütün öğretim üyelerine, çalışmam esnasında bana her türlü mesleki yardımlarda bulunan radyoterapi merkezi personeline ve yaşamım boyunca bana destek olmaktan vazgeçmeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.
35single.php