Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada denenen bütün bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerinde denenmiştir. S. aureus, E. coli, C. albicans üzerinde antimikrobiyal aktivite gözlenirken, P. aeruginosa üzerinde etkisiz olduğu saptanmıştır (Lisin vd. 1999). Cosentino vd. (1999), aromatik hidrokarbondan psimen, monoterpen hidrokarbonlardan -pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpineol ve linalol ile fenolik monoterpen olan timol ve karvakrol ile yaptıkları araştırmada karvakrol ve timolün, denenen bileşikler içerisinde en kuvvetli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ultee vd. (2000) ise, p-simenin timol ve karvakrolün aktivitesi üzerinde sinerjik etki yarattığını belirtmişlerdir. Cosentino vd. (1999), Dorman ve Deans (2000) ile Burt (2004), timolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yaptıkları çeşitli çalışmalarda, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, P. vulgaris, E. aerogenes, S. marcescens ve C. albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit etmişlerdir. Araştırmalar sonucu pek çok bitki, antibiyotiklere alternatif olarak bulunarak bu bitkilerin etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kekik eterik yağının E.coli, S.typhimirum ve S.aureusa karşı etkili olduğu bildirilmiştir (Başer 2000).
Ultee vd. (2002), Origanum eterik yağında bulunan karvakrol, timol ve kimeninin antimikrobiyal etkilerinin olduğunu bu etkinin bakteri hücre duvarı üzerinde gerçekleştiğini ve iyon konsantrasyonuna bağlı olarak ozmotik basıncın değişmesi sonucunda sitoplazmik membran yapısının bozulması ile birlikte ATP sentezinin durmasına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Sağdıç (2003) yaptığı çalışmada, gıda üretiminde ve içecek olarak kullanılan iki kekik (T. vulgaris L. ve T. serplilum L.) ve üç mercanköşk türü (O. vulgare L., O. onites L., O. majorano L.) hidrosollerinin 4 patojen bakteriye (E. coli ATCC 25922, E. coli O157:H7 ATCC 33150, S. aureus ATCC 2392, Y. enterocolitica ATCC 1501) karşı antibakteriyel etkisini test etmiştir. Çalışmada inhibisyon zonlarının belirlenmesi için kağıt disk difüzyon metodu, bakteriyostatik ve bakterisidal etkinin belirlenmesinde ise broth kültürlerde çalışmıştır. Baharat hidrosollerine karşı en hassas bakterinin S. aureus olduğunu, bu dört bakteri üzerinde en yoğun inhibitif etki gösteren bitkilerin de O. onites L. ve O. majorano L. olduğunu
1626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 76
Tablo 3.4' de µg/ml olarak verilmiştir. Alman sonuçlara göre; doğal bitki örneklerinin uçucu yağlan, prokaryotik patojen Escherichia coli ATCC 25292, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Proteus vu/garis NRRL 123 ve ökaryotik maya hücresi olan Candida a/bicans üzerinde 62.5-500 µg/ml arasında MİK. değerine sahip olduğu tespit edilmiş...
Bazı baharat uçucu yağlarının antimikrobiyal özellikleri - Sayfa 21
11 öjenolde görüldü ü belirtilmektedir (Altu 2001, Turanta ve Ünlütürk 2003, Co kun 2006). Sa d ç vd (2002), yedi baharat ekstrakt n n [kimyon, kekik, defne, mersin yapra , Helichrysum compactum Boiss (ölmez çiçek), mercankö k, defne] E.coli O157:H7 geli imine olan inhibisyonu üzerine yapt klar çal mada, ekstraktlar n haz rlanmas nda metanolik fraksiyonlama, denemelerde ise ka t disk difüzyon te...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aktivite
aureus
olan
etki
antimikrobiyal
coli


26. SAYFA ICERIGI

İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada denenen bütün bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerinde denenmiştir. S. aureus, E. coli, C. albicans üzerinde antimikrobiyal aktivite gözlenirken, P. aeruginosa üzerinde etkisiz olduğu saptanmıştır (Lisin vd. 1999). Cosentino vd. (1999), aromatik hidrokarbondan psimen, monoterpen hidrokarbonlardan -pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpineol ve linalol ile fenolik monoterpen olan timol ve karvakrol ile yaptıkları araştırmada karvakrol ve timolün, denenen bileşikler içerisinde en kuvvetli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ultee vd. (2000) ise, p-simenin timol ve karvakrolün aktivitesi üzerinde sinerjik etki yarattığını belirtmişlerdir. Cosentino vd. (1999), Dorman ve Deans (2000) ile Burt (2004), timolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yaptıkları çeşitli çalışmalarda, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, P. vulgaris, E. aerogenes, S. marcescens ve C. albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit etmişlerdir. Araştırmalar sonucu pek çok bitki, antibiyotiklere alternatif olarak bulunarak bu bitkilerin etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kekik eterik yağının E.coli, S.typhimirum ve S.aureusa karşı etkili olduğu bildirilmiştir (Başer 2000).
Ultee vd. (2002), Origanum eterik yağında bulunan karvakrol, timol ve kimeninin antimikrobiyal etkilerinin olduğunu bu etkinin bakteri hücre duvarı üzerinde gerçekleştiğini ve iyon konsantrasyonuna bağlı olarak ozmotik basıncın değişmesi sonucunda sitoplazmik membran yapısının bozulması ile birlikte ATP sentezinin durmasına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Sağdıç (2003) yaptığı çalışmada, gıda üretiminde ve içecek olarak kullanılan iki kekik (T. vulgaris L. ve T. serplilum L.) ve üç mercanköşk türü (O. vulgare L., O. onites L., O. majorano L.) hidrosollerinin 4 patojen bakteriye (E. coli ATCC 25922, E. coli O157:H7 ATCC 33150, S. aureus ATCC 2392, Y. enterocolitica ATCC 1501) karşı antibakteriyel etkisini test etmiştir. Çalışmada inhibisyon zonlarının belirlenmesi için kağıt disk difüzyon metodu, bakteriyostatik ve bakterisidal etkinin belirlenmesinde ise broth kültürlerde çalışmıştır. Baharat hidrosollerine karşı en hassas bakterinin S. aureus olduğunu, bu dört bakteri üzerinde en yoğun inhibitif etki gösteren bitkilerin de O. onites L. ve O. majorano L. olduğunu
16

İlgili Kaynaklarsingle.php