Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


aktiviteye sahip ekstrakt ile karıştırılınca, antioksidan dönüşmektedir. Bu dönüşüm sırasında eş zamanlı olarak yoğun mor renk (DPPH) kaybolmakta ve indirgenme sonucu sarı renk (DPPH) oluşmaktadır (Molyneux 2004).
Antioksidan etkinliği araştırılmak istenen bitkisel ekstrelerin DPPH radikalini temizleyici etkisi ve bu ekstrelerin DPPH ile oluşturdukları rengin 517 nmde ölçümüne ve standart madde ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır (Blois 1958).
Uçucu yağın, metanolle seyreltilerek hazırlanan farklı derişimlerdeki çözeltilerine metanolde hazırlanan DPPH çözeltisinden 5 mL eklenerek 30 dakika inkübe edilmiştir. Örneklerin absorbansları 517 nm dalga boyunda kontrol örneğe karşı okunmuştur. (Cuendet vd. 1997).
DPPH radikal çözeltisi, 1 mM: 100 mLlik bir radikal çözeltisi hazırlamak için 0,03943 g DPPH tartılarak, bir miktar metanol içinde çözündürülerek kayıpsız şekilde 100 mLlik bir ölçü balonuna aktarılmış ve metanol ile balon hacmine tamamlanmıştır. Böylece, 1 mMlık 100 mL DPPH radikal çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözelti, her gün taze olarak hazırlanarak ve ölçüm yapılmadığı anlarda alüminyum folyoya sarılı bir şekilde, karanlık bir ortamda ve +4 0Cde bekletilerek muhafaza edilmiştir. Bu serbest radikal çözeltisinden analiz uygulaması sırasında 25 mL alınarak saf metanol ile 50 mLye tamamlanmıştır. Analiz uygulaması sırasında bitkilerden yukarıda açıklandığı şekilde elde edilen örneklerden 2,5 mL alınıp 25 mL’ye tamamlanarak seyrelmiş olup, (Sf =10) 6 adet test tüpüne farklı miktarlarda aktarılarak, yukarıda bahsedilmiş olan DPPH çözeltilerinden ilave edilmiştir. Örnek ve DPPH çözeltisi miktarları çizelge 3.3te sunulmuştur.
Tüpler karıştırıldıktan sonra, oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 15 dakika süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda, spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda gerek örnek gerekse şahit tüp içeriklerin absorbans değerleri okunmuştur. Şahit için elde edilen absorbans değeri dikkate alınarak 9 farklı örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değeri hesaplanmıştır. (Yen ve Duh 1994, Ellnain-Wojtaszek vd. 2003, Abdilla vd. 2005).
2636. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kolajen hidrolizat içeren meyveli içecek üretimi - Sayfa 60
36 Örnek hacmi değiştirilerek (25, 50, 75 µl ), 2 ml ABTS stok çözeltisine eklenip, aynı işlemler tekrarlanmıştır. Eğer örnekte, antioksidant aktiviteye sahip bileşikler varsa, radikal çözeltisinin rengi gittikçe açılacak ve okunan absorbans değeri zamana bağlı olarak gittikçe düşecektir. 6 dakika süre sonunda saptanmış ortalama yüzde inhibisyon değerleri örnek hacimlerine karşı bir grafiğe aktar...
Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum L.) bahçelerinin beslenme durumlarının, bazı meyve kalite kriterlerinin ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 58
H. Toplam antioksidan aktivite analizi Nar suyunda antioksidan aktivitenin belirlenmesinde meyve ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan DPPH (2,2- diphenyl-1-pcyrylhydrazyl) yöntemi kullanılmıştır (Brand-Williams vd 1995). Yöntemin esası; mor renkli bir bileşik olan DPPH radikalinin nar suyu ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektr...
- Sayfa 58
H. Toplam antioksidan aktivite analizi Nar suyunda antioksidan aktivitenin belirlenmesinde meyve ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan DPPH (2,2- diphenyl-1-pcyrylhydrazyl) yöntemi kullanılmıştır (Brand-Williams vd 1995). Yöntemin esası; mor renkli bir bileşik olan DPPH radikalinin nar suyu ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektr...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçü
tüpler
çözelti
absorbans
sonra
dpph


36. SAYFA ICERIGI

aktiviteye sahip ekstrakt ile karıştırılınca, antioksidan dönüşmektedir. Bu dönüşüm sırasında eş zamanlı olarak yoğun mor renk (DPPH) kaybolmakta ve indirgenme sonucu sarı renk (DPPH) oluşmaktadır (Molyneux 2004).
Antioksidan etkinliği araştırılmak istenen bitkisel ekstrelerin DPPH radikalini temizleyici etkisi ve bu ekstrelerin DPPH ile oluşturdukları rengin 517 nmde ölçümüne ve standart madde ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır (Blois 1958).
Uçucu yağın, metanolle seyreltilerek hazırlanan farklı derişimlerdeki çözeltilerine metanolde hazırlanan DPPH çözeltisinden 5 mL eklenerek 30 dakika inkübe edilmiştir. Örneklerin absorbansları 517 nm dalga boyunda kontrol örneğe karşı okunmuştur. (Cuendet vd. 1997).
DPPH radikal çözeltisi, 1 mM: 100 mLlik bir radikal çözeltisi hazırlamak için 0,03943 g DPPH tartılarak, bir miktar metanol içinde çözündürülerek kayıpsız şekilde 100 mLlik bir ölçü balonuna aktarılmış ve metanol ile balon hacmine tamamlanmıştır. Böylece, 1 mMlık 100 mL DPPH radikal çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözelti, her gün taze olarak hazırlanarak ve ölçüm yapılmadığı anlarda alüminyum folyoya sarılı bir şekilde, karanlık bir ortamda ve +4 0Cde bekletilerek muhafaza edilmiştir. Bu serbest radikal çözeltisinden analiz uygulaması sırasında 25 mL alınarak saf metanol ile 50 mLye tamamlanmıştır. Analiz uygulaması sırasında bitkilerden yukarıda açıklandığı şekilde elde edilen örneklerden 2,5 mL alınıp 25 mL’ye tamamlanarak seyrelmiş olup, (Sf =10) 6 adet test tüpüne farklı miktarlarda aktarılarak, yukarıda bahsedilmiş olan DPPH çözeltilerinden ilave edilmiştir. Örnek ve DPPH çözeltisi miktarları çizelge 3.3te sunulmuştur.
Tüpler karıştırıldıktan sonra, oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 15 dakika süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda, spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda gerek örnek gerekse şahit tüp içeriklerin absorbans değerleri okunmuştur. Şahit için elde edilen absorbans değeri dikkate alınarak 9 farklı örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değeri hesaplanmıştır. (Yen ve Duh 1994, Ellnain-Wojtaszek vd. 2003, Abdilla vd. 2005).
26

İlgili Kaynaklarsingle.php