Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


3.2.5.3 Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi için uçucu yağların inaktivasyon etkilerinin ölçülmesi
Çalışmamızda yatık agarda buzdolabı koşullarında bulunan E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes kültürü Nutrient Broth besiyerine aktarılarak 12-15 saat 352 oCde aktifleştirilmiş ve bu kültür antimikrobiyal aktivite için kullanılmıştır. Uçucu yağların bulunduğu ve kontrol amacıyla hazırlanan tüplerden yapılan seri seyreltmeden sonra ekim için tespit edilenler yayma ekim yöntemi kullanılarak daha önce hazırlanmış olan ve içerisinde yaklaşık olarak 15 mL MCSA ve Oxford Agar bulunan petri kutularına 0.1 mL oranında aktarılmış ve inkübasyona tabi tutulmuştur. Her bir dilüsyon oranı en az üç petri kutusuna ekilmiştir. Ekilen petriler 352 oCde 24 – 48 saat inkübasyona bırakıldıktan sonra petriler sayılmış, okunan sonuçlar log10 skalasına çevrilmiş; inokülasyon oranı ve uçucu yağların antibakteriyel etkileri log kob/ml şeklinde hesaplanmıştır.
3.2.6 İstatistiksel analiz Elde edilen veriler, farklı noktalardan temin edilen bitkiler için gerçekleştirilen üç tekerrüre ait sonuçların, ortalama ve standart sapma değerlerinin iki yönlü ANOVA kullanılarak hesaplanması ile betimsel istatistik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Veriler Minitab 15 versiyonu kullanılarak alfa 0.05 değerinde analiz edilmiştir.
2939. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bozadan izole edilen Lactococcus lactis subsp. Lactis GYL32 suşu tarafından üretilen bakteriyosinin karakterizasyonu - Sayfa 44
3.2.3. İzolatların antibakteriyel aktivite özelliklerinin belirlenmesi Antibakteriyel aktivite özellikleri test edilen laktokok izolatları M17 broth (Merck, Darmstadt, Almanya) ortamında 30 oC’de 18 saat geliştirilmiştir. Aktif kültürden M17 agar ortamına öze yardımıyla sürme yapılmış ve 30 oC’de 18 saat inkübasyona tabi tutulmuştur. İnkübasyon süresi sonunda oluşan koloniler, steril kürdan ara...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 53
43 herhangi bir bakteriyel gelişme gözlenmemiştir. Bu durum uçucu yağların antibakteriyel özelliğinin bakteriyostatik (geçiçi etkinlik) etkinlikten ziyade bakteriyosidal (kalıcı etkinlik) etkinliğinden kaynaklandığını göstermiştir. Vasinauskiene, (2006) tarafından yapılmış olan bir çalışmada O. vulgare, Acorus calamus, Carum carvi, M. piperita, Achillea millefolium A. filipendulina, A.cartilagine...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

agar
petri
inkübasyona
saat
ekim
yöntemi


39. SAYFA ICERIGI

3.2.5.3 Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi için uçucu yağların inaktivasyon etkilerinin ölçülmesi
Çalışmamızda yatık agarda buzdolabı koşullarında bulunan E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes kültürü Nutrient Broth besiyerine aktarılarak 12-15 saat 352 oCde aktifleştirilmiş ve bu kültür antimikrobiyal aktivite için kullanılmıştır. Uçucu yağların bulunduğu ve kontrol amacıyla hazırlanan tüplerden yapılan seri seyreltmeden sonra ekim için tespit edilenler yayma ekim yöntemi kullanılarak daha önce hazırlanmış olan ve içerisinde yaklaşık olarak 15 mL MCSA ve Oxford Agar bulunan petri kutularına 0.1 mL oranında aktarılmış ve inkübasyona tabi tutulmuştur. Her bir dilüsyon oranı en az üç petri kutusuna ekilmiştir. Ekilen petriler 352 oCde 24 – 48 saat inkübasyona bırakıldıktan sonra petriler sayılmış, okunan sonuçlar log10 skalasına çevrilmiş; inokülasyon oranı ve uçucu yağların antibakteriyel etkileri log kob/ml şeklinde hesaplanmıştır.
3.2.6 İstatistiksel analiz Elde edilen veriler, farklı noktalardan temin edilen bitkiler için gerçekleştirilen üç tekerrüre ait sonuçların, ortalama ve standart sapma değerlerinin iki yönlü ANOVA kullanılarak hesaplanması ile betimsel istatistik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Veriler Minitab 15 versiyonu kullanılarak alfa 0.05 değerinde analiz edilmiştir.
29

İlgili Kaynaklarsingle.php