Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


KISALTMALAR ve SİMGELER DİZİNİ

IgG IgA BHT BHA TBHQ PG ATP DPPH EC50
SF GC-MS NB MeOH SD MCSA DMSO

İmmünoglobulin G İmmünoglobulin A Bütillendirilmiş hidroksi toluen Bütillendirilmiş hidroksi anisol
Tersiyer butil hidroksikinon
Propil gallat
Adenozin trifosfat
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH radikalinin % 50sini inhibe eden antioksidan
madde konsantrasyonu Seyreltme Faktörü Gaz Kromatografisi – Kütle Spektroskopisi
Nutient Broth
Metil alkol (Metanol)
Standart sapma
Mc Conkey Sorbitol Agar Dimetil sülfoksit

vi7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı yeni azot içeren beş üyeli heterosiklik bileşiklerin sentezi - Sayfa 10
SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ A : Absorbans δ : Kimyasal kayma (ppm) ε : Molar absorbtivite katsayısı λ : Dalga boyu (nm) ν : Dalga sayısı (cm-1) IR NMR : Infrared : Nükleer magnetik rezonans UV : Ultraviyole TMS DMSO ROT DPPH. BHT BHA : Tetrametilsilan : Dimetilsülfoksit : Reaktif oksijen türleri : 1,1-Difenil-2-pikril-hidrazil : Bütillendirilmiş hidroksi toluen : Bütillendir...
Bazı 4-(3-metoksi-4-asetoksi)benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin sentezi ve in-vitro antioksidan özelliklerinin incelenmesi 3-alkyl(aryl)-4-(3-methoxy-4-acetoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one - Sayfa 10
SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ A : Absorbans δ : Kimyasal kayma (ppm) ε : Molar absorbtivite katsayısı λ : Dalga boyu (nm) ν : Dalga sayısı (cm-1) IR : Infrared NMR : Nükleer magnetik rezonans UV : Ultraviyole TMS : Tetrametilsilan DMSO : Dimetilsülfoksit ROT : Reaktif oksijen türleri DPPH. : 1,1-Difenil-2-pikril-hidrazil BHT : Bütillendirilmiş hidroksi toluen BHA : Bütillendirilmiş hidroksi anis...
Mesir macununun antioksidan aktivitesinin ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 12
KISALTMALAR AEAC ABTS : Askorbik asit eşdeğeri antioksidan miktarı : 2,2′-azinobis-(3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit) 5-HMF BHA BHT : 5-Hidroksimetilfurfural : Bütillendirilmiş hidroksi anisol : Bütillendirilmiş hidroksi toluen DFPH (DPPH): 2,2-difenil-1-pikrillhidrazil DPPH : 2,2-difenil-1-pikrillhidrazil radikali EC50 FRAP GAE GC-MS HPLC IC50 : Etkin konsantrasy...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dpph
toluen
hidroksi
anisol
kısaltmalar
metil


7. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR ve SİMGELER DİZİNİ

IgG IgA BHT BHA TBHQ PG ATP DPPH EC50
SF GC-MS NB MeOH SD MCSA DMSO

İmmünoglobulin G İmmünoglobulin A Bütillendirilmiş hidroksi toluen Bütillendirilmiş hidroksi anisol
Tersiyer butil hidroksikinon
Propil gallat
Adenozin trifosfat
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH radikalinin % 50sini inhibe eden antioksidan
madde konsantrasyonu Seyreltme Faktörü Gaz Kromatografisi – Kütle Spektroskopisi
Nutient Broth
Metil alkol (Metanol)
Standart sapma
Mc Conkey Sorbitol Agar Dimetil sülfoksit

vi

İlgili Kaynaklarsingle.php