b) İşaretl e nen “O”sütununda sağa doğru o larak di ğer, işare ll e nıni ş üs t s ütuna u l aşa na kadar

geçi len sütun say ıl arı toplandı.

c) Sütun toplamı 4 değere a it old u ğ u için 4 ‘ e bölündü .

d) Bölme sonuc unda çık an sayı d ikkate a lın arak “O ” sütunu o la n biceps ‘ ten başlayarak sağa

doğru 2, ‘i sü lım say ıl arak geline n no kta y ıldı z i şare ti ile belirlend i.

c) Y ıldı z i şaretinden baş l ayarak boy sütunun a ge lmek için , kaç s üt un say ı s ı geçi ldi ğ i hesap

edi ldi . r ) İşaretlenen boy değe ri esas değe rin üstündeyse bu değerin so l tararına dü zeltme işare t i
“‘1.-“, işaretlen en boy s ütunu değeri esas değerden küçükse. bu d eğer in sağ tarafın a ” .,j,”

düzeltme i şareti konuldu .
g) Düzeltme işare ti boy sü tun u ile y ıl dız aras ı nda ise (* ,-J. , O) veya (0 , .,j, , *) düzeltm e

d eğen y ıldı zla boy s ülunu aras ı ndakı ~; ütun say ı s ın da n çıka rıl dı.

(w.h ) Düzeltme i şare ti boy süt unu ıa ral iııda veya yıld ı 7 i şaıetiııdeıı uzaksa

o. *) wya (* . o .

w ) yan i boy sütunu y ıl d ız il e düzeltme i şareti arasında ise du ze llın e d eğe ri, y ıldı z il e lı oy

sütun u aras ın daki süt un say ı s ı l o plandı.

ı ) Sonıatotip kart ın daki ik inci bileşen sa tırınd aki ” 4″ orta nokta s ı kabul ed il e re k bulunan

s ütun sayısı kadar sağa ve sola doğru say ıl dı. Yı ldı z işan.:ti boy s ütununun so lunda ise, sayma

işl emi so la doğru yap ıldı. Y ıldı z i şaret i boy s üt1ıııtınu ıı sağ ında ise sayma sağa doğru yap ıldı.

i) Sayma i ş l emi sonucundaki en yakın değe r i şaret l e ndi . (B u nokı a lam olarak iki derece

noktas ının lam arasına düşerse hu sa tırdak i dört nuın arava e ıı ya kın d eğer i şa rcıl c nir ) . İşaretl enen değer esas değe rd en küçükse saf: l arafı na , büyükse sol l a rnfınıı nokta

konuldu ( 1, 4, 6).

2125. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Vasküler endotel büyüme faktörünün diyabetik yara iyileşmesi üzerine etkileri: Farelerde deneysel çalışma - Sayfa 14
Erken A nti k çağ doktorl arı yab an c ı c isiml erin yaradan u zakl aştırılm as ı , sutu rasyo n ve yaranın kapalı tu tul masının ö nemine i şare t etme ktedir. Galen, pa n sumanı benzer ilaçlarl a yaparken, yara üze rinde ge li şen cerahatin i y il eş me adın a iyi bir i şaret o lduğunu s a v unmu ş tur. Taki pçileri de yü z yıll arca G al eıı ' in etkisinde kalarak bu alanda büyük gecikmelere y...
Marmara ve Karadeniz bölgesinin çeşitli illerindeki manda populasyonlarının kimi morfolojik ve genetik özellikleri üzerine bir araştırma - Sayfa 103
87 4.1.4. Maııdalanıı Yetiştirilmesi Mandaların yetiştirildiği böl ge ler nehir ve gö l kenarlarıdır. Ormanlık a lan larda da yaygın yetiştiricilik yap ı l maktadır. Edirne bö lges ind e mandalar Me ri ç nehri boyunca m e rk ez, İp sa la. M e ri ç ve Enez'de yetiştirilmektedir. Çanakkale, Kırklareli ve Karad eni z böl ges ind e maııda populasyonları orman lık alanlarda yetiştirilmektedir. Orma...
Parotis kitlelerinin tanısında radyolojik görüntüleme yöntemleri - Sayfa 49
daha i yi bi r kri ter olduğunu bi ldi rmi ş lerdi r ( 5 1 ) . Çal ı ş mamı zda , bez i çi \be z dış ı yerleş i mi n beli rlenmesi nde gene l l i k l e BT ye terli , BTS i se var ı lan kanı y ı kuvvetlendi ri ci ve tan ı ya götürücü bulundu . Tümör-fasi al si ni r i li şki s i c e rrahi önem taş ımaktadır . Deri n l ob le zyonlar ında fas i al si ni r i n retrakte edi l i p korun...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ında
daki
unda
ının
arasında
aras


25. SAYFA ICERIGI

b) İşaretl e nen “O”sütununda sağa doğru o larak di ğer, işare ll e nıni ş üs t s ütuna u l aşa na kadar

geçi len sütun say ıl arı toplandı.

c) Sütun toplamı 4 değere a it old u ğ u için 4 ‘ e bölündü .

d) Bölme sonuc unda çık an sayı d ikkate a lın arak “O ” sütunu o la n biceps ‘ ten başlayarak sağa

doğru 2, ‘i sü lım say ıl arak geline n no kta y ıldı z i şare ti ile belirlend i.

c) Y ıldı z i şaretinden baş l ayarak boy sütunun a ge lmek için , kaç s üt un say ı s ı geçi ldi ğ i hesap

edi ldi . r ) İşaretlenen boy değe ri esas değe rin üstündeyse bu değerin so l tararına dü zeltme işare t i
“‘1.-“, işaretlen en boy s ütunu değeri esas değerden küçükse. bu d eğer in sağ tarafın a ” .,j,”

düzeltme i şareti konuldu .
g) Düzeltme işare ti boy sü tun u ile y ıl dız aras ı nda ise (* ,-J. , O) veya (0 , .,j, , *) düzeltm e

d eğen y ıldı zla boy s ülunu aras ı ndakı ~; ütun say ı s ın da n çıka rıl dı.

(w.h ) Düzeltme i şare ti boy süt unu ıa ral iııda veya yıld ı 7 i şaıetiııdeıı uzaksa

o. *) wya (* . o .

w ) yan i boy sütunu y ıl d ız il e düzeltme i şareti arasında ise du ze llın e d eğe ri, y ıldı z il e lı oy

sütun u aras ın daki süt un say ı s ı l o plandı.

ı ) Sonıatotip kart ın daki ik inci bileşen sa tırınd aki ” 4″ orta nokta s ı kabul ed il e re k bulunan

s ütun sayısı kadar sağa ve sola doğru say ıl dı. Yı ldı z işan.:ti boy s ütununun so lunda ise, sayma

işl emi so la doğru yap ıldı. Y ıldı z i şaret i boy s üt1ıııtınu ıı sağ ında ise sayma sağa doğru yap ıldı.

i) Sayma i ş l emi sonucundaki en yakın değe r i şaret l e ndi . (B u nokı a lam olarak iki derece

noktas ının lam arasına düşerse hu sa tırdak i dört nuın arava e ıı ya kın d eğer i şa rcıl c nir ) . İşaretl enen değer esas değe rd en küçükse saf: l arafı na , büyükse sol l a rnfınıı nokta

konuldu ( 1, 4, 6).

21single.php