Ölçülen parametrelerin gruplar arası hesaplamalarında Kruskal-Wallis testi kullanıldı. M. E, D. M, D. E grupları arası farklar ise Dunn’ s Multiple Comparisons (Çoklu Karşılaştırma testi) ile belirlendi.
2628. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısı ve sınıf atmosferine etkisi - Sayfa 49
35 2- lkö retim Sosyal Bilgiler ö retiminde proje tabanl ö renme yönteminin uyguland deney grubu ile geleneksel yöntemin uyguland kontrol grubu ö rencilerinin, uygulama öncesinde yap lan S n f Atmosferi ölçe i ön testinden ve bu testin alt boyutlar ndan ald klar puanlar aras nda anlaml bir fark var m d r? 3- lkö retim Sosyal Bilgiler ö retiminde proje tabanl ö renme yönteminin uyguland deney gru...
Ailesel akdeniz ateşi hastalarının atak döneminde oksidatif hasarın incelenmesi - Sayfa 59
Volts 3,3 5718119 0,115 4,6 1046994 0,000 Volts D etecto r A (E x:340n m , E m :420n m ) 5 1 1 2 0 0 8 T O T AL 2 1 0,4 Re te n tio n T im e A re a E S T D c o n c e n tra ti o n 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 M in u t e s Grafik 8: GSH hasta çalışması örneği 3.7. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 3.7.1. Verilerin Kaydedilmesi, Analizi ve Tablolar ile...
Kaide materyalleri olarak kullanılan fiberle kuvvetlendirilmiş polimerlerin farklı matriks yapıları ile olan ilişkilerinde bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 60
4.4. Darbe Dayan!kl!l!F! Testi Sonuçlar! Akrilik rezinin monomeri içine, farkl" deri imlerdeki (% 2,5,10,20) monomerlerin ilave edilmesiyle elde edilen test örneklerinin Charpy testi sonucu bulunan darbe dayan"kl"l"2" de2erleri (J/m²) her bir grubun kendi içerindeki de2erlendirilmesinde Wilcoxon testi, gruplar aras" de2erlendirilmede Mann-Whitney U testi kullan"larak ortalama ve standart sapma de...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

testi
gruplar
arası
kullanıldı
grupları
farklar


28. SAYFA ICERIGI

Ölçülen parametrelerin gruplar arası hesaplamalarında Kruskal-Wallis testi kullanıldı. M. E, D. M, D. E grupları arası farklar ise Dunn’ s Multiple Comparisons (Çoklu Karşılaştırma testi) ile belirlendi.
26single.php