Erdil ve arkadaştan (30) Türkiye masa tenisi 1. Liginde oynayan 1O elit masa tenisçi üzerinde yaptıklan bir araştırmada , masa tenisi sporculanllllı ortalama somatotip değerlerini ; dengeli-mezomorf (2. 62 – 3. 85 – 2. 65) olarak bulmuşlardır.
Y aptığıınız çalışmada sporculardaıı 6 tanesi dengeli-mezomorf yapıda olup, Erdil ve arkadaşlannm bulduğu soııuçlarla benzerlik göstennekteydi. Diğer masa tenisçilerinin ortalama somatotip değerleri ise araştınnacılaıın so ııuçlaruıdan farklıydı.
Yapılan araştınnalarla (9, 33) bizim sonuçlanmız arasıııdaki farkWıklar araştınnalan yapılan masa tenisçilerin farklı düzeyde buluıunalan, antrenman modellerinin ve yoğuııluğuııun farklılığı, ölçüm yapılaıı zaman diliminin farklılığı, yaş gnıplarıuııı farklı olması, ölçümü yapılan masa tenisi oyuncularının seçiıniude farklı fizik yapıdaki oyunculanıı tercilı edilmesi, coğrafi ve ikliın şartlanuııı farklı olması gibi nedenlerden kaynaklaıuııış olabilir.
Ülkemizde bütün spor dallan için Türk Spor Vakfı tarafından yapılan araştırınalarııı sonucuna göre; somatotip ile fiziksel yetenekler arasındaki ilişkilerin araştınlmasmda bir takun farklı uygulamalar olmasına rağıneıı , ınezomorfi puallllun fiziksel yetenekler üzerinde pozitif, endomorfi puaıııııııı ise negatif etkilerinin olduğuııa işaret edilmektedir (7).
Sheldon somatotipleıiııi kullanan çalışmalarda genelde endomorfi ile performans arasıııda, özellikle çabuk harekete geçme beceıisi gerektiren testlerde olumsuz ilişkiler gözleıuniştir. Çabukluk testleri ınezoınorfi ile pozitif, ektomorfi ile zayıf ilişkiler sergilemektedir (4).
4042. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

18-25 yaşları arası basketbol oynayan, basketbolu bırakan ve düzenli spor yapmayan öğrencilerin antropometrik ve solunum parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 39
(yağlılık) gösterirken, 1-9-1’ lik somatotip en büyük oranda mezomorfiyi (kassallığı) ve l-1-9’ luk somatotip de en büyük oranda eklomorfiyi (incelik) gösterir. 1’ den 9’ a kadar rakamlarla ifade edilen somatotipte ilk sayı endomorf, ikinci sayı mezomorf ve üçüncü sayı ise ektomorf özelliği belirtmektedir. 1.9.1.İleri derecede mezomorf, 9.1.1.İleri derecede endomorf, 1.1.9.İleri derecede ektomorf...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

somatotip
spor
ektomorfi
endomorfi
farklı
ortalama


42. SAYFA ICERIGI

Erdil ve arkadaştan (30) Türkiye masa tenisi 1. Liginde oynayan 1O elit masa tenisçi üzerinde yaptıklan bir araştırmada , masa tenisi sporculanllllı ortalama somatotip değerlerini ; dengeli-mezomorf (2. 62 – 3. 85 – 2. 65) olarak bulmuşlardır.
Y aptığıınız çalışmada sporculardaıı 6 tanesi dengeli-mezomorf yapıda olup, Erdil ve arkadaşlannm bulduğu soııuçlarla benzerlik göstennekteydi. Diğer masa tenisçilerinin ortalama somatotip değerleri ise araştınnacılaıın so ııuçlaruıdan farklıydı.
Yapılan araştınnalarla (9, 33) bizim sonuçlanmız arasıııdaki farkWıklar araştınnalan yapılan masa tenisçilerin farklı düzeyde buluıunalan, antrenman modellerinin ve yoğuııluğuııun farklılığı, ölçüm yapılaıı zaman diliminin farklılığı, yaş gnıplarıuııı farklı olması, ölçümü yapılan masa tenisi oyuncularının seçiıniude farklı fizik yapıdaki oyunculanıı tercilı edilmesi, coğrafi ve ikliın şartlanuııı farklı olması gibi nedenlerden kaynaklaıuııış olabilir.
Ülkemizde bütün spor dallan için Türk Spor Vakfı tarafından yapılan araştırınalarııı sonucuna göre; somatotip ile fiziksel yetenekler arasındaki ilişkilerin araştınlmasmda bir takun farklı uygulamalar olmasına rağıneıı , ınezomorfi puallllun fiziksel yetenekler üzerinde pozitif, endomorfi puaıııııııı ise negatif etkilerinin olduğuııa işaret edilmektedir (7).
Sheldon somatotipleıiııi kullanan çalışmalarda genelde endomorfi ile performans arasıııda, özellikle çabuk harekete geçme beceıisi gerektiren testlerde olumsuz ilişkiler gözleıuniştir. Çabukluk testleri ınezoınorfi ile pozitif, ektomorfi ile zayıf ilişkiler sergilemektedir (4).
40single.php