Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi8
faktördür. Toplam fosfor miktarı gölde ötrofikasyon ve üretkenlik düzeyini tahmin etmek için kullanılır. Zamanla fosfordaki artış, gölde nütrient zenginleşmesinin bir gösterimidir. Secchi diski derinliği en düşük olduğunda toplam fosforun en yüksek miktarı bulunur, tam tersi durum da doğrudur. Klorofil-a; tüm yeşil bitkilerde mevcut bir pigmenttir ve alg yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Yüksek klorofil-a değerleri suda aşırı nütrientlerden oluşan yüksek planktonik alg yoğunluğunu gösterir. Toplam fosfor ve klorofil arasında logaritmik ilişki vardır (Haggard ve ark., 1999).
Göllerin klorofil-a, fosfor ve ışık geçirgenliği değerlerinden yararlanılarak trofik yapılarının belirlenmesinde, dolayısıyla bir gölün besin maddeleri düzeyi ya da verimlilik açısından durumu, en basit şekli ile Carlson (1977)un ortaya koyduğu Trofik Statü İndeksi (TSI) ile de belirlenebilmektedir. Carlson (1977) trofik yapıyı, sularda belirli yer ve zamanda mevcut olan canlı biyolojik materyallerin toplam ağırlığı (biyomas) olarak ifade etmektedir. TSInın temelinde, göldeki algal biyomastan yararlanmak suretiyle göllerin trofik açısından sınıflandırılması yatmaktadır. Bu indekste kullanılan her üç değişken de (klorofil yoğunluğu, secchi diski derinliği ve toplam fosfor) algal bioması yansıtır. Göllerin trofik yapısının sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan üç değişkenin TSI ve sınır değerleri Tablo 2.5te verilmiştir. Böylelikle üç değişkenden herhangi biri kullanılarak göl suları verimlilik açısından sınıflandırılabilmektedir.
Trofik statü indeksinin (TSI) temel dayanağının göllerde ve göletlerdeki algal biyoması sınırlayan bazı faktörlerin tanımlanmasında yararlanılan değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerinin olduğu daha öncede belirtilmiştir. Eğer çalışmalarda bu üç değişkenden de ölçülmüş ise, bu üç değişkenin TSI değerleri hesaplandığında farklı indeks değerlerinin çıkması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda bu üç değişken arasında göllerdeki algal biyoması en doğru yansıtan klorofil indeksine öncelik verilir. Ayrıca Carlson (1977), kış örneklerine nazaran yazınki trofik durumu toplam fosforun klorofilden daha iyi yansıttığını ifade etmiştir. Carlson (1983) daha sonraki yıllarda, üç değişkene ait indeks değerlerindeki sapmaların yorumlanabildiği, bu üç değişkenin TSI değerleri arasındaki ilişkiyi anlamlandırmıştır (Tablo 2.6).18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


18. SAYFA ICERIGI

8
faktördür. Toplam fosfor miktarı gölde ötrofikasyon ve üretkenlik düzeyini tahmin etmek için kullanılır. Zamanla fosfordaki artış, gölde nütrient zenginleşmesinin bir gösterimidir. Secchi diski derinliği en düşük olduğunda toplam fosforun en yüksek miktarı bulunur, tam tersi durum da doğrudur. Klorofil-a; tüm yeşil bitkilerde mevcut bir pigmenttir ve alg yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Yüksek klorofil-a değerleri suda aşırı nütrientlerden oluşan yüksek planktonik alg yoğunluğunu gösterir. Toplam fosfor ve klorofil arasında logaritmik ilişki vardır (Haggard ve ark., 1999).
Göllerin klorofil-a, fosfor ve ışık geçirgenliği değerlerinden yararlanılarak trofik yapılarının belirlenmesinde, dolayısıyla bir gölün besin maddeleri düzeyi ya da verimlilik açısından durumu, en basit şekli ile Carlson (1977)un ortaya koyduğu Trofik Statü İndeksi (TSI) ile de belirlenebilmektedir. Carlson (1977) trofik yapıyı, sularda belirli yer ve zamanda mevcut olan canlı biyolojik materyallerin toplam ağırlığı (biyomas) olarak ifade etmektedir. TSInın temelinde, göldeki algal biyomastan yararlanmak suretiyle göllerin trofik açısından sınıflandırılması yatmaktadır. Bu indekste kullanılan her üç değişken de (klorofil yoğunluğu, secchi diski derinliği ve toplam fosfor) algal bioması yansıtır. Göllerin trofik yapısının sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan üç değişkenin TSI ve sınır değerleri Tablo 2.5te verilmiştir. Böylelikle üç değişkenden herhangi biri kullanılarak göl suları verimlilik açısından sınıflandırılabilmektedir.
Trofik statü indeksinin (TSI) temel dayanağının göllerde ve göletlerdeki algal biyoması sınırlayan bazı faktörlerin tanımlanmasında yararlanılan değişkenlerin birbiriyle olan ilişkilerinin olduğu daha öncede belirtilmiştir. Eğer çalışmalarda bu üç değişkenden de ölçülmüş ise, bu üç değişkenin TSI değerleri hesaplandığında farklı indeks değerlerinin çıkması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda bu üç değişken arasında göllerdeki algal biyoması en doğru yansıtan klorofil indeksine öncelik verilir. Ayrıca Carlson (1977), kış örneklerine nazaran yazınki trofik durumu toplam fosforun klorofilden daha iyi yansıttığını ifade etmiştir. Carlson (1983) daha sonraki yıllarda, üç değişkene ait indeks değerlerindeki sapmaların yorumlanabildiği, bu üç değişkenin TSI değerleri arasındaki ilişkiyi anlamlandırmıştır (Tablo 2.6).

İlgili Kaynaklarsingle.php