Çeşitli anatomik ve dinamik faktörlerin postprosta tektomik erken dönemde kontinans kazınımına etkisiT.C.
YiJZUNCfJ VIL fJNiVERSiTESi TIP FAKULTESi
fJROLOJi ANABiLiM DALI
/lZ.’1 SJ
~E~iTLi ANATOMiK VE DiNAMiK FAKTORLERiN POSTPROSTATEKTOMiK ERKEN DONEMDE KONTiNANS
KAZANIMINA ETKiSi
T.c. YUKSEKOGRET\M KURUU.1
181UIWtTASYOI IEBKflA
,, -s ‘2-C 5 I
Dr. Kiir~at <;E<;EN UZMANLIK TEZi TEZ DANISMANI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN "Bu ~~ma Ytlzilncu Yil Universitesi Ara~trrma Fonu tarafmdan TF 035 no'lu proje olarak destekle~ir." VAN-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hastane kökenli koagülaz negatif stafilokok suşlarında oksasilin direncinin moleküler ve geleneksel yöntemlerle araştırılması - Sayfa 97
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Ek: 1 TEZ ONAY FORMU TEZ SAHİBİNİN Adı Soyadı Anabilim Dalı T.C. Kimlik Numarası E-Posta adresi : Hasan PEKSEL : İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji : 46294186280 : [email protected] Tezin Adı Hastane Kökenli Koagülaz Negatif Stafilokok : Suşlarında Oksasilin Direncinin Moleküler ve Geleneksel Yöntemlerle Ara...
Fetal anomalilerin tanısında alternatif bir inceleme yöntemi: Magnetik rezonans görüntüleme - Sayfa 1
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN ııı a-3:1 FETAL ANOMALİLERİN TANISINDA ALTERNATİF BİR İNCELEME YÖNTEMİ: MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME UZMANLIK TEZİ Dr. Sadık TAMSEL TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. S. Süreyya Özbek iZMiR-2001 ...
Aksiller brakial pleksus bloğunda 0.3 ve 0.5 mA' lik eşik akımların blok üzerine olan etkileri - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZiANTEP ONiVERSiTESi TIP FAKULTESi ANESTEZiYOLOJi VE REANiMASYON ANABiLiM DALI AKSiLLERABKRIMAKLiAARLINPLBELKOSKUSUZBLEORiGNUENODLAA0N.3EVTEK0i.L5EmRAi 'LiK E~iK Dr. Mehmet Halit DEMiR 12.08.2009 Tip Fakliltesi Dekanhg1 Onay1 . y~e BALAT il!tesi Dekam Bu tez 9ah~masmm 'T1pta Uzmanhk' derecesine uygun ve yeterli bir 9ah~ma o!dugunu onayhyorum. Prof.tn~~~- An...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
dalı
anabilim
prof
uzmanlık
fakultesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YiJZUNCfJ VIL fJNiVERSiTESi TIP FAKULTESi
fJROLOJi ANABiLiM DALI
/lZ.’1 SJ
~E~iTLi ANATOMiK VE DiNAMiK FAKTORLERiN POSTPROSTATEKTOMiK ERKEN DONEMDE KONTiNANS
KAZANIMINA ETKiSi
T.c. YUKSEKOGRET\M KURUU.1
181UIWtTASYOI IEBKflA
,, -s ‘2-C 5 I
Dr. Kiir~at <;E<;EN UZMANLIK TEZi TEZ DANISMANI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN "Bu ~~ma Ytlzilncu Yil Universitesi Ara~trrma Fonu tarafmdan TF 035 no'lu proje olarak destekle~ir." VAN-2003single.php