Çevre sorunlarına kamu maliyesi çözümleriotan kirleticiler karbon monoksit. volkanik patlamalar ve sOJfür dioksit gibi ~al veya doğal olmayan bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkıyorsa birincil kirleticiler olarak adlandınhrken, ozon ve sülfOrik asit gibi bir kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkıyorsa ikincil kirleticiler olarak adlandmlmaktadtr {Kormandy, 1989: 220).
TOrler itibariyle hava kirliliğine etki eden kirletici türleri aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür (Bkz.Tablo-9)~
Birincil Kirleticiler;
Karbon monoksit (CO). Hidro karbonlar, . Kurşun (Pb), Partiküller (Toz,pollen,kül,is,kurum vs}, Toksik hava kirleticileri {arsenik, asbest, benzen, berilyum, civa,
radyoaktif maddeler), Sülfür dioksit (So2), Sülfatlar, Sera gazlan {Karbon dioksit, kloroflorokarbonlar, metan, nitrojen oksid,
ozon, halonlar vs.
lkincil Kirleticiler;
Ozon {03),
+ Nitrojen dioksit (N02).
Sülfürik asit (Hı$04), Sülfür trioksit {S03).
3. Hava Kirliliğinin Etkileri
Hava kirliliği canlılar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. lnsanlarda çeşitli solunum yolu hastahklanna, kansere, akciğer fonksiyonlanmn
yavaşlamasına, kalp ve damar hastalıktan gibi hastalıklara neden olur ve bazen de
ölümlere yol açar. Hava kirliliği insanlarda olduğu gibi hayvanlann solunum sistemleri, akciğer fonksiyonları ve kalp fonksiyonları üzerinde önemli tahribatlar yapar ve tahribatın büyümesine bağJt olarak da bazen hayv~nlarda ölümlere de
4664. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin kanlarında toksik metal düzeyleri - Sayfa 17
6 Atmosferdeki nitrojen oksit, karbon monoksit, sülfür dioksit ve ozon gibi gazlar kardiyovasküler sistem için toksisite oluşturmaktadır. Araştırmacılara göre kurşun (Nawrot ve ark. 2002, Staessen ve ark. 2000), kadmiyum (Navas-Acien ve ark.,2004), karbon disülfid (Vanhoorne ve ark.,1992), cıva (Salonen ve ark.,2000; Guallar ve ark.,2002), asbest (Sand-en ve ark.,1993), arsenik (Engel ve Smith, 1...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 33
Çizelge 2.2 Hava kirliliğinin etkin olduğu mesafeler (Sienfield and Pandis 1998). Problem Kentsel Hava Kirliliği Bölgesel Hava Kirliliği Asit Yağmurları Toksik Hava Kirleticileri Ozon Tabakasının İncelmesi Sera Gazlarındaki Artış Aerosol – İklim İlişkisi Troposferik Taşınım ve Oksidasyon Prosesleri Stratosferik – Troposferik Değişimler Stratosferik Taşınım ve Oksidasyon Prosesleri Etkin Oldu...
Çocukluk çağı kronik nörolojik hastalıkları ile kan kurşun ve civa düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 14
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Çevre ve Çocuk Sağlığı Çevre insan sağlığını etkileyen en önemli öğeler arasındadır. Çevresel kirleticilerle karşılaşım intrauterin dönem başlangıcından yaşam sonuna tüm dönemlerde gerçekleşmektedir. Çevresel kirleticiler ve yetersiz çevre koşulları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıkların %5-8’inden, yoksul ülkelerde % 13’ünden sorumlu tutulmaktadır. Hava v...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karbon
monoksit
kirliliği
dioksit
hava
etki


64. SAYFA ICERIGI

otan kirleticiler karbon monoksit. volkanik patlamalar ve sOJfür dioksit gibi ~al veya doğal olmayan bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkıyorsa birincil kirleticiler olarak adlandınhrken, ozon ve sülfOrik asit gibi bir kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkıyorsa ikincil kirleticiler olarak adlandmlmaktadtr {Kormandy, 1989: 220).
TOrler itibariyle hava kirliliğine etki eden kirletici türleri aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür (Bkz.Tablo-9)~
Birincil Kirleticiler;
Karbon monoksit (CO). Hidro karbonlar, . Kurşun (Pb), Partiküller (Toz,pollen,kül,is,kurum vs}, Toksik hava kirleticileri {arsenik, asbest, benzen, berilyum, civa,
radyoaktif maddeler), Sülfür dioksit (So2), Sülfatlar, Sera gazlan {Karbon dioksit, kloroflorokarbonlar, metan, nitrojen oksid,
ozon, halonlar vs.
lkincil Kirleticiler;
Ozon {03),
+ Nitrojen dioksit (N02).
Sülfürik asit (Hı$04), Sülfür trioksit {S03).
3. Hava Kirliliğinin Etkileri
Hava kirliliği canlılar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. lnsanlarda çeşitli solunum yolu hastahklanna, kansere, akciğer fonksiyonlanmn
yavaşlamasına, kalp ve damar hastalıktan gibi hastalıklara neden olur ve bazen de
ölümlere yol açar. Hava kirliliği insanlarda olduğu gibi hayvanlann solunum sistemleri, akciğer fonksiyonları ve kalp fonksiyonları üzerinde önemli tahribatlar yapar ve tahribatın büyümesine bağJt olarak da bazen hayv~nlarda ölümlere de
46

İlgili Kaynaklarsingle.php