Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

5

Depozisyon işleminde bir elektrokimyasal hücre 2 veya 3 elektrottan (Şekil 2.1) oluşabilir. İki elektrotlu sistemlerde elektrotlardan biri anot diğeri katottur, bunlara bağlı olarak sisteme referans elektrot eklenerek 3 elektrotlu hale getirilebilir. Elektrot reaksiyonları yarı reaksiyonlardır ve indirgenme gibi ifade edilirler. Bu bakımdan her metal bir indirgenme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeller bir referans elektroda göre tayin edilir ve buna standart elektrot potansiyel (SEP) denir. Uluslararası kabul görmüş standart potansiyeli sıfır kabul edilen Standart Hidrojen Elektrotu (SHE)dir. İdeal sayılabilecek bir referans elektrot, bilinen bir çözelti bileşiminden etkilenmeyecek bir potansiyele sahip olmalıdır. Bu durumdan dolayı uygulamada çekilen güçlükler nedeniyle SHEun yerine kullanımı bakımından yaygın olan doymuş kalomel elektrot (SCE) kullanılır. SCEnin potansiyeli 25Cde SHEye göre 0.242 volt (V)tur (Yıldız ve ark. 1997).

Tablo 2.1de bazı metaller için SHEye ve SCEye göre standart elektrot potansiyelleri verilmiştir. Burada SEPi daha pozitif olan metal için daha soy olduğu söylenebilir. Tabloda Cunun, Co ve Feye göre daha soy olduğu görülmektedir. İçinde birden çok metal içeren çözeltilerde çok soy olan metal daha az soy olan metale göre daha çok indirgenir. Bundan dolayı çözelti içindeki çok soy olan bir metalin konsantrasyonu diğer metallere göre az bile olsa depozit edilen numune içindeki konsantrasyonları daha yüksek olabilir.

Çözelti içindeki iyonlarının konsantrasyonuna bağlı olarak verilen bir metalin denge elektrot potansiyeli, Nerst Eşitliği ile ilişkilendirilebilir (2.2).

E

=

E0

RT nF

log Cf a

(2.2)

Burada E 0 standart elektrot potansiyeli, R ideal gaz sabitini, T sıcaklığı, n valans elektron sayısını, F faraday sabitini, C metal iyonlarının molar konsantrasyonunu, f a ise metal iyonunun aktiflik katsayısını temsil etmektedir. Hücreden net bir akım gözlemlemek için elektrota onun denge değerinden farklı bir potansiyel uygulamak gerekir. Uygulanan bu elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha negatifse17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 17
5 olarak gösterilir. Bu ifadede; M n+ metal iyonunu, M metal atomunu, e¯ elektronu ve n elektron sayısını temsil eder. Soldan sağa doğru gerçekleşen bu reaksiyonda, metal iyonu, n tane elektron alarak metale indirgenir. Bir elektrokimyasal hücre, anot ve katot olmak üzere 2 elektrottan meydana geldiği gibi, bir referans elektrot eklenerek 3 elektrotlu sistem (Şekil 2.1) haline de getirilebilir. ...
CoNi/Cu süperörgülerinin elektrodepozisyonu ve magnetorezistans özellikleri - Sayfa 25
Bir metal kendi iyonlarını içeren bir çözelti içine daldırılırsa; çözelti içindeki metal iyonları elektron alarak metale indirgenirken, metal atomları da elektron vererek metal iyonu haline gelir ve çözeltiye karışır. Elektrokimyasal denge halinde, kristale yerleşen metal iyonlarının sayısı ayrılan metal iyonlarının sayısına eşittir. Bu durumda metal ile çözelti arasında bir potansiyel oluşur. Ele...
Co-Cu alaşım filmlerinin elektrodepozisyonu ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 16
4 şeklindedir. Burada Mn+, metal iyonlarını, M, metal atomunu, e-, bir elektronu ve n atom başına aktarılan elektron sayısını (değerlik) temsil eder. Her metalin çözeltideki iyon konsantrasyonuna bağlı olarak bir indirgenme potansiyeli vardır. Elektrotta oluşan indirgenme işlemi konsantrasyon 1 molar olduğu zaman referans elektrota göre ölçülür. Ölçülen büyüklük standart elektrot potansiyeli (SEP...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
onun
standart
potansiyel
potansiyeli
çözelti


17. SAYFA ICERIGI

5

Depozisyon işleminde bir elektrokimyasal hücre 2 veya 3 elektrottan (Şekil 2.1) oluşabilir. İki elektrotlu sistemlerde elektrotlardan biri anot diğeri katottur, bunlara bağlı olarak sisteme referans elektrot eklenerek 3 elektrotlu hale getirilebilir. Elektrot reaksiyonları yarı reaksiyonlardır ve indirgenme gibi ifade edilirler. Bu bakımdan her metal bir indirgenme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeller bir referans elektroda göre tayin edilir ve buna standart elektrot potansiyel (SEP) denir. Uluslararası kabul görmüş standart potansiyeli sıfır kabul edilen Standart Hidrojen Elektrotu (SHE)dir. İdeal sayılabilecek bir referans elektrot, bilinen bir çözelti bileşiminden etkilenmeyecek bir potansiyele sahip olmalıdır. Bu durumdan dolayı uygulamada çekilen güçlükler nedeniyle SHEun yerine kullanımı bakımından yaygın olan doymuş kalomel elektrot (SCE) kullanılır. SCEnin potansiyeli 25Cde SHEye göre 0.242 volt (V)tur (Yıldız ve ark. 1997).

Tablo 2.1de bazı metaller için SHEye ve SCEye göre standart elektrot potansiyelleri verilmiştir. Burada SEPi daha pozitif olan metal için daha soy olduğu söylenebilir. Tabloda Cunun, Co ve Feye göre daha soy olduğu görülmektedir. İçinde birden çok metal içeren çözeltilerde çok soy olan metal daha az soy olan metale göre daha çok indirgenir. Bundan dolayı çözelti içindeki çok soy olan bir metalin konsantrasyonu diğer metallere göre az bile olsa depozit edilen numune içindeki konsantrasyonları daha yüksek olabilir.

Çözelti içindeki iyonlarının konsantrasyonuna bağlı olarak verilen bir metalin denge elektrot potansiyeli, Nerst Eşitliği ile ilişkilendirilebilir (2.2).

E

=

E0

RT nF

log Cf a

(2.2)

Burada E 0 standart elektrot potansiyeli, R ideal gaz sabitini, T sıcaklığı, n valans elektron sayısını, F faraday sabitini, C metal iyonlarının molar konsantrasyonunu, f a ise metal iyonunun aktiflik katsayısını temsil etmektedir. Hücreden net bir akım gözlemlemek için elektrota onun denge değerinden farklı bir potansiyel uygulamak gerekir. Uygulanan bu elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha negatifse

İlgili Kaynaklarsingle.php