Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

21
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Elektrokimyasal Karakterizasyon
Dönüşümlü voltametrinin (CV), üretilecek malzemede kullanılacak metallerin indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerinin tayininde oldukça önemli bir yeri vardır. Bu yöntem, bir elektrokimyasal hücreye dışardan denge potansiyelinden farklı olarak bir potansiyel uygulanması ile hücrede gerçekleşen tepkimelerin tekrar denge haline getirmeye çalışır ve bu süreç içinde sistemden akım geçişi olur. Bu akım voltametri yöntemi ile ölçülebilir. Voltametri yöntemi küçük alana sahip çalışma elektrotuna uygulanan ve zamanla değiştirilen potansiyele karşı akım değerinin ölçüldüğü elektrokimyasal bir yöntemdir. Bu yöntemden elde edilen potansiyel ile akımlardan oluşan grafiklere voltamogram denir. Eğer potansiyel taraması ileri yönde belli bir potansiyel değerine kadar ulaştıktan sonra doğrusal olarak azalacak şekilde tersine çevrilirse bu yöntemin adı dönüşümlü voltametri (Cyclic Voltametry- CV) olur.
Dönüşümlü voltamogramların elde edilmesi elektrokimyasal sistem hakkında; hücrede indirgenme ve yükseltgenme işlemlerinin kaç adımda, hangi potansiyellerde olduğu, tersinir olup olmadığı, ürünlerin kararlı olup olmadığı, elektrot tepkimesinde rol alan maddelerin yüzeye tutunup tutunmadıkları hakkında birçok bilgi edinmemizi sağlar. Şekil 3.1.ada dönüşümlü voltamogram elde etmek için uygulanan potansiyel biçimi ve Şekil 3.1.bde potansiyele karşılık gelen akım değişimi verilmiştir.
Şekil 3.2, 0.04 M CuSO4 içeren bir çözeltinin CV eğrisini göstermektedir. Bu eğri, katot potansiyeli SCEye göre +0.5 V ve -1.0 V değerleri arasında, 20 mV/s tarama hızı ile taranarak elde edilmiştir. Katodik tarafta -0.05 Vdan sonra akım artmaya başlar ve -0.2 V civarında bir p,c pik değerine ulaşır. Bu pik Cu depozisyonuna karşılık gelmektedir. Ep,cden sonra elektrot yüzeyine yakın Cu iyonlarının azalması sonucu akım düşer ve ondan sonra Cuın sınırlı difüzyonundan dolayı. -0.5 V ve -1.0 V arasında sabit değerde kalır. -1 Vdan sonra tarama yönü ters çevrilmiştir. Akım -1 Vdan -0.1 Va kadar olan bölgede aynı potansiyel bağımlılığını sürdürür. -0.1 V33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Co-Cu alaşım filmlerinin elektrodepozisyonu ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 21
9 Sıcaklık; depozisyon potansiyeli, elektrolit pH’ı ve akım yoğunluğu gibi parametrelerin yanında daha az etkili olan bir parametredir. İyi bir epitaksiyel büyüme için elektrodepozisyon oda sıcaklığında yapılmalıdır. Film büyümesi esnasında akımın puls biçiminde uygulanması depozit dağılımını etkiler, yüzeydeki pürüzleri mümkün olduğunca giderir ve filmin parlak olmasını sağlar (Paunovic, 2000)....
3-[(2,5-dimetil-4-brom)fenil] tiyofenin elektrokimyasal polimerizasyonu, karakterizasyonu ve glikoz biyosensörü olarak geliştirilmesi - Sayfa 40
Dönüşümlü Voltametri (CV) CV, dönüşümlü voltametrisi bütün elektrokimyasal metotları arasında en çok uygulanan metoddur. CV‘de potansiyel; ilk olarak ileri yönde taranan, istenen potansiyelde duran ve sonra ters yönde taranan üçgensel bir dalga şeklinde uygulanır. Filmlerdeki elektroaktif türlerin indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerini belirlemek için voltagramların potansiyel aralığı seçili...
CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 34
22 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1 Elektrokimyasal Karakterizasyon Voltametri, herhangi bir çözeltinin elektrokimyasal karakterizasyonunda kullanılır ve voltaj, akım, derişim ilişkilerini inceleyen bir yöntemdir. Bu yöntem, yüzey alanı birkaç milimetrekare veya mikrometrekare olan bir çalışma elektroduna uygulanan potansiyelin bir fonksiyonu olarak, akımın ölçülmesinden yararlanılarak yapılır. Elektr...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akım
sistem
voltametri
voltamogram
yükseltgenme
indirgenme


33. SAYFA ICERIGI

21
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Elektrokimyasal Karakterizasyon
Dönüşümlü voltametrinin (CV), üretilecek malzemede kullanılacak metallerin indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerinin tayininde oldukça önemli bir yeri vardır. Bu yöntem, bir elektrokimyasal hücreye dışardan denge potansiyelinden farklı olarak bir potansiyel uygulanması ile hücrede gerçekleşen tepkimelerin tekrar denge haline getirmeye çalışır ve bu süreç içinde sistemden akım geçişi olur. Bu akım voltametri yöntemi ile ölçülebilir. Voltametri yöntemi küçük alana sahip çalışma elektrotuna uygulanan ve zamanla değiştirilen potansiyele karşı akım değerinin ölçüldüğü elektrokimyasal bir yöntemdir. Bu yöntemden elde edilen potansiyel ile akımlardan oluşan grafiklere voltamogram denir. Eğer potansiyel taraması ileri yönde belli bir potansiyel değerine kadar ulaştıktan sonra doğrusal olarak azalacak şekilde tersine çevrilirse bu yöntemin adı dönüşümlü voltametri (Cyclic Voltametry- CV) olur.
Dönüşümlü voltamogramların elde edilmesi elektrokimyasal sistem hakkında; hücrede indirgenme ve yükseltgenme işlemlerinin kaç adımda, hangi potansiyellerde olduğu, tersinir olup olmadığı, ürünlerin kararlı olup olmadığı, elektrot tepkimesinde rol alan maddelerin yüzeye tutunup tutunmadıkları hakkında birçok bilgi edinmemizi sağlar. Şekil 3.1.ada dönüşümlü voltamogram elde etmek için uygulanan potansiyel biçimi ve Şekil 3.1.bde potansiyele karşılık gelen akım değişimi verilmiştir.
Şekil 3.2, 0.04 M CuSO4 içeren bir çözeltinin CV eğrisini göstermektedir. Bu eğri, katot potansiyeli SCEye göre +0.5 V ve -1.0 V değerleri arasında, 20 mV/s tarama hızı ile taranarak elde edilmiştir. Katodik tarafta -0.05 Vdan sonra akım artmaya başlar ve -0.2 V civarında bir p,c pik değerine ulaşır. Bu pik Cu depozisyonuna karşılık gelmektedir. Ep,cden sonra elektrot yüzeyine yakın Cu iyonlarının azalması sonucu akım düşer ve ondan sonra Cuın sınırlı difüzyonundan dolayı. -0.5 V ve -1.0 V arasında sabit değerde kalır. -1 Vdan sonra tarama yönü ters çevrilmiştir. Akım -1 Vdan -0.1 Va kadar olan bölgede aynı potansiyel bağımlılığını sürdürür. -0.1 V

İlgili Kaynaklarsingle.php