Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

56

%MR

2,5

BMR

EMR

2

1,5

1

0,5

0

-15 -10

-5

0

5 10 15

H(k Oe )

Şekil 4.19 [CoFe(6 nm)/Cu(0 nm)] yapısı için van der Pauw tekniği ile yapılan ölçümde gözlemlenen AMR eğrisi.
Diğer taraftan 3 nmden daha ince Cu tabakaları için MR eğrileri daha geniş bir biçime sahiptir, yani MR daha yüksek manyetik alanlarda doyuma ulaşır. 3nm den daha kalın Cu tabakaları için MR eğrileri daralmaktadır, yani MR doyum alanı daha küçük manyetik alanlara doğru kaymaktadır. tCu =4.5 nm olan numunede ise GMR %20 gibi maksimum bir değere ulaşmaktadır. Bu sonuçlar gösteriyor ki 3nm den daha ince Cu tabaka kalınlıkları için, manyetik tabakalar arasındaki manyetik etkileşmenin çok kuvvetli etkileşiminden dolayı GMR eğrilerinin yüksek değerlerde doyuma ulaştığı söylenebilir, zira ferromanyetik tabakaları birbirinden ayırmak için Cu tabaka kalınlığı yetersiz kalmaktadır. 3 nmden daha kalın Cu tabakaları için, ferromanyetik tabakalar arasındaki ayırım kuvvetlenmekte ve bundan dolayı ferromanyetik çiftlenme zayıflamaktadır (da Silva ve ark. 1999, Kakuno ve ark. 1999, Onishi ve ark. 2004).68. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoNi/Cu süperörgülerinin elektrodepozisyonu ve magnetorezistans özellikleri - Sayfa 87
sonucunda da, Ni konsantrasyonu arttıkça GMR değeri ile hassasiyet artar ve numune daha düşük manyetik alanlarda doyuma ulaşır (Zhang ve ark. 2005, Davis 2005). 4.6.3. Manyetik olmayan tabaka (Cu) kalınlığının manyetorezistansa etkisi Manyetik olmayan tabaka (Cu) kalınlığının manyetorezistansa etkisini incelemek amacıyla, pH=3.0 ve 0.02 M Ni konsantrasyonuna sahip çözeltiden üretilen N[CoNi(4nm)...
CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 72
60 Şekil 4.24‟te, manyetik olmayan tabaka kalınlığının % MR değişimi üzerindeki etkisi verilmiştir. Bu grafikten de görüldüğü üzere, tCu değeri 4 nm‟ye çıkarıldıkça, GMR değerinde genel bir artış meydana gelir. Cu tabakası ince olduğu zaman ferromanyetik tabakalar arasında, kuvvetli bir ferromanyetik etkileşme olur ve bu da GMR‟ı zayıflatır. Cu tabakası kalınlaştıkça, ferromanyetik tabakaların ay...

68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalınlığı
ferromanyetik
tabaka
kalın
manyetik
ince


68. SAYFA ICERIGI

56

%MR

2,5

BMR

EMR

2

1,5

1

0,5

0

-15 -10

-5

0

5 10 15

H(k Oe )

Şekil 4.19 [CoFe(6 nm)/Cu(0 nm)] yapısı için van der Pauw tekniği ile yapılan ölçümde gözlemlenen AMR eğrisi.
Diğer taraftan 3 nmden daha ince Cu tabakaları için MR eğrileri daha geniş bir biçime sahiptir, yani MR daha yüksek manyetik alanlarda doyuma ulaşır. 3nm den daha kalın Cu tabakaları için MR eğrileri daralmaktadır, yani MR doyum alanı daha küçük manyetik alanlara doğru kaymaktadır. tCu =4.5 nm olan numunede ise GMR %20 gibi maksimum bir değere ulaşmaktadır. Bu sonuçlar gösteriyor ki 3nm den daha ince Cu tabaka kalınlıkları için, manyetik tabakalar arasındaki manyetik etkileşmenin çok kuvvetli etkileşiminden dolayı GMR eğrilerinin yüksek değerlerde doyuma ulaştığı söylenebilir, zira ferromanyetik tabakaları birbirinden ayırmak için Cu tabaka kalınlığı yetersiz kalmaktadır. 3 nmden daha kalın Cu tabakaları için, ferromanyetik tabakalar arasındaki ayırım kuvvetlenmekte ve bundan dolayı ferromanyetik çiftlenme zayıflamaktadır (da Silva ve ark. 1999, Kakuno ve ark. 1999, Onishi ve ark. 2004).

İlgili Kaynaklarsingle.php