Deksmedetomidin-propofol ve fentanil-propofol kombinasyonlarının laringeal maske uygulanmasına etkilerinin karşılaştırılması
T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

i

DEKSMEDETOMİDİN-PROPOFOL VE FENTANİL-PROPOFOL KOMBİNASYONLARININ LARİNGEAL MASKE UYGULANMASINA
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Filiz ÜZÜMCÜGİL
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
ANKARA 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Propofol ve propofol lipuro enjeksiyon ağrısının yaş ve cinsiyete göre sıklığının araştırılması - Sayfa 37
yapmışlardır. İlkinde bradikinin salınımının kompliman aktivasyonu ve enjeksiyon ağrısına neden olabileceğinden hareketle 13 sağlıklı gönüllüden kan alarak bir grubun kanına salin bir grubun kanına LCT propofol bir grubunkine de MCT/LCT propofol ekleyerek bradikinin ve aktive kompleman 3 seviyelerine bakmışlardır. MCT/LCT ve LCT propofol gruplarında bradikinin seviyesi salinle karşılaştırıldığında...
Çocukluk çağında tanısal görüntüleme yöntemlerinde sedasyon için propofol ile midazolamın karşılaştırılması - Sayfa 41
Kadınlarda propofolün dağılım volümü ve klirensi yüksek iken, eliminasyon yarı ömrü kadın ve erkeklerde eşittir (42). Yaşlı hastalarda ise klirens azalmıştır ve küçük santral volümü mevcuttur (42). Mevcut veriler, propofolün renal hastalıklarda kinetiğinin değişmediğini göstermektedir. Bununla birlikte fentanil kullanımı, propofolün klirensini azaltabilir (46). Hepatik hastalarda, klirens değişmem...
Desfluranın antioksidan etkinliğinin propofol ile karşılaştırılması - Sayfa 57
Metabolizması Propofol karaciğerde glukronid ve sülfat ile konjugasyona uğrayarak böbrekler tarafından atılabilen suda çözünebilir bileşiklere dönüştürülür. Propofolün % l’i idrarla değişmeden ve % 2’si feçesle atılır. Propofolün metabolizmasının aktif olmadığı düşünülmektedir. Çünkü propofolün klirensi hepatik metabolizmayı aştığında, ekstrahepatik metabolizma veya ekstrarenal eliminasyon tartışı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
maske
laringeal
uzmanlık
üzümcügil
filiz


1. SAYFA ICERIGI

T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

i

DEKSMEDETOMİDİN-PROPOFOL VE FENTANİL-PROPOFOL KOMBİNASYONLARININ LARİNGEAL MASKE UYGULANMASINA
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Filiz ÜZÜMCÜGİL
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
ANKARA 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php