T.C. CLE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PLAST K, REKONSTRÜKT F ve ESTET K CERRAH ANAB
BA KANLI I

M DALI

DENEYSEL SIÇAN YANIK MODEL NDE L-GLUTAM N+L-ALAN N KULLANIMININ BA IRSAKLALARDA OLAB LECEK YAPISAL DE KL KLERE ETK VE BA IRSAKTAN BAKTER YEL TRANSLOKASYONA ETK N ARA TIRILMASI.

Dr.Semih GÜNAY TIPTA UZMANLIK TEZ
YARBAKIR-20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Febril nötropenik hastalarda Mannoz bağlayan lektin, H-fikolin, Prokalsitonin düzeylerinin enfeksiyon erken tanısına etkisi - Sayfa 1
T.C. STANBUL ÜN VERS TES CERRAHPA A TIP FAKÜLTES ENFEKS YON HASTALIKLARI VE KL N K M KROB YOLOJ ANAB L M DALI Danı man: Prof. Dr. NE E SALTO LU FEBR L NÖTROPEN K HASTALARDA MANNOZ BA LAYAN LEKT N, H-F KOL N, PROKALS TON N DÜZEYLER N N ENFEKS YON ERKEN TANISINA ETK S (UZMANLIK TEZ ) Dr. Sibel I LAK MUTCALI STANBUL - 2012 ...
Yanık nedeni ile acile başvuran hastaların sosyodemografik verileri ve mortalite üzerine etkili faktörler (iki yıllık retrospektif çalışma) - Sayfa 1
T.C. D CLE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES AC L TIP AD. YANIK NEDEN LE AC L SERV SE BA VURAN HASTALALARIN SOSYODEMOGRAF K VER LER VE MORTAL TE ÜZER NE ETK L FAKTÖRLER ( ki Y ll k Retrospektif Çal ma) Dr. Mehmet Tahir GÖKDEM R (UZMANLIK TEZ ) TEZ YÖNET C S Doç. Dr. Mustafa ALDEM R D YARBAKIR 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vers
fakültes
uzmanlık
anab
dalı
deneysel


1. SAYFA ICERIGI

T.C. CLE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PLAST K, REKONSTRÜKT F ve ESTET K CERRAH ANAB
BA KANLI I

M DALI

DENEYSEL SIÇAN YANIK MODEL NDE L-GLUTAM N+L-ALAN N KULLANIMININ BA IRSAKLALARDA OLAB LECEK YAPISAL DE KL KLERE ETK VE BA IRSAKTAN BAKTER YEL TRANSLOKASYONA ETK N ARA TIRILMASI.

Dr.Semih GÜNAY TIPTA UZMANLIK TEZ
YARBAKIR-2013

İlgili Kaynaklarsingle.php