Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Taksonomik problemleri doğru bir saprobiyolojik uygulama ve değerlendirme için bir ön şart olarak belirlemiştir.
Lawa (1980)’ya göre akarsularda müşterek yaşayan gruplar, biyolojik kriterlerin bir göstergesidir. Ayrıca biyolojik su kalitesi, akarsuyun organik kirlenmesinden dolayı oluşan biyolojik gösterge türlerine yani indikatör organizmalara ve ortamda bulunan oksijen miktarına göre değerlendirilmektedir.
Steinberg ve Schiefele (1988), epilitik diyatome florasının bioindikasyon değerini belirlemek için Amper Nehrinde yaptıkları çalışmada, bentik diyatomeleri 5 gruba ayırmışlardır. Bu gruplandırmanın evsel ve endüstriyel atık sularının neden olduğu değişik kirlilik derecelerine göre farklılıklar gösterdiğini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak iki yeni bentik diyatome grubu tespit ettiklerini ve bunların suyun içerdiği besin miktarına göre farklılık gösterdiklerini belirlemişlerdir.
Alg topluluklarının çok önemli bir kısmını oluşturan diyatomeler suyun kalitesinin belirlenmesinde uzun vadede kullanılan temel organizma gruplarındandır. Çevre kirliliği ile ilgili yapılacak çalışmalarda, o habitattaki diyatome kompozisyonunun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda, gelecekteki doğal çevrenin korunması ve yapılacak ekolojik çalışmalara bir veri parametresi sağlamak amaçlanmaktadır.
Akarsulardan daha etkili yararlanmak için diyatomelerin gelişimi ve bunları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla doğrultusunda, Dicle Nehrinin Diyarbakırdan geçen kısmında belirlenen 4 istasyonda bentik algler bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Bu çalışma, Dicle Nehrinin alg florasının oluşturulmasına da katkıda bulunacaktır.
515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Darıören ve Isparta derelerinin epilitik algleri ve su kalitesi üzerine bir araştırma - Sayfa 20
6 Lange-Bertalot (1978), Main nehrinde diyatomelerin saprobi sistemi ile ilişkisini incelemiş ve diyatome populasyonunun ekolojik dağılımının azalan saprobite ile sınırlı olmadığını, artan kirlilik düzeyleri ile ilgili olduğunu bildirmiştir. Diyatomelerle yapılan su kalitesi değerlendirmesinin fiziko-kimyasal verilere göre daha kısa zaman ve masraf gerektirdiğini belirtmiştir. Lange-Bertalot (197...
Batman çayı'nın algleri ve mevsimsel değişimleri - Sayfa 14
1. GİRİŞ Su, insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir. Yerküremizin %71´ini vücudumuzun ise neredeyse dörtte üçünü oluşturan su, yaşamımız için çok gerekli bir unsurdur. Canlılığın devamı yanında ekonomik aktivitelerimizde tamamen bu kaynağa bağlıdır. Su kaynaklarından tarım, sulama, enerji sağlama, ulaşım, içme suyu ve besin olarak yararlanılmaktadır. Sularda besin denilince akl...
Isparta Çayı algleri üzerinde bir araştırma - Sayfa 19
3 Lange-Bertalot ( 1978), Main nehrinde yaptığı çalışmada diyatomlann saprobi sistemi ile ilişkisini incelemiş ve diyatom populasyonunun ekolojik dağılımının azalan saprobite ile sınırlı olmadığını, sadece artan kirlilik düzeyleri ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Sadece seçilmiş az sayıda türleri değil aynı zamanda farklı gruplardaki diyatom kirliliklerini de bunların kirliliğe karşı hassasiyet ...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimyasal
diyatomelerin
epilitik
diyatome
diyatomeleri
fiziksel


15. SAYFA ICERIGI

Taksonomik problemleri doğru bir saprobiyolojik uygulama ve değerlendirme için bir ön şart olarak belirlemiştir.
Lawa (1980)’ya göre akarsularda müşterek yaşayan gruplar, biyolojik kriterlerin bir göstergesidir. Ayrıca biyolojik su kalitesi, akarsuyun organik kirlenmesinden dolayı oluşan biyolojik gösterge türlerine yani indikatör organizmalara ve ortamda bulunan oksijen miktarına göre değerlendirilmektedir.
Steinberg ve Schiefele (1988), epilitik diyatome florasının bioindikasyon değerini belirlemek için Amper Nehrinde yaptıkları çalışmada, bentik diyatomeleri 5 gruba ayırmışlardır. Bu gruplandırmanın evsel ve endüstriyel atık sularının neden olduğu değişik kirlilik derecelerine göre farklılıklar gösterdiğini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak iki yeni bentik diyatome grubu tespit ettiklerini ve bunların suyun içerdiği besin miktarına göre farklılık gösterdiklerini belirlemişlerdir.
Alg topluluklarının çok önemli bir kısmını oluşturan diyatomeler suyun kalitesinin belirlenmesinde uzun vadede kullanılan temel organizma gruplarındandır. Çevre kirliliği ile ilgili yapılacak çalışmalarda, o habitattaki diyatome kompozisyonunun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda, gelecekteki doğal çevrenin korunması ve yapılacak ekolojik çalışmalara bir veri parametresi sağlamak amaçlanmaktadır.
Akarsulardan daha etkili yararlanmak için diyatomelerin gelişimi ve bunları etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla doğrultusunda, Dicle Nehrinin Diyarbakırdan geçen kısmında belirlenen 4 istasyonda bentik algler bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Bu çalışma, Dicle Nehrinin alg florasının oluşturulmasına da katkıda bulunacaktır.
5

İlgili Kaynaklarsingle.php