T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DİPPER VE NON DİPPER HİPERTANSİYON HASTALARINDA ADMA(ASİMETRİK DİMETİL ARJİNİN) SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Adem GÜNGÖR
İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan CİNEMRE
DÜZCE 2010

i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aşikar ve subklinik hipotiroidinin nondipper kan basıncı paterni gelişimine etkisi - Sayfa 1
1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AŞİKAR VE SUBKLİNİK HİPOTİROİDİNİN NON DİPPER KAN BASINCI PATERNİ GELİŞİMİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr. Salih İnal TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET AYHAN KARAKOÇ ANKARA EYLÜL 2008 ...
Normal koroner anjiografisi olan dipper ve non-dipper hipertansif hasta gruplarında tımı frame skorunun karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Fatih ÖZÇELİK NORMAL KORONER ANJİOGRAFİSİ OLAN DİPPER VE NON-DİPPER HİPERTANSİF HASTA GRUPLARINDA TIMI FRAME SKORUNUN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Ercan AKŞİT EDİRNE – 2012 1 ...
Kronik böbrek yetmezliği hastalarında subklinik kardiyovasküler anormalliklerle adiponektin ve hs-CRP arasındaki ilişki - Sayfa 6
4 ÖZET KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA SUBKLİNİK KARDİYOVASKÜLER HASAR İLE ADİPONEKTİN VE hs-CRP ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzm. Dr. Bülent AKGÜL Yan Dal Uzmanlık Tezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Celalettin USALAN Aralık 2008, 53 sayfa Bu çalışmada diyaliz tedavisi gören non-dipper hastalarda adiponektin düzeyinin düşüklüğünün diğer risk faktörle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
anabilim
dalı
uzmanlık
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DİPPER VE NON DİPPER HİPERTANSİYON HASTALARINDA ADMA(ASİMETRİK DİMETİL ARJİNİN) SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Adem GÜNGÖR
İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan CİNEMRE
DÜZCE 2010

i

İlgili Kaynaklar
single.php