Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

İSTATİSTİKSEL ANALİZ Her iki grup için rapor edilen orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları %35 fark farz edildiğinde alfa 0,05 değeri ile ve %80 güçle toplam hasta sayısı 60 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirme için Statistical Package of Social Sciences(SPSS) 15.0 programı ile parametrik değerler için iki grubun karşılaştırılmasında Students t testi, non parametrik değerler için ki kare testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 1726. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Primer vezikoüreteral reflüde renal skar oluşumunda oksidatif stresin rolü - Sayfa 46
3.8.İstatistik Tüm istatistiksel analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 11.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Öncelikle Kolmogorov-Simirnov testi kullanılarak tüm değişkenlerin dağılımı değerlendirildi ve normal dağılım gösteren değişkenler ortalama ± SD, anormal dağılım gösteren değişkenler ise ortanca (minimum-maksimum) olarak ifade edildi. Gruplar arası ikili k...
Polikistik over sendromu olan kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve besin tüketiminin değerlendirilmesi - Sayfa 43
33 3.5. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 13.00 Windows istatistik paket programı (Statistical Packes for Social Sciences; SPSS Inc., Chicago ,Illinois, USA) kullanılarak yapıldı. İki nitel değişkenin karşılaştılmasında Ki- kare testi kullanıldı. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Shopiro – Wilk testi ile bakıldı. NCEP ATP- III ve IDF ‘e göre metabolik...
Nöromüsküler hastalarda ergoterapi yaklaşımlarının aktivite ve toplumsal katılım düzeyine etkisi - Sayfa 54
43 3.5.İstatistiksel Analiz Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Ölçümle belirlenen değişkenler, ortalama ± standart sapma (X ± SS) olarak ifade edilmiş, sayımla belirlenen değişkenler için yüzde (%) değeri hesaplanmıştır. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılmasında dağılımın normal olup olmadığına Shapiro Willks testi ile...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istatistiksel
grup
testi
parametrik
analiz
anlamlı


26. SAYFA ICERIGI

İSTATİSTİKSEL ANALİZ Her iki grup için rapor edilen orofaringeal kaçak basıncı ortalamaları %35 fark farz edildiğinde alfa 0,05 değeri ile ve %80 güçle toplam hasta sayısı 60 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirme için Statistical Package of Social Sciences(SPSS) 15.0 programı ile parametrik değerler için iki grubun karşılaştırılmasında Students t testi, non parametrik değerler için ki kare testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 17

İlgili Kaynaklarsingle.php