Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

mmHg

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
indüksiyon önyceerslei ştirmedenye1rdlekşötinrmceedenye1rdlekşstiormnreadenye2rdlekşstiormnreadenye3rdlekşstiormnreadenza5mdakns(odnk)ra
Şekil 4. Grupların ortalama arter basınçları (ort ss)

Grup U Grup S

5. KALP ATIM HIZI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırılmalarında ölçüm yapılan zamanlarda KAH ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p > 0.05 ) (Şekil 5).

atım/dk

80 75 70 65 60 55
indüksiyon önyceerlseiştirmedeyner1ldekştöirnmceedeyne1rldekştsiromneradeyner2ldekştsiromneradeyne3rldekştsiromneradeznam5dakns(dokn)ra

Grup U Grup S

Şekil 5. Grupların kalp atım hızları (ort ss)

2433. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 35
III.d. Kalp Atım Hızı Dişli ve dişsiz grup birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan zamanlarda kalp atım hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05) (Şekil 4). atım/dk 80 75 70 65 60 55 50 indüksiyon öncesi Kalp Atım Hızı dişli grup dişsiz grup yerleştirmeden 1 dk önce yerleştirmeden 1 dk sonra yerleştirmeden yerleştirmeden ...
Total intravenöz anesteziye deksmedetomidin eklenmesinin kognitif fonksiyonlara etkisi - Sayfa 23
Kalp Atım Hızı: Her iki grupta kalp atım hızında kontrol değerlerine göre, indüksiyon sonrası dönemde azalma görüldü. Gruplar arasında 30., 45., 60., 75. dakikalarda, ekstübasyonda ve derlenme odasındaki kalp atım hızlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. (p< 0.05) ( Şekil 2). Operasyon boyunca iki grubun hastalarında da tedavi gerektirecek düzeyde bradikardi veya taşikardi sapta...
Preoperatif verilen kaptoprilin TİVA ile oluşturulan kontrollü hipotansiyonda etkilerinin araştırılması - Sayfa 28
18 Perioperatif Kalp Atım Hızı Ortalama Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Grup P Grup K KAH ind.ö ind.s inesintz..ss 5. dk 15.dk 30.dk eks.ö ppppoooosssstttteooookpppps.4613s5050 ZAMAN Şekil 4.4; Perioperatif KAH ortalama değerlerinin gruplara göre dağılımı. Tablo 4.3: Perioperatif kalp atım hızı ortalama değerlerinin gruplara göre dağılı...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
ortalama
grup
kalp
atım
indüksiyon


33. SAYFA ICERIGI

mmHg

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
indüksiyon önyceerslei ştirmedenye1rdlekşötinrmceedenye1rdlekşstiormnreadenye2rdlekşstiormnreadenye3rdlekşstiormnreadenza5mdakns(odnk)ra
Şekil 4. Grupların ortalama arter basınçları (ort ss)

Grup U Grup S

5. KALP ATIM HIZI
Grup U ve Grup Snin birbirleriyle karşılaştırılmalarında ölçüm yapılan zamanlarda KAH ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p > 0.05 ) (Şekil 5).

atım/dk

80 75 70 65 60 55
indüksiyon önyceerlseiştirmedeyner1ldekştöirnmceedeyne1rldekştsiromneradeyner2ldekştsiromneradeyne3rldekştsiromneradeznam5dakns(dokn)ra

Grup U Grup S

Şekil 5. Grupların kalp atım hızları (ort ss)

24

İlgili Kaynaklarsingle.php