Dişsiz geriyatrik hastalarda Lm-unıque ile

kullanımlık LMlerde ameliyat süresince kaf içi basıncını monitörize etmeye gerek olmadığı ileri sürülmüştür (21).
Hemodinamik verilerin değerlendirilmesinde; Ali ve ark. (52) LMSnin tüp yapısının LMKya göre daha sert ve bükülemez olmasının yerleştirme sırasında hemodinamik parametrelerde artışa neden olabileceği hipotezini araştırdıkları çalışmalarında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamamışlardır. Bu sonuç bizim çalışmamızdaki bulgularımızla benzer olup çalışmamızda OABları, LMU ve LMS için sırasıyla LMler yerleştirilmeden önce 72.87 mmHg, 72.67 mmHg, yerleştirildikten sonraki 1. dk.da 73.07 mmHg, 71.81 mmHg , 5. dk. ise 67.37 mmHg, 64.78 mmHgdır. Çalışmamızda KAH, LMU ve LMS için sırasıyla yerleştirilmeden önce 72.6 atım/dk, 70 atım/dk, yerleştirildikten sonraki 1. dk.da 69.57 atım/dk, 69.59 atım/dk, 5.dk.da ise 66.03 atım/dk , 66.37 atım/dk.dır. Eschertzhuber ve ark.nın (44) yaptığı çalışmada LMP ve LMSnin hemodinamik yanıt üzerine etkisi karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Francksen ve ark. (55) LMU ile i-geli karşılaştırdığı çalışmalarında yerleştirme sırasında ve sonrasındaki 10 dk boyunca hemodinamik verileri kaydetmişler ve her iki gereç için de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır.
BİS verilerinin değerlendirilmesinde; çalışmamızda LMU ve LMS birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan tüm zamanlarda BİS ortalama değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. Driessen ve ark. (64), hemodinamik değişikliklerin endotrakeal entübasyon ve sternotomi esnasında BİS ile ortaya çıkabilecek değişikliklerle farkedilebilineceği konusunu araştırmışlar ve BİSin anestezinin derinliğini tespit etmede güvenli olduğunu fakat BİS değerleri ile hemodinamik değişiklikler arasındaki ilişkinin güvenli olamayacağı sonucuna varmışlardır. Gürses ve ark. (65) yaptıkları bir çalışmada BİS kullanılarak propofolün indüksiyon dozunun saptanmasında BİS kullanılmadan verilen indüksiyon dozuyla karşılaştırmışlar ve BİS kullanılarak yapılan entübasyonda indüksiyon dozunun azaltılmasında herhangi bir yan etki oluşturmadığı hemodinamik veriler arasında herhangi bir farklılık olmadığını saptamışlardır. Dolayısıyla BİS kullanılarak uygulanan propofol dozlarının azaltılması ile bizim çalışmamızda olduğu gibi yaşlı hastalarda güvenli ve yeterli derinlikte anestezi oluşturabilir.
3241. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orta kulak cerrahisinde esmololün entübasyon ve ekstübasyona hemodinamik yanıt ve bispektral indeks üzerine etkisi - Sayfa 48
44 Kearse ve ark. EEG değişkenlerinden BİS’i % 95 spektral keskinlik, ortalama frekans ve göreceli delta gücü gibi parametrelerle kıyaslamışlardır. Bu parametreler arasında BİS'in, propofol-nitröz oksit anestezisi altında cilt insizyonuna hasta cevabının önceden belirlenmesinde daha iyi bir gösterge olabileceğini bildirmişlerdir (114). Guignard ve ark. da ağrılı uyaranlara karşı kalp atım hızı v...
Laringeal Maske Unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırılması - Sayfa 44
LMS kullanımını karşılaştırdıklarında; kan görülme oranlarını LMU grubunda %23,3, LMS grubunda %3,7 olarak bulmuşlardır. Araştırmacılar bu durumu LMU yapısının daha sert olmasına, LMS’nin orofaringeal anatomiye uygun eliptik yapıdaki tüpü nedeniyle farinkse daha kolay yerleştirilmesi ile açıklamışlardır. Francksen ve ark.nın (66) LMU ve SSLM karşılaştırmalı bir çalışmada ise LMU grubunda gereçler ...
Erişkinlerde laringeal maske (Lma Unique) yerleştirilmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması - Sayfa 18
faringeal ve laringeal aktiviteyi daha fazla baskıladığı ve daha iyi çene gevşemesi sağladığı gösterilmiştir (46). Ancak, premedikasyon uygulanmaksızın propofol tek başına kullanıldığında LM yerleştirilmesi için yeterli koşulların sağlanamadığı (47,48), dozu yükseltildiğinde ise hemodinamik etkilerinin çok belirgin olduğu görülmüştür (47,49,50). Nakazawa ve ark. (51) anestezi indüksiyonunda midazo...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
anestezi
grup
propofol
indüksiyon
hemodinamik


41. SAYFA ICERIGI

kullanımlık LMlerde ameliyat süresince kaf içi basıncını monitörize etmeye gerek olmadığı ileri sürülmüştür (21).
Hemodinamik verilerin değerlendirilmesinde; Ali ve ark. (52) LMSnin tüp yapısının LMKya göre daha sert ve bükülemez olmasının yerleştirme sırasında hemodinamik parametrelerde artışa neden olabileceği hipotezini araştırdıkları çalışmalarında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamamışlardır. Bu sonuç bizim çalışmamızdaki bulgularımızla benzer olup çalışmamızda OABları, LMU ve LMS için sırasıyla LMler yerleştirilmeden önce 72.87 mmHg, 72.67 mmHg, yerleştirildikten sonraki 1. dk.da 73.07 mmHg, 71.81 mmHg , 5. dk. ise 67.37 mmHg, 64.78 mmHgdır. Çalışmamızda KAH, LMU ve LMS için sırasıyla yerleştirilmeden önce 72.6 atım/dk, 70 atım/dk, yerleştirildikten sonraki 1. dk.da 69.57 atım/dk, 69.59 atım/dk, 5.dk.da ise 66.03 atım/dk , 66.37 atım/dk.dır. Eschertzhuber ve ark.nın (44) yaptığı çalışmada LMP ve LMSnin hemodinamik yanıt üzerine etkisi karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Francksen ve ark. (55) LMU ile i-geli karşılaştırdığı çalışmalarında yerleştirme sırasında ve sonrasındaki 10 dk boyunca hemodinamik verileri kaydetmişler ve her iki gereç için de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır.
BİS verilerinin değerlendirilmesinde; çalışmamızda LMU ve LMS birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ölçüm yapılan tüm zamanlarda BİS ortalama değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. Driessen ve ark. (64), hemodinamik değişikliklerin endotrakeal entübasyon ve sternotomi esnasında BİS ile ortaya çıkabilecek değişikliklerle farkedilebilineceği konusunu araştırmışlar ve BİSin anestezinin derinliğini tespit etmede güvenli olduğunu fakat BİS değerleri ile hemodinamik değişiklikler arasındaki ilişkinin güvenli olamayacağı sonucuna varmışlardır. Gürses ve ark. (65) yaptıkları bir çalışmada BİS kullanılarak propofolün indüksiyon dozunun saptanmasında BİS kullanılmadan verilen indüksiyon dozuyla karşılaştırmışlar ve BİS kullanılarak yapılan entübasyonda indüksiyon dozunun azaltılmasında herhangi bir yan etki oluşturmadığı hemodinamik veriler arasında herhangi bir farklılık olmadığını saptamışlardır. Dolayısıyla BİS kullanılarak uygulanan propofol dozlarının azaltılması ile bizim çalışmamızda olduğu gibi yaşlı hastalarda güvenli ve yeterli derinlikte anestezi oluşturabilir.
32

İlgili Kaynaklarsingle.php