), konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve miyokardiyal infarkt (Mİ), atriyal fonksiyonlarda bozulma, AF gelişimi, inme ve böbrek hasarı (albüminüri ve böbrek yetmezliği) ile ilişkilidir. Normotansif hasta gruplarında bile nondipper paternli hastalar dipper özellik gösterenlere göre 2,35 kardiyovasküler relatif riske sahiptir (10).
3.5 Ölçme yöntemine göre farklı yansıyan kan basınçları 3.5.1 Beyaz Gömlek Hipertansiyonu
Amerikalı hipertansif hastaların yaklaşık % 10-20sinin sağlık merkezleri dışında ölçülen kan basıncı değerleri daha düşüktür (13). İtalya ‘da bu fenomen kadınların %30 ‘unda gözlenmektedir (4, 14). Bu hastalarda ofiste ölçülen kan basıncı sürekli olarak yüksek çıkarken, 24 saatlik kan basıncı veya evde ölçülen kan basıncı normal sınırlardadır. Bu durum beyaz gömlek hipertansiyonu (izole ofis hipertansiyonu) olarak bilinmektedir (15). İzole ofis hipertansiyonunun toplum genelinin yaklaşık %15 ‘inde bulunabileceğine ve hipertansiyon tanısı konulan bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %30) rastlanabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur (4, 16). İzole ofis hipertansiyonu olan bireylerde kardiyovasküler riskin normotansiflere göre artmış olduğu düşünülmesine rağmen, hem ofis hem de ambulatuar kan basıncı yükselmiş olan bireylere kıyasla daha düşük olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (16, 17). Ofiste hipertansif olduğu saptanan hastaların hangisinde izole ofis hipertansiyonu olduğunu tahmin etmek zordur (18); ancak bu durum, kadınlarda 1. derece (hafif) hipertansiyon olduğunda, ileri yaşlarda, sigara içmeyenlerde, yeni ortaya çıkan hipertansiyonda ve ofis kan basıncı ölçümleri sınırlı sayıda olduğunda daha sıktır (19). Yirmi dört saatlik ortalama ve gündüz kan basıncı değerleri normal aralıktayken, ofiste ölçülen kan basıncı en az üç ölçümde >140/90 mmHg olduğunda, izole beyaz önlük hipertansiyonu tanısı konulmalıdır. Bu tanı, evde ölçülen kan basıncı değerleri esas alınarak da konulabilir (birkaç ev ölçümünün ortalaması <135/85 mmHg ve muayenehane 1212. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esansiyel hipertansiyon hastalarında diurnal kan basıncı ritminin miyokard performans indeksi, endotel fonksiyonları ve aortik esneklik parametreleri üzerine olan etkisi - Sayfa 25
bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %30) rastlanabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur (26, 43). İzole muayenehane hipertansiyonu olan bireylerde kardiyovasküler riskin normotansiflere göre artmış olduğu düşünülmesine rağmen, hem muayenehane hem de ambulatuar kan basıncı yükselmiş olan bireylere kıyasla daha düşük olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (43, 44). Muayenehanede hipertansif o...
Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde aritmi riski ve noninvaziv aritmi göstergeleri - Sayfa 38
artmaktadır. Klinikte 140/90 mmHg'ya karşılık gelen ambulatuar kan basıncı değerleri 24 saatlik ortalama da 119-126/75-80 mmHg, gündüz ölçümlerinde ise 125-132/80-85 mmHg bulunmuştur (79). İzole Ofis Hipertansiyonu (Beyaz Gömlek Hipertansiyonu) Ambulatuar kan basıncı ölçümlerinin klinik kullanıma geçmesinden sonra bu terim yeni bir klinik antite olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klinik kan basın...
Esansiyel hipertansiyon hastalarında diurnal kan basıncı ritminin miyokard performans indeksi, endotel fonksiyonları ve aortik esneklik parametreleri üzerine olan etkisi - Sayfa 24
· Epizodik (en az günde bir) hipertansiyonun değerlendirilmesi · Hipotansiyon ile ilişkili semptomların değerlendirilmesi · Yaşlı hastalarda ilaç tedavisinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi · Antihipertansif tedavinin 24 saatlik etkinliğinin değerlendirilmesi · Otonom disfonksiyon ile seyreden hipertansiyonun değerlendirilmesi · Nokturnal hipertansiyon tanısı · Gebelik esnasında hipertans...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hipertansiyon
normal
yüksek
değerleri
basıncı
hastaların


12. SAYFA ICERIGI

), konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve miyokardiyal infarkt (Mİ), atriyal fonksiyonlarda bozulma, AF gelişimi, inme ve böbrek hasarı (albüminüri ve böbrek yetmezliği) ile ilişkilidir. Normotansif hasta gruplarında bile nondipper paternli hastalar dipper özellik gösterenlere göre 2,35 kardiyovasküler relatif riske sahiptir (10).
3.5 Ölçme yöntemine göre farklı yansıyan kan basınçları 3.5.1 Beyaz Gömlek Hipertansiyonu
Amerikalı hipertansif hastaların yaklaşık % 10-20sinin sağlık merkezleri dışında ölçülen kan basıncı değerleri daha düşüktür (13). İtalya ‘da bu fenomen kadınların %30 ‘unda gözlenmektedir (4, 14). Bu hastalarda ofiste ölçülen kan basıncı sürekli olarak yüksek çıkarken, 24 saatlik kan basıncı veya evde ölçülen kan basıncı normal sınırlardadır. Bu durum beyaz gömlek hipertansiyonu (izole ofis hipertansiyonu) olarak bilinmektedir (15). İzole ofis hipertansiyonunun toplum genelinin yaklaşık %15 ‘inde bulunabileceğine ve hipertansiyon tanısı konulan bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %30) rastlanabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur (4, 16). İzole ofis hipertansiyonu olan bireylerde kardiyovasküler riskin normotansiflere göre artmış olduğu düşünülmesine rağmen, hem ofis hem de ambulatuar kan basıncı yükselmiş olan bireylere kıyasla daha düşük olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (16, 17). Ofiste hipertansif olduğu saptanan hastaların hangisinde izole ofis hipertansiyonu olduğunu tahmin etmek zordur (18); ancak bu durum, kadınlarda 1. derece (hafif) hipertansiyon olduğunda, ileri yaşlarda, sigara içmeyenlerde, yeni ortaya çıkan hipertansiyonda ve ofis kan basıncı ölçümleri sınırlı sayıda olduğunda daha sıktır (19). Yirmi dört saatlik ortalama ve gündüz kan basıncı değerleri normal aralıktayken, ofiste ölçülen kan basıncı en az üç ölçümde >140/90 mmHg olduğunda, izole beyaz önlük hipertansiyonu tanısı konulmalıdır. Bu tanı, evde ölçülen kan basıncı değerleri esas alınarak da konulabilir (birkaç ev ölçümünün ortalaması <135/85 mmHg ve muayenehane 12single.php