değerleri >140/90 mmHg olduğunda); ancak ambulatuar kan basıncı monitörizasyonuyla izole beyaz önlük hipertansiyonu tanısı konulmuş bireylerin evde kan basıncı ölçümüyle belirlenenlerle tamamen aynı grupta olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (17). Bazı bireylerde, evdeki kan basıncı yüksek ve ambulatuar kan basıncı normalken, diğerlerinde bunun tersi olabilir. İzole beyaz önlük hipertansiyonu belirlendikten sonra, metabolik risk faktörleri ve organ hasarı araştırılmalıdır. Organ hasarı veya yüksek kardiyovasküler risk profili saptandığında ilaç tedavisi başlatılmalıdır.
3.5.2. İzole Ambulatuar veya Maskeli Hipertansiyon Beyaz gömlek hipertansiyonunun tersi bir fenomen de tarif edilmiştir. Ofiste kan basın-
cı normal olan (<140/90 mmHg) bireylerde yükselmiş ambulatuar veya evdeki kan basıncı değerleri olabilir ve bu duruma "izole ambulatuar hipertansiyon" veya "maskeli hipertansiyon" adı verilir (16). Toplumdaki prevalansı, yaklaşık olarak beyaz önlük hipertansiyonu kadardır (16, 17) ve ofis kan basıncı değerleri normal olan her 7 veya 8 bireyden yaklaşık birinin bu kategoriye girebileceği hesaplanmıştır (17). Bu durumun zaman içindeki sürekliliğine ilişkin bilgiler sınırlı olmakla birlikte, gerçekten normal kan basıncı olan bireylerle karşılaştırıldığında, bu tür bireylerde metabolik risk faktörü prevalansında artışla birlikte organ hasarı prevalansının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (4, 17, 20). 3.6. Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ve Kan Basıncının Diürnal Değişkenliği Ambulatuar kan basıncı izleminin ilk kullanım amacı antihipertansif ilaçların etkinlik- lerinin ve etki sürelerinin, vaditepe oranlarının belirlenmesi gibi özelliklerinin test edilmesi olmuştur. Kan basıncının günlük seyrinin invaziv olmayan bir yöntemle değerlendirilmesi, ambulatuar kan basıncı izleminin klinik çalışmalarda da kullanımını sağlamıştır. Bu araştırmalar günlük ortalama kan basıncı, gece ortalama kan basıncı, kan basıncının 13



13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esansiyel hipertansiyon hastalarında diurnal kan basıncı ritminin miyokard performans indeksi, endotel fonksiyonları ve aortik esneklik parametreleri üzerine olan etkisi - Sayfa 25
bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %30) rastlanabileceğine ilişkin kanıtlar mevcuttur (26, 43). İzole muayenehane hipertansiyonu olan bireylerde kardiyovasküler riskin normotansiflere göre artmış olduğu düşünülmesine rağmen, hem muayenehane hem de ambulatuar kan basıncı yükselmiş olan bireylere kıyasla daha düşük olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (43, 44). Muayenehanede hipertansif o...
Hipertansiyonlu hastalarda gece kan basıncının yetersiz düsmesi ile serotonin düzeyinin ilişkisi tıpta - Sayfa 18
Tablo 3. Ambulatuar kan basıncı izlemiyle Hipertansiyon tanısı koymak için eşik değerler. 24 Saat Ortalama Gündüz Ortalama Gece Ortalama SKB(mmHg) >125-130 >130-135 > 120 ve/veya ve/veya ve/veya DKB(mmHg) >80 >85 >70 Ambulatuar Kan Basıncı Takibinin Yararlı Olduğu Durumlar Aynı veya farklı muayene vizitlerinde yapılan ölçümlerde önemli değişkenlik saptanması, Ofis veya beyaz önlük ...
Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisinde aritmi riski ve noninvaziv aritmi göstergeleri - Sayfa 38
artmaktadır. Klinikte 140/90 mmHg'ya karşılık gelen ambulatuar kan basıncı değerleri 24 saatlik ortalama da 119-126/75-80 mmHg, gündüz ölçümlerinde ise 125-132/80-85 mmHg bulunmuştur (79). İzole Ofis Hipertansiyonu (Beyaz Gömlek Hipertansiyonu) Ambulatuar kan basıncı ölçümlerinin klinik kullanıma geçmesinden sonra bu terim yeni bir klinik antite olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klinik kan basın...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
hipertansiyon
basın
normal
basıncı
beyaz


13. SAYFA ICERIGI

değerleri >140/90 mmHg olduğunda); ancak ambulatuar kan basıncı monitörizasyonuyla izole beyaz önlük hipertansiyonu tanısı konulmuş bireylerin evde kan basıncı ölçümüyle belirlenenlerle tamamen aynı grupta olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (17). Bazı bireylerde, evdeki kan basıncı yüksek ve ambulatuar kan basıncı normalken, diğerlerinde bunun tersi olabilir. İzole beyaz önlük hipertansiyonu belirlendikten sonra, metabolik risk faktörleri ve organ hasarı araştırılmalıdır. Organ hasarı veya yüksek kardiyovasküler risk profili saptandığında ilaç tedavisi başlatılmalıdır.
3.5.2. İzole Ambulatuar veya Maskeli Hipertansiyon Beyaz gömlek hipertansiyonunun tersi bir fenomen de tarif edilmiştir. Ofiste kan basın-
cı normal olan (<140/90 mmHg) bireylerde yükselmiş ambulatuar veya evdeki kan basıncı değerleri olabilir ve bu duruma "izole ambulatuar hipertansiyon" veya "maskeli hipertansiyon" adı verilir (16). Toplumdaki prevalansı, yaklaşık olarak beyaz önlük hipertansiyonu kadardır (16, 17) ve ofis kan basıncı değerleri normal olan her 7 veya 8 bireyden yaklaşık birinin bu kategoriye girebileceği hesaplanmıştır (17). Bu durumun zaman içindeki sürekliliğine ilişkin bilgiler sınırlı olmakla birlikte, gerçekten normal kan basıncı olan bireylerle karşılaştırıldığında, bu tür bireylerde metabolik risk faktörü prevalansında artışla birlikte organ hasarı prevalansının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (4, 17, 20). 3.6. Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi ve Kan Basıncının Diürnal Değişkenliği Ambulatuar kan basıncı izleminin ilk kullanım amacı antihipertansif ilaçların etkinlik- lerinin ve etki sürelerinin, vaditepe oranlarının belirlenmesi gibi özelliklerinin test edilmesi olmuştur. Kan basıncının günlük seyrinin invaziv olmayan bir yöntemle değerlendirilmesi, ambulatuar kan basıncı izleminin klinik çalışmalarda da kullanımını sağlamıştır. Bu araştırmalar günlük ortalama kan basıncı, gece ortalama kan basıncı, kan basıncının 13







single.php