5.3 Sol Atriyumun Fazik Volümleri Sol atriyumun fazik valümleri temel olarak pasif boşalma, iletim (conduit) ve aktif
boşaltma fazlarından oluşur (30, 41). Bu fazlar yüzeyel EKG bağlanarak P dalgası, QRS ve T sonu noktaları referans alınarak ölçülür. Maksimal volüm sol ventrikül (SV) sistolü esnasında oluşurken minimal volüm SV diyastolü esnasında ölçülür (42, 43). Ölçümler Simpson metodu ile ve farklı formüllerle yapılabilmektedir (44). Şekil-1 de sol atriyum maksimal volüm ölçümü örneği gösterilmiştir.
LA volümleri temel olarak basınç ve volüm yükü ile ilşkili olarak artar. LA volümleri yaş, atletler ve intrinsik hastalıklardan etkilenir (diyastolik yetmezlik, kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği) (45). LA volümlerindeki artış AF, konjestif kalp yetmezliği, inme ve akut miyokart infarktüsü gibi sekonder kardiyak olaylar için risk faktörüdür (42, 43).
Şekil- 1 yüzeyel EKG de T dalgasının sonunda sol atriyal maksimal volümü ölçülür. 1717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda atriyal miyokardiyal fonksiyonların kardiyoversiyon öncesi ve sonrasında atriyal fibrilasyon rekürensini öngördürmedeki yeri - Sayfa 25
2.4.2. Fazik LA hacimleri Total LA hacmi pasif boşalım volümü + iletim volümü + aktif boşalım volümünden oluşmaktadır. Pasif boşalım volümü, aktif atriyal kontraksiyondan önce sol ventriküle iletilen kan volümüdür. LA iletim volümü pulmoner venlerden gelen ve mitral kapak açıldığında pasif olarak sol ventriküle dolan volümü temsil eder. Aktif boşalma ise atriyal sistolde sol ventriküle pompalanan...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

volüm
atriyum
ventrikül
atriyal
kalp
sonu


17. SAYFA ICERIGI

5.3 Sol Atriyumun Fazik Volümleri Sol atriyumun fazik valümleri temel olarak pasif boşalma, iletim (conduit) ve aktif
boşaltma fazlarından oluşur (30, 41). Bu fazlar yüzeyel EKG bağlanarak P dalgası, QRS ve T sonu noktaları referans alınarak ölçülür. Maksimal volüm sol ventrikül (SV) sistolü esnasında oluşurken minimal volüm SV diyastolü esnasında ölçülür (42, 43). Ölçümler Simpson metodu ile ve farklı formüllerle yapılabilmektedir (44). Şekil-1 de sol atriyum maksimal volüm ölçümü örneği gösterilmiştir.
LA volümleri temel olarak basınç ve volüm yükü ile ilşkili olarak artar. LA volümleri yaş, atletler ve intrinsik hastalıklardan etkilenir (diyastolik yetmezlik, kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği) (45). LA volümlerindeki artış AF, konjestif kalp yetmezliği, inme ve akut miyokart infarktüsü gibi sekonder kardiyak olaylar için risk faktörüdür (42, 43).
Şekil- 1 yüzeyel EKG de T dalgasının sonunda sol atriyal maksimal volümü ölçülür. 17single.php