6-MATERYAL VE METOD i) Hasta seçimi
Hastalar N.E. Ünv. Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin tarama için başvuran hastalardan çalışmaya alınma kriterlerine uygun olanlar seçilerek dahil edilmiştir.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri : Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin kontrol veya chek-up için başvuran hastalardan ofis tansiyon ölçümleri 120/80 olan, diyabeti ve bilinen koroner arter hastalığı olmayan, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir ilaç kullanmayan, bilinen sistemik hastalığı, geçirilmiş SVO hikayesi bulunmayan sinüs ritmindeki hastalar dahil edilmiştir.
Çalışmadan dışlanma kriterleri : LV ejeksiyon fraksiyonu <%50 olan hastalar ekokardiyografik görüntü kalitesi yetersiz olanlar sinüs ritminde olmayanlar perikardiyal effüzyonu olanlar diyabet hastaları bilinen koroner arter hastalığı olanlar tiroit hastaları kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar kapak hastalığı olanlar digital, antiaritmik ilaç, antihipertansif ilaç kullananlar inme geçirmiş olanlar sol atriyumu belirgin dilate tesbit edilenler bilinen PAF(paroksismal atriyal fibrilasyon ) atakları olanlar istirahat EKG sinde ileti defekti olanlar 2020. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner arter hastalığı ve yaygınlığı ile aortik nabız dalga hızı arasındaki ilişki - Sayfa 33
5. MATERYAL VE METODLAR: Hasta Seçimi: Araştırma protokolü için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan izin alındı. Araştırmaya dahil edilmek üzere DEÜTF kardiyoloji bölümüne stabil anjina pektoris şikayeti ile başvuran, koroner arter hastalığı şüphesi ile koroner anjiyografi yapılma kararı alınan ve bu nedenle kardiyoloji servisine yatışı yapılan hastalar beli...
Hipertansif hastalarda kalp hızı, kalp hızı değişkenliği ve kardiyovasküler risk belirteçleri arasındaki ilişki - Sayfa 44
3. MATERYAL VE METODLAR : Hasta Seçimi: Araştırma protokolü için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan izin alındı. Araştırmaya dahil edilmek üzere DEÜTF kardiyoloji bölümüne tansiyon yüksekliği ile başvuran ve/veya takipte olan hastalar, dahil edilme - hariç edilme kriterlerine uygun olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışma için uygun kriterleri taşıyan hastalar...
Torakal ve abdominal aort anevrizmalarında arteryal stifnes incelemesi - Sayfa 36
3. MATERYAL ve METOD 3.1. Hasta ve Kontrol Grubu 01.11.2009 – 30.09.2010 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim dalı polikliniğine başvuran hastaların rutin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, çekilmiş olan BT’lerinde ayrı ayrı abdominal ve torakal aort anevrizması olan hastalar bilgilendirildikten sonra onamları alınarak çalışmaya dahil ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışmaya
koroner
hasta
arter
hastalar
dahil


20. SAYFA ICERIGI

6-MATERYAL VE METOD i) Hasta seçimi
Hastalar N.E. Ünv. Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin tarama için başvuran hastalardan çalışmaya alınma kriterlerine uygun olanlar seçilerek dahil edilmiştir.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri : Meram tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine rutin kontrol veya chek-up için başvuran hastalardan ofis tansiyon ölçümleri 120/80 olan, diyabeti ve bilinen koroner arter hastalığı olmayan, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir ilaç kullanmayan, bilinen sistemik hastalığı, geçirilmiş SVO hikayesi bulunmayan sinüs ritmindeki hastalar dahil edilmiştir.
Çalışmadan dışlanma kriterleri : LV ejeksiyon fraksiyonu <%50 olan hastalar ekokardiyografik görüntü kalitesi yetersiz olanlar sinüs ritminde olmayanlar perikardiyal effüzyonu olanlar diyabet hastaları bilinen koroner arter hastalığı olanlar tiroit hastaları kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar kapak hastalığı olanlar digital, antiaritmik ilaç, antihipertansif ilaç kullananlar inme geçirmiş olanlar sol atriyumu belirgin dilate tesbit edilenler bilinen PAF(paroksismal atriyal fibrilasyon ) atakları olanlar istirahat EKG sinde ileti defekti olanlar 20single.php