EKG p dalgasının başlangıcı arası zaman (coupling time), p başlangıcı ile A piki zamanları ve p başlangıcı ile A dalgasının sonuna kadar geçen süre TEMA (total elektromekanikal aktivasyon zamanı) hesaplandı. iiii) İstatiksel analiz
Bu çalışmada istatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 18,0 paket programı ile yapılmıştır. Sayısal verilerin normal dağılım analizi merkezi limit teoremine göre histogram eğrilerine bakılarak değerlendirildi. Sayısal veriler normal dağılım göstermekteydi. Sayısal verilerin gruplar arasındaki karşılaştırılması independent sample T testi ile yapıldı ve tanımlayıcı parametreler ortalama standart sapma olarak verildi. Sonuçlar % 95lik güven aralığında, anlamlılık P<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 2222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül oluşturulmasının pulmoner hipertansiyon gelişimine etkisi - Sayfa 27
16 grup arasında Kruskal-Wallis testi ile anlamlılık varsa, Bonferroni düzeltmeli MannWhitney U testi ile gruplar arası karşılaştırma yapıldı. Bu testte istatistiksel anlamlılık p < 0.016 [0.05/grup sayısı (=3)] olarak alındı. Üç grup arasında sayısal olmayan verilerin karşılaştırılması ise ki-kare (chi-square, χ2) testi kullanılarak yapıldı. HD grubunda AVF oluşturmadan önceki ve sonraki verile...
Lone paroksizmal atriyal fibrilasyonu olan hastalarda endotel fonksiyonları, intra-interatriyal ileti özellikleri ve diyastolik fonksiyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi - Sayfa 57
43 çaplarının analizi ile ölçümlerin ortalaması alındı. Reaktif hiperemiye arter yanıtı manşon şişirilmesinden önceki çaptaki değişimin yüzdesi olarak ifade edildi. (%) FMD = [(Zirve hiperemi düzeyindeki brakiyal arter çapı – bazal brakiyal arter çapı) / bazal brakiyal arter çapı ] x 100 formülüyle hesaplandı (186). 3.3. Etik Çalışmamız, Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak dü...
Dipper ve non-dipper hipertansiyon hastalarında ADMA (Asimetrik Dimetil Arjinin) seviyelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 33
albümin/kreatinin oranı 30–300 mg/g arasındaki değerler mikroalbuminüri olarak değerlendirildi. Kan üre nitrojeni için 6–20 mg/dl, kreatinin için 0,6– 1,2 mg/dl, Na için 135–145 mmol/L, K için 3,6–5,1 mmol/L, AST için 0–40 U/L, ALT için 0-40U/L, TG için 35–150 mg/dl, Total kolesterol için 120- 200 mg/dl, HDL kolesterol için 30–70 mg/dl, LDL kolesterol için 60-170 mg/dl, Ürik asit için 2,5–7 mg/dl...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sayısal
testi
istatistiksel
normal
analiz
dağılım


22. SAYFA ICERIGI

EKG p dalgasının başlangıcı arası zaman (coupling time), p başlangıcı ile A piki zamanları ve p başlangıcı ile A dalgasının sonuna kadar geçen süre TEMA (total elektromekanikal aktivasyon zamanı) hesaplandı. iiii) İstatiksel analiz
Bu çalışmada istatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 18,0 paket programı ile yapılmıştır. Sayısal verilerin normal dağılım analizi merkezi limit teoremine göre histogram eğrilerine bakılarak değerlendirildi. Sayısal veriler normal dağılım göstermekteydi. Sayısal verilerin gruplar arasındaki karşılaştırılması independent sample T testi ile yapıldı ve tanımlayıcı parametreler ortalama standart sapma olarak verildi. Sonuçlar % 95lik güven aralığında, anlamlılık P<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 22single.php