AF PAF PDD TDI LA LAV LAEF LV KKY İAS EDZ MY EF AMİ

: Atriyal fibrilasyon : paroksismal atriyal fibrilasyon : p dalda dispersiyonu : doku dopler görüntüleme : sol atriyum : sol atriyal volüm : sol atriyum ejeksiyon fraksiyonu :sol ventrikül : konjestif kalp yetmezliği : interatriyal septum : E deselerasyon zamanı : mitral yetmezlik : ejeksiyon fraksiyonu : Akut miyokart infarktüsü

55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kalp yetmezliği hastalarında atriyal dissenkroni varlığının erken ve geç dönemde morbidite ve mortalite üzerine etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 5
MY MD NYHA PAF PDD PET PreAH PVa SA SaA SAA SAEF SAFK SAH SAHİ SolV SolVEF SolVH SPECT SPAB TÖE : Mitral yetersizliği : Mitral darlığı : New York kalp cemiyeti : Paroksismal atriyal fibrilasyon : P dalga dispersiyonu : Pozitron emisyon tomografi : Atriyal kasılma öncesi hacim : Pulmoner venöz atriyal ters akım hızı : Sol atriyum : Sağ atriyum : Sol atriyal apendiks : Sol atriyum ejeksiyon fraks...
Paroksismal atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sağ ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi - Sayfa 9
miyokard disfonksiyonu sonucu bozulabilir. Ciddi volüm yükü olmadıkça, sağ ventrikül sistolik fonksiyonları korunmasına rağmen diastolik fonksiyonlar erken dönemde bozulma eğilimindedir. Sağ ventrikül volüm yükü arttıkça gerilen kardiyak miyofibriller, bir süre sonra fonksiyonları gerileyerek uzamaya başlarlar. Sağ ventrikül genişlemeye başlayıp, anormal septal hareketler oluşur. Sağ ventrikül gen...
Kalp kapak replasmanı sonrası mortalite ile kırmızı hücre dağılım genişliği ilişkisi - Sayfa 16
Asemptomatik hastalarda, on yıla kadar varan iyi bir sağkalım saptanmıştır. Gebelik, atriyal fibrilasyon veya emboli gibi komplikasyonların tetiklediği ani kötüleşmelere bağlı olarak, ilerleme çok değişken seyretmektedir. Girişim yapılmadığı takdirde semptomatik hastaların prognozu kötüdür.8 2.5 Mitral Yetmezliği 2.5.1 Patofizyoloji Valvüler-ventriküler kompleksi oluşturan mitral anülüs, kapakçık...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fraksiyonu
kalp
ejeksiyon
atriyal
fibrilasyon
ventrikül


5. SAYFA ICERIGI

AF PAF PDD TDI LA LAV LAEF LV KKY İAS EDZ MY EF AMİ

: Atriyal fibrilasyon : paroksismal atriyal fibrilasyon : p dalda dispersiyonu : doku dopler görüntüleme : sol atriyum : sol atriyal volüm : sol atriyum ejeksiyon fraksiyonu :sol ventrikül : konjestif kalp yetmezliği : interatriyal septum : E deselerasyon zamanı : mitral yetmezlik : ejeksiyon fraksiyonu : Akut miyokart infarktüsü

5single.php