Diyabetik hastalarda Michigan Nöropati Tarama Enstrümanı bulgularının elektrofizyolojik bulgularla bağıntısı


T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİYABETİK HASTALARDA MICHIGAN NÖROPATİ TARAMA ENSTRÜMANI BULGULARININ ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARLA
BAĞINTISI
Dr. Ersan CENGİZHAN
TIPTA UZMANLIK TEZİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU
ISPARTA 2010
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Pulmoner tromboemboli saptanan hastalarda polisomnografi bulguları Plysomnography outcome ın patıent wıth pulmonary thromboembolısm - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PULMONER TROMBOEMBOLİ SAPTANAN HASTALARDA POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI Dr. B.Deniz KOSOVALI ÖZÇALIŞKAN 17.11.2011 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………. Prof. Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “Tıpta Uzmanlık” derecesine uygun ve yeterli bir çalışma olduğunu o...
Gaziantep ilindeki çocukluk çağı immün trombositopenik purpura hastalarında klinik seyir, labaratuar bulguları ve tedavi cevaplarının değerlendirilmesi - Sayfa 3
TEZ ONAY SAYFASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GAZİANTEP İLİNDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA HASTALARINDA KLİNİK SEYİR, LABORATUAR BULGULARI VE TEDAVİ CEVAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Özlem KARAOĞLU Mayıs 2011 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı ………………………………… Prof. Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalı...
Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI SİROZ OLGULARINDA DİNAMİK BT BULGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARIYLA İLİŞKİSİ Dr. Bora KALAYCIOĞLU TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. L. Oktay ERDEM ZONGULDAK 2009 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzmanlık
danışmanı
üniversitesi
fakültesi
tezi
tıpta


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİYABETİK HASTALARDA MICHIGAN NÖROPATİ TARAMA ENSTRÜMANI BULGULARININ ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARLA
BAĞINTISI
Dr. Ersan CENGİZHAN
TIPTA UZMANLIK TEZİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Hasan Rifat KOYUNCUOĞLU
ISPARTA 2010
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)single.php