Doğu sanatının Modern Avrupa sanatına etkisi


DOGU SANATI’NIN MODERN AVRUPA SANATI’NA ETKiSi
Hazrrlayan: Mehtap DEDE KODAMAN Damman: Yrd.Doy. Mehtap COMERT KESKiN
Lisansiistii Egitim, Ogretim ve Smav Yonetmeliginin Giizel Sanatlar Egitimi Ana Sanat Dah Resim-i Egitimi Sanat Dah iyin ongordiigu YVKSEK LiSANS TEZi olarak hazrrlanrmtrr.
Edirne Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii
Haziran, 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sivas Yarıaçık Cezaevi işletmeciliği ve etkinliklerin hükümlülerin iş tatmini üzerindeki etkisi - Sayfa 1
sivAS yARIA<;IK CEZAEVi i~LETMECiLiGi VE ETKiNLiKLERiN HUKUMLULERiN i~ TATMiNi UZERiNDEKi ETKiSi Mehtap ~EKER CUMHUR1YET 0NiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTUSU Lisansilstii Egitim-Ogretim ve Smav Yonetmeliginin <;ah~ma Ekonomisi ve Endustri ili~kilileri Ana Bilim Dahl Yonetim ve <;ah~ma Psikolojisi Bilim Dah ir;in Ongordugil YUKSEK LiSANS TEZi Olarak Haz1rlanm1~tir. Tez Dam~mam Yrd. Dor;. D...
Sanat eğitiminde imge ve imgenin yeri - Sayfa 1
SANAT EGiTiMiNDE iMGE VE iMGENiN YERi YelizOSKAY YVKSEK LiSANS TEZi Gilzel Sanatlar Egitimi Anabilim Dah Daru~man: Yrd. Drn;. Metin iNCE Eski~ehir Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisu Ocak2004 ...
Sanat eğitiminde çoklu zek kuramı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (ilköğretim ikinci kademe resim-iş eğitimi programı örneği ile) - Sayfa 3
T.C. ULUDAG DNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLBR ENSTiTirSUNE Muhlis ARABACI'ya ait " Sanat E gitiminde <;:oklu Zekii Kuram1 ve Kayna$hnlm1$ Sanat Egitimi Yontemi (ilkogretim ikinci Kademe Resim-i$ Egitimi Program1 Omegi ile)" adh i,;ah$ma, jiirimiz tarafmdan Giizel Sanatlar Egitimi Anabilim Dah, Resim-i$ Egitimi Bilim Dalmda Yiiksek Lisans tezi olarak kabul edilmi$tir. Dye II ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
egitim
sanat
sanatlar
bilimler
universitesi


1. SAYFA ICERIGI

DOGU SANATI’NIN MODERN AVRUPA SANATI’NA ETKiSi
Hazrrlayan: Mehtap DEDE KODAMAN Damman: Yrd.Doy. Mehtap COMERT KESKiN
Lisansiistii Egitim, Ogretim ve Smav Yonetmeliginin Giizel Sanatlar Egitimi Ana Sanat Dah Resim-i Egitimi Sanat Dah iyin ongordiigu YVKSEK LiSANS TEZi olarak hazrrlanrmtrr.
Edirne Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii
Haziran, 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php