Domatesin hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerine araştırmalar

yağlardaki en önemli bileşenin timol olduğu tespit edilmiştir. İki farklı kekik türünden elde edilen yağların A. parasiticusun gelişimini baskılamak için gerekli minimum dozunun 50 ppm olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte fungus tarafından gerçekleştirilen aflatoksin üretimide aynı doz kullanılarak engellenmiştir. Fungus gelişimi üzerine öldürücü dozların, T. eriocalyx için 500 ppm T. X-parlock için ise 1000 ppm olduğu bulunmuştur. Minimum engelleyici doza (250 ppm) maruz bırakılan A. parasiticus elektron mikroskobunda incelendiğinde, fungusa ait hücre membranında ve hücre duvarında onarılamaz zararlar saptanmıştır (Rasooli ve Owlia 2005).
Kiraz meyvesinde hasat sonrası dönemde fungal gelişime bağlı çürümeler ve duyusal özelliklerdeki kayıpları engellemek amacı ile kirazlar, içerisine timol, ögenol veya mentol ilave edilen modifiye atmosfer paketlerde (MAP) 1Cde %90 oransal nem koşullarında 16 gün boyunca depolanmışlardır. Uçucu yağlar ile kombine edilmiş MAPlarda depolanan kirazların mikrobiyal analiz sonuçlarına göre meyve yüzeyindeki fungusların ve mayaların ve toplam aerobik mezofilik bakteri kolonilerinin sadece MAPlarda depolanan kontrol grubu meyvelerine göre sırasıyla 4 ve 2-log CFU oranında engellediği saptanmıştır. Meyveler kalite açısından karşılaştırıldığında ise kontrol grubuna göre uygulama yapılan meyvelerde ağırlık kaybının daha az, daha sert ve sapların daha yeşil olduğu tespit edilmiştir (Serrano ve ark. 2005).
Sofralık üzümlerin 56 gün boyunca MAP içerisinde timol veya ögenol eklenmesi ile aktif paketleme yöntemi geliştirilmiştir. Kontrol grubu üzüm danelerinde niteliksel kayıplar tespit edilmiştir. Bunlar; duyusal, besinsel ve yapısal kayıplardır. Bu kayıplar ögenol veya timol eklenmiş MAP ortamında bulunan danelerde büyük ölçüde engellenmiştir. Bu duruma ek olarak kontrol grubuna oranla uygulama grubundaki danelerde daha az mikrobiyal bozulma olduğu bildirilmiştir (Valero ve ark. 2006).
Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), Suriye kekiği (Origanum syriacum var. bevanii Holmes.) ve karabaş kekik (Thymbra spicata L.), türlerinden elde edilen uçucu yağların antifungal etkileri depolanmış turunçgil meyvelerinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinden A. alternata (kahverengi leke hastalığı), P. digitatum (yeşil küf çürüklüğü), B. cinerea (kurşuni küf) ve A. niger (siyah
1022. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
meyve
tespit
uygulama
ögenol
meyveler


22. SAYFA ICERIGI

yağlardaki en önemli bileşenin timol olduğu tespit edilmiştir. İki farklı kekik türünden elde edilen yağların A. parasiticusun gelişimini baskılamak için gerekli minimum dozunun 50 ppm olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte fungus tarafından gerçekleştirilen aflatoksin üretimide aynı doz kullanılarak engellenmiştir. Fungus gelişimi üzerine öldürücü dozların, T. eriocalyx için 500 ppm T. X-parlock için ise 1000 ppm olduğu bulunmuştur. Minimum engelleyici doza (250 ppm) maruz bırakılan A. parasiticus elektron mikroskobunda incelendiğinde, fungusa ait hücre membranında ve hücre duvarında onarılamaz zararlar saptanmıştır (Rasooli ve Owlia 2005).
Kiraz meyvesinde hasat sonrası dönemde fungal gelişime bağlı çürümeler ve duyusal özelliklerdeki kayıpları engellemek amacı ile kirazlar, içerisine timol, ögenol veya mentol ilave edilen modifiye atmosfer paketlerde (MAP) 1Cde %90 oransal nem koşullarında 16 gün boyunca depolanmışlardır. Uçucu yağlar ile kombine edilmiş MAPlarda depolanan kirazların mikrobiyal analiz sonuçlarına göre meyve yüzeyindeki fungusların ve mayaların ve toplam aerobik mezofilik bakteri kolonilerinin sadece MAPlarda depolanan kontrol grubu meyvelerine göre sırasıyla 4 ve 2-log CFU oranında engellediği saptanmıştır. Meyveler kalite açısından karşılaştırıldığında ise kontrol grubuna göre uygulama yapılan meyvelerde ağırlık kaybının daha az, daha sert ve sapların daha yeşil olduğu tespit edilmiştir (Serrano ve ark. 2005).
Sofralık üzümlerin 56 gün boyunca MAP içerisinde timol veya ögenol eklenmesi ile aktif paketleme yöntemi geliştirilmiştir. Kontrol grubu üzüm danelerinde niteliksel kayıplar tespit edilmiştir. Bunlar; duyusal, besinsel ve yapısal kayıplardır. Bu kayıplar ögenol veya timol eklenmiş MAP ortamında bulunan danelerde büyük ölçüde engellenmiştir. Bu duruma ek olarak kontrol grubuna oranla uygulama grubundaki danelerde daha az mikrobiyal bozulma olduğu bildirilmiştir (Valero ve ark. 2006).
Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen ak kekik (Origanum onites L.), Suriye kekiği (Origanum syriacum var. bevanii Holmes.) ve karabaş kekik (Thymbra spicata L.), türlerinden elde edilen uçucu yağların antifungal etkileri depolanmış turunçgil meyvelerinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinden A. alternata (kahverengi leke hastalığı), P. digitatum (yeşil küf çürüklüğü), B. cinerea (kurşuni küf) ve A. niger (siyah
10

İlgili Kaynaklar
single.php