Tenofovir: Tenofovir disoproksil fumarat bir nükleotit olan tenofovirin ön ilacıdır. Yapısal olarak adefovir dipivoksile benzer ve 2008 yılında FDA tarafından KHB tedavisi için onay almıştır.55 Emiliminden sonra hızla tenofovire dönüşür. İntraselüler aktif anaboliti tenofovir difosfattır. Reverse transkriptazın kompetitive inhibitörüdür ve DNA zincirinin uzamasını durdurur.56
PegİFN- ile NUC analoglarının birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları tablo 3de sunulmuştur.

Tablo-3 PegİFN- ve NUClerin başlıca avantaj ve dezavantajları

PegİFN-

NUCler

Avantajlar

Belirli süre Direnç yokluğu Daha yüksek HBe ve HBs

Potent antiviral etki İyi tolerans Oral uygulama

Dezavantajlar

serokonversiyonu oranları Orta düzeyde antiviral etki Kötü tolerans Cilt altı enjeksiyonlar

Belirsiz süre Direnç riski Daha düşük HBe ve HBs

serokonversiyonu oranları

KHB enfeksiyonu tanısı ile tedavi başlanılan hastalarda, direnç olmaksızın tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda öncelikle tedaviye uyum araştırılmalıdır. Uyum sorunu yoksa başka bir ilaca geçilebilir (Tablo-4).40

Tablo-4 Başlanılan ilk tedaviye yanıtsız olgularda önerilen tedavi yaklaşımı 40

Uygulanan tedavi

Yaklaşım

Pegile interferon alfa

Entekavir, tenofovir

Lamivudin

Pegile interferon, entekavir, tenofovir

Adefovir

Pegile interferon, entekavir, tenofovir

Entekavir

Pegile interferon, tenofovir

Tenofovir

Pegile interferon, entekavir

Kombinasyon tedavileri: Naif hastalarda pegİFN- ile lamivudin kombinasyonunun pegile interferon monoterapisine üstünlüğü gösterilememiştir.40 Wursthorn ve ark.57 yapmış oldukları çalışmada; HBeAg-pozitif KHB hastalarında, 48 hafta süreyle verilen pegİFN monoterapisi ile pegİFN ve adefovir kombinasyonunu karşılaştırmıştır. Tedavi sonunda kombinasyon tedavisi alan grupta serum HBV DNA düzeylerinde ve intrahepatik cccDNA düzeylerinde daha fazla düşüş olduğu görülmüştür.57

1724. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatit b(KHB) infeksiyonunun pegile-interferon(PEG-IFN) ile tedavisinde erken virolojik yanıtın kalıcı virolojik yanıta etkisi - Sayfa 40
35 enfekte olanlardan daha iyi yamt verdigi bildirilmi~tir. HBeAg-negatif hastalarda kahc1 yamtl gosteren kesin bir ongordiiriicii bulunmarnaktadir (12). Tedavi stratejileri interferon alfamn (geleneksel veya pegile) ba~hca teorik avantajlan, diren9 yoklugu ve tedavisiz siirekli virolojik cevap elde etme firsatl ve saptanarnaz HBV DNA diizeyleri elde eden ve koruyan hastalarda, HBsAg kayb1 ~ans1...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lamivudin
entekavir
interferon
adefovir
tedavi
hastalarda


24. SAYFA ICERIGI

Tenofovir: Tenofovir disoproksil fumarat bir nükleotit olan tenofovirin ön ilacıdır. Yapısal olarak adefovir dipivoksile benzer ve 2008 yılında FDA tarafından KHB tedavisi için onay almıştır.55 Emiliminden sonra hızla tenofovire dönüşür. İntraselüler aktif anaboliti tenofovir difosfattır. Reverse transkriptazın kompetitive inhibitörüdür ve DNA zincirinin uzamasını durdurur.56
PegİFN- ile NUC analoglarının birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları tablo 3de sunulmuştur.

Tablo-3 PegİFN- ve NUClerin başlıca avantaj ve dezavantajları

PegİFN-

NUCler

Avantajlar

Belirli süre Direnç yokluğu Daha yüksek HBe ve HBs

Potent antiviral etki İyi tolerans Oral uygulama

Dezavantajlar

serokonversiyonu oranları Orta düzeyde antiviral etki Kötü tolerans Cilt altı enjeksiyonlar

Belirsiz süre Direnç riski Daha düşük HBe ve HBs

serokonversiyonu oranları

KHB enfeksiyonu tanısı ile tedavi başlanılan hastalarda, direnç olmaksızın tedaviye yanıt alınamadığı durumlarda öncelikle tedaviye uyum araştırılmalıdır. Uyum sorunu yoksa başka bir ilaca geçilebilir (Tablo-4).40

Tablo-4 Başlanılan ilk tedaviye yanıtsız olgularda önerilen tedavi yaklaşımı 40

Uygulanan tedavi

Yaklaşım

Pegile interferon alfa

Entekavir, tenofovir

Lamivudin

Pegile interferon, entekavir, tenofovir

Adefovir

Pegile interferon, entekavir, tenofovir

Entekavir

Pegile interferon, tenofovir

Tenofovir

Pegile interferon, entekavir

Kombinasyon tedavileri: Naif hastalarda pegİFN- ile lamivudin kombinasyonunun pegile interferon monoterapisine üstünlüğü gösterilememiştir.40 Wursthorn ve ark.57 yapmış oldukları çalışmada; HBeAg-pozitif KHB hastalarında, 48 hafta süreyle verilen pegİFN monoterapisi ile pegİFN ve adefovir kombinasyonunu karşılaştırmıştır. Tedavi sonunda kombinasyon tedavisi alan grupta serum HBV DNA düzeylerinde ve intrahepatik cccDNA düzeylerinde daha fazla düşüş olduğu görülmüştür.57

17

İlgili Kaynaklarsingle.php